Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
powiat: starachowicki
tel. 041/ 2767191, lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170
ug_mirzec@poczta.onet.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Mirzec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na:
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. ,,Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem".
II. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. ,,Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem".
Opis zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest realizacja zadania pn. ,,Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem".

Dokument nr: IRG.271.23.2019.MMS

Specyfikacja:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony przez Zamawiającego na stronie internetowej: ugmirzec.sisco.info - Zapytania publiczne do 30 000 euro- kwiecień 2019.
Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 303 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

- ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 ( sekretariat ) Urzędu Gminy w Mircu do dnia

15.04.2019r. do godz. 1000.

- oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona

osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.

- ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem - Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. ,,Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem".

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia - najpóźniej do dnia 30.06.2019r.

Wymagania:
IV. Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń;
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności - kserokopia (poświadczona przez Wykonawcę) za zgodność z oryginałem, stwierdzenia przygotowania zawodowego do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń.
aktualne zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków.
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
V. Opis sposobu przygotowani oferty:
Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, która zawiera nazwę i adres Wykonawcy oraz procent od wartości netto zadania za jaki będzie pełnił nadzór inwestorski.
Oferta powinna być:
opatrzona pieczęcią firmową
posiadać datę sporządzenia
zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
posiadać wartość (%) wykonania zamówienia.

VI. Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

1. Formularza ofertowego - Załącznik nr 1;

2. Zaparafowany projekt umowy - Załącznik nr 2;

3. Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3;

4. Dokumenty o których mowa w pkt. IV
VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Tryb udzielania zamówienia:

Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.).
Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

X. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.