Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Zaklikowie
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
powiat: stalowowolski
tel. 0-15 873 84 76, fax 0-15 873 83 24
zamowienia@zaldikow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaklików
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Rozwój infrastruktury
oraz zakup wyposażenia dla zbiornika rekreacyjnego Zalew w Zaklikowie - doszczelnienie grobli
południowej zbiornika Zalew w Zaklikowie
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach wynikających z przepisów ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity7 Dz. U. 2018 póz. 1202) oraz określonych w niniejszym zapytaniu dla zadania
inwestycyjnego pn. Rozwój infrastruktury oraz zakup wyposażenia dla zbiornika rekreacyjnego Zalew w
Zaklikowie, w części dotyczącej doszczelnienia grobli południowej zbiornika Zalew w Zaklikowie. Zakres robót
objętych nadzorem obejmował będzie w szczególności wykonanie ścianki szczelnej grobli południowej na
długości 260 metrów, zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania. Do obowiązków
inspektora nadzoru należało będzie w szczególności: realizacja nadzoru inwestorskiego na zasadach
wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz zadania określone w ust. 3 niniejszego rozdziału. Do
obowiązków inspektora nadzoru będzie należało w szczególności: realizacja nadzoru inwestorskiego na
zasadach wynikających z przepisów ustawy7 Prawo Budowlane oraz zadania określone w ust. 3 niniejszego
rozdziału.
2. Do obowiązków inspektora nadzoru (poza zakresem określonym w ust. 2) będzie należało m.in.:
a) Uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych,
b) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub
pozwoleniem na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami SIWZ dla robót
budowlanych
c) Zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót i rzetelne
egzekwowanie zapisów umowy i postanowień SIWZ
d) Dokonywanie sprawdzenia czy produkty oferowane przez Wykonawcę, jako równoważne do rozwiązań
określonych w SIWZ spełnią warunki równoważności, w szczególności poprzez wydanie opinii akceptującej
lub braku akceptacji na zastosowanie zaproponowanych produktów
e) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzanie jakości wykonywanych robót i
wbudowanych materiałów budowlanych,
f) Przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego,
g) Sprawdzanie, jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót
wyrobów zgodnie z art. 10 ustaw}7 prawo budowlane oraz zgodnych z parametrami określonymi przez
Zamawiającego w SIWZ,
h) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i
udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
i) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w szczególności potwierdzanie
przekazywanych przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót,
j) Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją
prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji zadania z określeniem ich przyczyn
k) Zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych wraz ze wskazaniem
zakresu koniecznych do wykonania robót - inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania
Wykonawcy polecenia wykonywania tych robót,
l) Nadzorowanie nad kompletowaniem i kontrola wszystkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót
w szczególności dotyczących atestów materiałów, orzeczeń, deklaracji zgodności, certyfikatów, jakości
materiałów wbudowanych w trakcie realizacji, potwierdzenie kompletności dokumentów załączonych przez
Wykonawcę do odbioru końcowego,
m) Sprawdzenie zgodności kosztorysu powykonawczego przekazanego przez Wykonawcę z rzeczywistym
zakresem wykonanych robót (w przypadku rozliczeń kosztorysowych).
n) Uczestniczenie w komisji odbioru końcowego oraz przeglądach gwarancyjnych przeprowadzanych w okresie
trwania gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót budowlanych oraz dokonanie odbioru inwestycji po upływie
terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie z Wykonawcą robót.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, oferta może dotyczyć jednej lub dwóch
części przedmiotu zamówienia określonych w ust. 2.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej
funkcji ma być wystawione w oryginale oraz podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców, a w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona
notarialnie za zgodność z oryginałem.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę, zobowiązani oni są
do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom (usług
nadzoru dla danej branży objętej przedmiotem zapytania). W przypadku powierzenia realizacji części
zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części (zakresu) zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom w formularzu oferta i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców.

Otwarcie ofert: 2. Wstępna ocena ofert i udostępnienie ofert do wglądu Wykonawcom zostanie przeprowadzona w dniu
16.04.2019 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15,37 - 470 Zaklików, pokój
nr 3
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

Specyfikacja:
4. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawców wizji w terenie celem odpowiedniego skalkulowania ceny
oferty. Wizje w terenie Wykonawca może przeprowadzić samodzielnie lub wspólnie z Zamawiającym, po
uprzednim kontakcie telefonicznym z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Z kompletem
dokumentacji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zaklikowie w dniach pn. - pt. w godzinach 7:30
- 15:30 w pokoju nr 3.

