Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw

Data zamieszczenia: 2019-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wielowieś
ul. Główna 1
44-187 Wielowieś
powiat: gliwicki
tel.: 32 237 85 00, fax: 32 237 85 09
nieruchomosci@wielowies.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wielowieś
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
,,Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw dla sołectwa Kieleczka"
1. Huśtawka podwójna metalowa z rury ocynkowanej, malowano proszkowo.
Opis szczegółowy:
- konstrukcja wykonana z rury min. średnicy 60 mm,
- łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej,
- siedzisko gumowe z wkładką metalową atestowane.
Siedziska jedno płaskie, jedno kubełkowe.
- urządzenie powinno być certyfikowane oraz spełniać normy PN EN 1176:1-2009.
2. Huśtawka pojedyncza na sprężynie - koń.
Opis szczegółowy:
- Korpus wykonany z wysoko wytrzymałego tworzywa HDPE,
- Uchwyty wykonane z tworzywa,
- sprężyna ocynkowana oraz malowana proszkowo,
- śruby zewnętrzne zabezpieczone zaślepkami.
Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy zestawu wraz z kosztami montażu
w miejscowości Kieleczka (gmina Wielowieś, powiat gliwicki).

CPV: 37535200-9

Dokument nr: EG.271.9.2019

Specyfikacja:
13. Adres strony internetowej, na której jest dostępne zaproszenie ofertowe wraz z załącznikami:
http://bip.wielowies.p l

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: nieruchomosci@wielowies.pl w terminie
nieprzekraczającym: 15.04.2019 r. do godz. 11.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
do 31.05.2019 r. od dnia wystawienia zlecenia

Wymagania:
4. Warunki płatności:
30 dni od daty otrzymania faktury.
5. Okres gwarancji:
Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36
miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru urządzeń.
7. Wymagane w ofercie dokumenty i oświadczenia:
A. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
Zaproszenia do złożenia ofert.
B. Karta katalogowa urządzenia ofertowego.
8. Warunki udziału w postępowaniu:
A. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie przewiduje szczegółowego
opisu spełnienia tego warunku, jedynie wymagać będzie złożenia oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 1);
B. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:- Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu
spełnienia tego warunku, jedynie wymagać będzie złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu (Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
nr 1);
C. Warunek dysponowania potencjału technicznego - Zamawiający nie przewiduje szczegółowego
opisu spełnienia tego warunku, jedynie wymagać będzie złożenia oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 1);
D. Warunek dysponowania osób zdolnych do wykonania zamówienia - Zamawiający nie przewiduje
szczegółowego opisu spełnienia tego warunku, jedynie wymagać będzie złożenia oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 1);
E. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie przewiduje
szczegółowego opisu spełnienia tego warunku, jedynie wymagać będzie złożenia oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 1);
9. Kryteria oceny oferty
A. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
l.p. Kryterium Znaczenie procentowe
kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena ( C ) 100 % 100 punktów
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = Cmin / Ci o Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
B. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę
za realizację zamówienia.
C. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
D. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
E. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
d) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty;
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f) została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została odrzucona.
G. Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień do treści
oferty lub złożonych wraz z nią dokumentów, wyznaczając termin na uzupełnienie oferty lub złożenie
wyjaśnień do oferty. W przypadku niezłożenia uzupełnień lub wyjaśnień w wymaganym terminie lub
złożenie ich w zakresie nieodpowiadającym żądaniu zamawiającego, oferta wykonawcy zostanie
odrzucona.
J. Zamawiający w ofercie wykonawcy poprawi:
o oczywiste omyłki pisarskie;
o oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
o inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty;
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy:
a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym;
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
c) są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
o pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
d) Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o
udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
11. Warunki zmian umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia poniżej opisanych zdarzeń pod warunkiem zgłoszenia ich
Zamawiającemu (z zachowaniem formy piśmiennej) w terminie do 14 dni od ich wystąpienia:
a) Nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług.
12. Sposób porozumiewania się z wykonawcami:
A. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie:
o drogą elektroniczną, nieruchomosci@wielowies.pl
14. Informacje dodatkowe
A. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu będzie wyższa od kwoty
jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia to niniejsze
postępowanie może zostać unieważnione.
B. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy
złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej
zamawiającego.
C. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść zapytania ofertowego,
informacja o zmianie zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://bip.wielowies.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
D. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może unieważnić postępowanie, informacja o
unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://bip.wielowies.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
E. Oferty, które zostały złożone przed terminem ogłoszenia zapytania ofertowego oraz po terminie
określonym w Zaproszeniu do złożenia ofert nie będą brane pod uwagę w postępowaniu. Zamawiający
niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wielowieś, kontakt: tel.: 32 237 85
00, e-mail: info@wielowies.pl;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wielowieś jest Pani Magdalena
Molenda, kontakt: tel.: 32 237 85 00, e-mail: info@wielowies.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z zaproszeniem do złożenia ofert dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania akt przewidziany
obowiązującymi w danej sprawie przepisami;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2014
Wójta Gminy Wielowieś z dnia 24 kwietnia 2014 w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień do
kwoty 30 tys. euro w Urzędzie Gminy Wielowieś; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z Zarządzenia Nr 60/2014 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 24 kwietnia 2014 w sprawie:
Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30 tys. euro w Urzędzie Gminy Wielowieś;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania z zaproszeniem do złożenia
ofert dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.