Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
3390z ostatnich 7 dni
16063z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane z zakresu przebudowy instalacji gazowej

Przedmiot:

Roboty budowlane z zakresu przebudowy instalacji gazowej

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
ul. Zamkowa 2
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
telefon: 77 461 99 00 (sekretariat), fax: 77 413 0728
oferta@gzmk.strzelceopolskie.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
5. Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z zakresu przebudowy instalacji gazowej oraz częściową
przebudową instalacji c.o. wraz ze zmianą źródła ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Krakowska
28/9 w Strzelcach Opolskich. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa instalacji gazowej oraz
częściowa przebudowa instalacji c.o. wraz ze zmianą źródła ogrzewania oraz instalacji c.w.u. w lokalu
mieszkalnym przy ul. Krakowska 28/9 w Strzelcach Opolskich zgodnie z załączonym projektem instalacji
gazowej (część opisowa i rysunkowa), przedmiarem robót; stanowiące odpowiednio załączniki numer 1 i 2
do ogłoszenia.

Dokument nr: ZP-04/04/19

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2019 do godz. 14:00 wyłącznie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mailowy: oferta@gzmk.strzelceopolskie.pl
Złożona oferta nie odpowiadająca treści zapytania zostanie uznana za nieważną i pozostanie bez
rozpatrzenia. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej może
zostać uznana za nieważną i zwrócona Wykonawcy.
Oferta złożona w inny sposób niż wymaga tego zamawiający zostanie odrzucona i nie będzie
rozpatrywana.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
10. Przewidywany - Planowany termin realizacji zadania:
od 18.04.2019 do 30.04.2019.

Wymagania:
3. Tryb: Ogłoszenie o zamówieniu -Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro -- do postępowania
nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych -- otwarty nabór ofert.
4. Rodzaj zamówienia: ? - usługi x - roboty budowlane
6. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
Uwaga: Ofertę należy złożyć na druku Zamawiającego pod rygorem nieważności. Druk oferty
załączony jest do niniejszego ogłoszenia.
Cenę/kwotę za wykonanie zadania należy wyliczyć na podstawie projektu instalacji gazowej oraz załączonego
przedmiaru robót. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.
7. Zamawiający odrzuca ofertę i wyklucza wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał,
albo nienależycie wykonał zamówienie dla Zamawiającego we wcześniejszych postępowaniach.
9. Warunki wykonania zadania/realizacji zamówienia:
1. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz zaleceniami, uzgodnieniami
z Zamawiającym.
2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
W terminie, nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamieszczenia informacji (informacja o wyniku postępowania)
Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę na wykonanie zamówienia.
Przekroczenie terminu, o którym mowa wyżej, uprawnia zamawiającego do zwrócenia się następnego
wykonawcy (którego oferta jest najkorzystniejsza w kolejności) o wykonanie zamówienia.
12. Załączniki i dokumenty do ogłoszenia:
1) Druk/Formularz ofertowy
2) Projekt instalacji gazowej - załącznik nr 1 do ogłoszenia
3) Przedmiar - załącznik nr 2 do ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu
gospodarowania środkami publicznymi o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro

Kontakt:
2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:
Kierownik Referatu Arkadiusz Linek
tel. 077/4619913, e-mail:
a.linek@gzmk.strzelceopolskie.pl
Pracownik Referatu Dariusz Wiśniewski
pok. 6, tel. 077/4619912, e-mail
d.wisniewski@gzmk.strzelceopolskie.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.