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, ul. Zachodnia
15, 37 - 470 Zaklików, Sekretariat w terminie do 16.04.2019 r. godz. 12:00. Dopuszcza się złożenie oferty
w formie pisemnej lub faksu, z jednoczesnym przesłaniem oferty w formie pisemnej.

Miejsce i termin realizacji:
II. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.
2. Planowany termin zakończenia zadań inwestycyjnych objętych nadzorem: 25.06.2019 r.
3. Termin zakończenia obowiązków Wykonawcy: wraz z okresem gwarancyjnym określonym w ofercie
Wykonawcy robót budowlanych.

Wymagania:
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz
dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku
Wykonawcy zobowiązani są udokumentować, że:
a) Dysponują personelem, skierowanym do realizacji zamówienia, który obejmuje w szczególności:
- min 1 osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia budowlane (w rozumieniu
przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru (kierowania
robotami budowlanymi) oraz posiadającym doświadczenie w nadzorowaniu minimum dwóch zadań
inwestycyjnych tożsamych z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj. remontem, przebudową
lub budową zapory ziemnej z uszczelnieniami wewnętrznymi lub skarpowymi zbiornika wodnego lub
innych ziemnych budowli wodnych (wały przeciwpowodziowe, grodzie, groble) - stosowną informację,
zawierającą m.in. nazwę nadzorowanego zadania oraz nazwę Zamawiającego, należy zawrzeć w załączniku
nr 1 do zapytania formularz oferta.
Uwaga: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 póz. 1202), rozumie
przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. 2018 póz. 2272)
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego: kopie
uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu
zawodowego. W przypadku braku dostarczenia przedmiotowych dokumentów w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia (danej części).
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i załączników do zapytania.
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
3.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (w
szczególności zawierać wszystkie dane zawarte w przedmiotowym formularzu) i napisana pismem
maszynowym lub ręcznym drukowanym (czytelnym) niezmywalnym atramentem (tuszem), być opatrzona
pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
numer NIP, być podpisana przez Wykonawcę, pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego.
3.2 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć (dokumenty wymagane na dzień składania ofert):
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 2 do zapytania
b) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania
c) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej
ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana,
jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze.
d) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale I ust. 3.
3.3 Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej
stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone
wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza
Wykonawca przystępujący do postępowania składa ofertę w zaklejonej kopercie zawierającej nazwę i adres
Wykonawcy oraz temat zapytania, tj. ,,Wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn. Rozwój infrastruktury oraz zakup wyposażenia dla zbiornika rekreacyjnego Zalew
w Zaklikowie -- doszczelnienie grobli"
3.4 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę.
Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w
zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i zadania z odpowiednim dopiskiem (zmiana,
uzupełnienie lub wycofanie).
3.5 Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert.
VII WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.1 Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
1.2 Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
1.3 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
1.4 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
2.1 Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych,
2.2 Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy na
wzorze i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. JeżeU Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowny w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
3. Zamawiający przewiduje możUwość dokonania zmiany treści umowy w formie aneksu w następujących
przypadkach:
3.1 Zmiana terminu reaUzacji przedmiotu umowy z przypadku zmiany terminu reaUzacji robót budowlanych
(zmiana terminu reaUzacji nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w umowie).
3.2 Zmiana ustawowej stawki podatku od towaru i usług w trakcie reaUzacji umowy (może powodować zmianę
wynagrodzenia określonego w umowie).
3.3 Zmiana personelu nadzorującego roboty na osoby posiadające minimum takie same uprawnienia i
doświadczenie, jak osoby wskazane w ofercie.
3.4 Inne zmiany będące skutkiem siły wyższej, klęski żywiołowej, śmierci, choroby lub innych wypadków
losowych.

Uwagi:
V. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: cena ofertowa -- znaczenie 100 %.
W zakresie kryterium Kc oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formulą:
C min
Wartość punktowa ofert Kc = --------------- x 100 pkt
Cof
gdzie:
C min - najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
C of - cena ofertowa brutto oferty badanej
Wartość punktową oferty w kryterium cena ofertowa stanowić będzie iloczyn przyznanych punktów i znaczenia
procentowego kryterium.
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska
najwyższą liczbę punktów
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niezwłocznie po wyborze wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie
internetowej Zamawiającego www.zaklikow.biulety.net w zakładce zamówienia poniżej 30 000 euro.

Kontakt:
VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU
1. Język i forma porozumiewania się:
1.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.
1.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
1.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
wyznaczonego terminu.
1.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Krzysztof Kalina - Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików w dniach od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 - 15:30 numer telefonu 15 8738476, numer faksu 158738324 oraz
adres email: zamowienia@zaldikow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.