Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Świadczenie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Kłodawa
ul. Gorzowska 49
66-415 Kłodawa
powiat: gorzowski
tel. 095-7216-666, tel./fax (0-95) 7216 660
rdk@klodawa.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Kłodawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający realizując zamówienie wyłączone spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1986 z zm.), Gmina Kłodawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie nadzoru inwestorskiego na zadanie: ,,Budowa ścieżki rowerowej Kłodawa - Wojcieszyce ".
Przedmiot zamówienia:
,,Budowa ścieżki rowerowej Kłodawa - Wojcieszyce".
Wartość robót netto najkorzystniejszej oferty wynosi: 2 438.202,17 zł.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
1. Budowę ścieżki rowerowej bitumicznej.
2. Wykonanie przepustów Kanał Łośnica i Kanał Srebrna.
VIII. Do obowiązków osoby sprawującej nadzór inwestorski będzie należeć m.in.:
- zidentyfikowanie ryzyka i ewentualnych problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji i poinformowanie o takim fakcie Zamawiającego,
- bieżąca kontrola na terenie budowy zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną,
- kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wbudowywanych materiałów,
- monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania,
- sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji i kosztorysów a także innych dokumentów przedkładanych przez uczestników procesu inwestycyjnego w trakcie rozliczania części lub całości wykonanych robót,
- systematyczne prowadzenie dokumentacji budowy, planów płatności, prowadzenia ewidencji robót dodatkowych, robót zamiennych wraz z uzasadnieniem rysunkami i wyceną robót,
- przeprowadzenie odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu) udokumentowanych dokumentacją fotograficzną i odbiorów częściowych,
- wydawanie poleceń wykonawcy robót budowlanych w zakresie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie realizacji robót,
- zapobieganie zastosowaniu przez wykonawcę robót budowlanych wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów na budowie,
- sprawdzanie obmiarów wykonywanych robót,
- sprawdzenie wykonanych robót budowlanych i powiadomienie wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
- odbiór oraz poświadczenie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad lub usterek,
- poświadczanie terminu zakończenia robót zgłaszanych przez wykonawcę robót do odbioru,
- sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów do odbioru końcowego inwestycji oraz uczestnictwo w tym odbiorze
- reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji,
- pełna współpraca z Zamawiającym w celu prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji,
- udzielanie wykonawcy robót budowlanych wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji inwestycji oraz rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie prowadzenia robót i informowanie na bieżąco o tym fakcie Zamawiającego,
- informowanie Zamawiającego o przypadkach wystąpienia prac nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej i występowanie z propozycjami sposobu rozwiązania zaistniałych sytuacji w porozumieniu z biurem projektowym i innymi uczestnikami procesu budowlanego,
- kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w tym utrzymania czystości dróg dojazdowych do terenu budowy,
- sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad całością inwestycji, w tym monitoring wskaźników rzeczowych i finansowych,
- egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych wymaganych dokumentów (gwarancje, ubezpieczenia, harmonogramy, plany płatności, dokumentacje odbiorowe, atesty, certyfikaty itp.),
- nadzór nad terminowością realizacji inwestycji,
- dopilnowanie zabezpieczenia na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego stanu robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku, których wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego,
- prowadzenie wszelkich czynności oraz przygotowanie wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją zadania, których zażąda instytucja finansująca, w tym przygotowanie sprawozdań okresowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji oraz wszelkich dokumentów rozliczeniowych,
- przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego (skompletowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy powykonawczej, rysunków zamiennych, dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, instrukcji obsługi urządzeń, wykaz zamontowanego wyposażenia i urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi itp.),
- przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji oraz udział w czynnościach kontrolnych przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu wykonywanych przez instytucje do tego upoważnione,
- rozliczenie całości inwestycji z Zamawiającym,
- wykonywanie w imieniu Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi uzyskanych od wykonawcy robót budowlanych,
- sprawdzenie kosztorysu różnicowego,
- wykonywanie dokumentacji fotograficznej przez cały czas trwania inwestycji.

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.
Ofertę należy złożyć do dnia 16.04.2019r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kłodawa (ul. Gorzowska 40) z dopiskiem na zamkniętej kopercie ,,Zapytanie ofertowe - Budowa ścieżki rowerowej Kłodawa - Wojcieszyce". Dopuszcza się też wysianie oferty za pomocą poczty elektronicznej: rdk@klodawa.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.08.2019r.

Wymagania:
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną).

Kontakt:
V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Agnieszka Szurgot-Milosz: tel. 095-7216-666.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.