Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
694z dziś
3459z ostatnich 7 dni
16080z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu

Przedmiot:

Remont dachu

Data zamieszczenia: 2019-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DZIELNICY URSYNÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 443 71 01, faks 22 443 71 02
zam_publ@ursynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Al. Komisji
Edukacji Narodowej nr 61, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie
ceny za realizację zamówienia polegającego na:
Remoncie dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kłobuckiej 16B
w Warszawie
4. Szczegóły przedmiotu zamówienia:
Zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót, stanowiącej załącznik nr 2 oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik
nr 3.

Dokument nr: RP-XII-WZP.271.5.2019

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć: do dnia 16.04.2019. do
godziny 12:00. (w jeden z niżej wymienionych sposobów):
> pisemnie na adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy
Ursynów, Wydział Zamówień Publicznych, adres: Al. Komisji Edukacji
Narodowej 61, 02-777 Warszawa;
> osobiście w siedzibie Zamawiającego: Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 - w
Wydziale Obsługi Mieszkańców, stanowiska od 1-5;
> drogą elektroniczną: e-mail: zam_publ@ursynow.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2019 r.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

Wymagania:
6. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien spełniać następujące warunki:
6.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie) wykonał (tj. zakończył)* co najmniej jedną robotę
budowlaną w ramach jednej umowy o wartości nie mniejszej niż 50 000,00
zł brutto obejmującą w swym zakresie co najmniej przebudowę, remont lub
modernizację dachu/dachów budynku/budynków
mieszkalnego/mieszkalnych lub użytkowego/użytkowych.
*Za wykonaną (tj. zakończoną) robotę budowlaną Zamawiający uzna taką robotę,
której przedmiot został wykonany w ramach jednej umowy i odebrany przez
Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończony.
6.2. Wykonawca musi dysponować odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub
zawodowymi do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności co
najmniej jedną osobą wyznaczona do sprawowania funkcji kierownika
robót, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przynajmniej w
ograniczonym zakresie, zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 14 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 t. j.) lub której odpowiednie
kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych zgodnie z art. 12a ww. ustawy.
7. Na potwierdzenie spełniania powyżej wskazanych warunków należy wraz z ofertą
przedłożyć następujące dokumenty i/lub oświadczenia:
7.1 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków wskazanych w pkt 6.1 oraz
pkt 6.2 Zapytania ofertowego, stanowiące załącznik nr 5.
8. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną - zgodny
z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego,
b) dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny brutto wraz z podatkiem
należnym Wykonawcy w PLN( z VAT) należy sporządzić w języku polskim. Do
oferty należy dołączyć wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty. Całość
oferty wraz z załącznikami należy wysłać w sposób wskazany w pkt 10 Zapytania
ofertowego. Kopertę lub maila należy opatrzeć podpisem:
,,OFERTA na: Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kłobuckiej 16B w
Warszawie nr sprawy RP-XH-WZP.271.5.2019
Termin złożenia oferty 16.04.2019"
11. UWAGA:
> Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie;
> Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie;
> Oferty, których cena będzie znacząco odbiegać od średniej złożonych ofert,
bądź od wartości szacunkowej, a w ocenie zamawiającego będzie nierealna i
może zagrażać prawidłowej realizacji zamówienia, będą odrzucone;
> Oferty złożone przez wykonawców, którzy w ostatnich trzech/pięciu latach
przed dniem składania ofert, nienależycie wykonywali lub wykonali
zamówienie na dostawę, usługę lub robotę budowlaną, świadczoną na rzecz
Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Ursynów, nie będą oceniane;
> Pytania do opisu przedmiotu zamówienia należy składać najpóźniej do
godz. 12:00 dnia poprzedzającego termin składania ofert.
> Odpowiedzi na pytania wraz z pytaniami będą publikowane na stronie
internetowej

Uwagi:
6. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto -100%

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.