Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
694z dziś
3459z ostatnich 7 dni
16080z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi z zakresu badania i oceny technicznej

Przedmiot:

Usługi z zakresu badania i oceny technicznej

Data zamieszczenia: 2019-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów
powiat: lubartowski
(81) 855 20 41 do 47 wew. 351, (81) 855 20 41 do 47 wew. 420
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubartów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi z zakresu badania i oceny technicznej: stanu oświetlenia ewakuacyjnego, stanu ochrony przeciwporażeniowej, izolacji obwodów elektrycznych, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej na obiektach budowlanych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.
Obiekty Budowlane SPZOZ w Lubartowie obejmują:
Budynek główny szpitala ,,A"
Budynek główny Szpitala ,,B" - łącznik
Budynek przychodni ,,C"
Budynek kotłowni
Budynek prosektorium
Budynek hydroforni
Budynek centralnej tlenowni
Budynek portierni
Budynek stacji trafo i agregatorowni Budynek materiałów łatwopalnych CMR Ostrów Lubelski ul. Partyzantów 12 CMR Kock ul. 1 Maja 3
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
1. Stan oświetlenia ewakuacyjnego (na poziomie piwnic):
a) przegląd stanu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na poziomie piwnic SP ZOZ w Lubartowie
- w warunkach eksploatacyjnych przy napięciu znamionowym zasilającym urządzenia oświetleniowe - 230 V - praca w szpitalu odbywa się na 3
zmiany 7.00 - 6.59
- oględziny pod kątem wymagań stawianych przez obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie
b) ostatni przegląd jednoroczny m-c kwiecień 2018r.
2. Przegląd i ocena techniczna jednoroczna Stanu instalacji elektrycznej N.N.
a) ochrona przeciwporażeniowa w pomieszczeniach mokrych,
b) pomiar rezystancji izolacji przewodów elektrycznych
c) opis zastosowanego środka dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej,
d) pomiar pętli zwarcia
e) badania urządzeń różnicowoprądowych,
- ustalenie danych znamionowych wyłącznika różnicowoprądowego,
- pomiar rezystancji uziemienia (wraz z rezystancją przewodów ochronnych)
- ustalenie wartości oporności pod kątem prawidłowego działania wyłącznika
- pomiar prądu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego
- ocena wyników badań
f) ochrona za pomocą separacji elektrycznej
g) oględziny, celem potwierdzenia, iż zainstalowane urządzenia:
- spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach,
- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami norm,
- nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo
- mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
- prawidłowość dobranych przekrojów i oznaczeń przewodów ( neutralne, ochronne, fazowe),
- prawidłowość dobranej aparatury oraz jej oznaczenia,
- wyposażenie w schematy, tablice ostrzegawcze, informacyjne,
- prawidłowy dostęp do urządzeń - obsługa, konserwacja,naprawy.
h) inne wymagane obowiązującymi przepisami prawa czynności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia przeglądu i oceny technicznej jednorocznej stanu instalacji elektrycznej N.N.
i) badanie i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji obwodów elektrycznych 4 dźwigów,
j) badanie stanu technicznego 2 spawarek elektrycznych k) ostatni przegląd jednoroczny m-c kwiecień 2018r.
3. Przedąd i ocena techniczna pięcioletnia:
- stanu ochrony przeciwporażeniowej,
- stanu izolacji obwodów elektrycznych N. N..
a) pomiar impedancji pętli zwarcia zerowania urządzeń i odbiorników elektrycznych
b) pomiar rezystancji izolacji przewodów w sieci elektroenergetycznej,
c) pomiar rezystancji uziemień ochronnych i pomocniczych urządzeń elektrycznych,
d) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji obwodów elektrycznych
e) badanie skuteczności działania wyłączników różnicowoprądowych
f) badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji obwodów elektrycznych zespołu prądotwórczego,
g) pomiar rezystancji izolacji przewodów w sieci elektroenergetycznej maszynowni wind,
h) inne wymagane obowiązującymi przepisami prawa czynności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia przeglądu i oceny technicznej stanu instalacji elektrycznej N.N.
i) ostatni przegląd pięcioletni m-c kwiecień 2015r.
4. Przegląd i ocena techniczna pięcioletnia instalacji odgromowej:
a) oględziny części naziemnej instalacji
b) przegląd i badanie oporności uziemień instalacji odgromowej
c) wykonanie innych niezbędnych prac zgodnie z wymaganiami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.
d) ostatni przegląd pięcioletni m-c kwiecień 2015r.
Pomiary muszą być wykonywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób ich dokonujących oraz przebywających w pomieszczeniach z zachowaniem wszelkich przepisów BHP. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wszystkich pomieszczeń, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów.
5. Po wykonaniu pomiarów Wykonawca sporządzi protokoły, które powinny zawierać:
a) nr protokołu i datę wykonania
b) dane Zamawiającego
c) dane dotyczące obiektu, urządzenia
d) rodzaj badań
e) dane zastosowanych przyrządów pomiarowych - rodzaj, typ, nr fabryczny, producent, certyfikat, decyzja legalizacyjna urządzenia inne wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do użytkowania zastosowane urządzenia pomiarowe,
f) tabele wyników pomiarów: wyszczególniony typ i parametry sprawdzanego urządzenia, obwodu, zmierzone wartości i ocenę,
g) szkice rozmieszczenia punktów pomiarowych,
h) inne dane wymagane obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
6. Wykonawca będzie realizował zamówienie w oparciu o własny sprzęt i materiały . Pomiary i badania należy wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych, które posiadają wymagane certyfikaty i aktualną legalizację. Po dokonaniu przez zamawiającego wyboru oferty wykonawca zobowiązany jest złożyć kopie certyfikatów i aktualne legalizacje urządzeń pomiarowych.

