Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa dróg po zimie

Przedmiot:

Naprawa dróg po zimie

Data zamieszczenia: 2019-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY KLUCZE
ul. Partyzantów 1
32-310 Klucze
powiat: olkuski
tel. 32/642-85 08, 642-84-39 fax: 32/642-80-52
klucze@gmina-klucze.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Klucze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia: ,,Naprawa dróg po zimie."

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest naprawa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Klucze.

W kosztorysie inwestorskim przyjęto do wyceny powierzchnię w ilości 250 m2 przy założeniu uzupełnienia mieszanką mineralno-asfaltową o średniej grubości 5,00 cm.

W ofercie w cenie jednostkowej należy uwzględnić transport po terenie, odwóz gruzu oraz opłatę za utylizację asfaltu i gruzu.

Szacunkowa ilość mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania przy założeniu średniej grubości 5,00 cm wynosi 32,8 t.

Rozliczenie odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego. Załącznikiem do kosztorysu powykonawczego będzie szczegółowe zestawienie wykonanych napraw z podaniem ilości wbudowanej masy.

Przed przystąpieniem do robót Zamawiający wskaże Wykonawcy drogi, których dotyczy zamówienie.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem i kosztorysem nakładczym
z zastosowaniem materiałów o parametrach zgodnych lub równoważnych z zawartymi
w przedmiarach i kosztorysach nakładczych.

Dokument nr: ZP.270.22.2019

Składanie ofert:
III. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2019r. do godziny 09:00 w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres:* Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.

Lub:

- platformę zakupową.

Oferta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem:

,,Naprawa dróg po zimie."

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
terminy wykonania zamówienia: 10.06.2019r.

Wymagania:
okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.

warunki płatności :

a) Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie kosztorysowe.

b) Wynagrodzenie płatne będzie po bezusterkowym odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy i po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

c) Za roboty niewykonane lub roboty dodatkowe bądź zamienne, wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.

d) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w jej treści. Błędnie wystawiony rachunek lub faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 14 - dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.

e) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Warunki:

Proponowane warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

- Kryteria oceny ofert: 100 % cena,

- Forma wynagrodzenia - kosztorysowe,

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 12 miesięcy,

- Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z terminem ważności na dzień zawarcia umowy. W przypadku jej wygaśnięcia zobowiązuję się do jej przedłużenia z terminem ważności przekraczającym co najmniej dwa miesiące termin końcowy wykonania przedmiotu umowy i przedłożyć tak przedłużoną polisę OC Wykonawcy, której potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę

4. Istotne postanowienia umowne:

4.1. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych wad, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej. Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z tytułu niewykonania usunięcia wad. Poniesione na tej podstawie koszty zastępczego usunięcia usterek Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

4.3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres usuwania wad w przedmiocie umowy.

IV. Do oferty należy załączyć:

- Druk oferty- wzór załącznik nr 1 ,

- Kosztorys ofertowy lub wycenę jednostkową,

- Wypis KRS lub wypis z Ewidencji działalności gospodarczej,

- Polisa OC - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.