Dokument nr: SPZOZ/382/9-6/04/SZPZ/153 /19/JT, SZP/ PP / 11 72019

Otwarcie ofert: VII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
a. otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów -Sala konferencyjna w dniu 16.04.2019r., o godzinie 11:15.
b. otwarcie ofert jest jawne.

Specyfikacja:
III. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się ze specyfiką obiektów i dokonania rzetelnej wyceny prac. Koszty wizji stanowić będą wydatki własne oferentów. Termin wizji po wcześniejszym kontakcie :
Sławomir Mazurek ( 81) 855 20 41 do 47 wew. 420 Tomasz Kolano (81) 855 20 41 do 47 wew. 324

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin składania ofert.
a. oferty należy składać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów do dnia 16.04.2019r. do godziny 11:00 w Sekretariacie.
b. oferty muszą znajdować się w nieprzezroczystych białych lub szarych kopertach, uniemożliwiających zapoznanie się osób postronnych z ich treścią.
c. na kopercie należy umieścić nazwę podmiotu składającego ofertę oraz napis:
,,Usługi z zakresu badania i oceny technicznej: stanu oświetlenia ewakuacyjnego, stanu ochrony przeciwporażeniowej, izolacji obwodów elektrycznych, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej na obiektach budowlanych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie"
oraz: ,,nie otwierać przed godz. 11.15 w dniu 16.04.2019r."

Wymagania:
I. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty 1. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Uprawnienia poświadczone Świadectwem kwalifikacji SEP odpowiedniej kategorii E;
2. Posiadanie Świadectwa kwalifikacji w zakresie dozoru D.;
Załączyć do oferty.
V. Sposób przygotowania oferty.
a. ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
b. oferta musi zawierać dokumenty wymienione w pkt. 1.1. - kopie, niniejszego zaproszenia
c. oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
d. w przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt c.
e. podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
f. wszelkie poprawki/zmiany dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby wskazane w pkt. c albo d. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
g. dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnial993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa".

Kontakt:
IV. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Oferentami.
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
w zakresie prowadzonego postępowania
Jarosław Turbakiewicz (81) 855 20 41 do 47 wew. 351
w zakresie technicznym
Sławomir Mazurek (81) 855 20 41 do 47 wew. 420
Tomasz Kolano (81) 855 20 41 do 47 wew. 324

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.