Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa układu sterowania wytłaczarki

Przedmiot:

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa układu sterowania wytłaczarki

Data zamieszczenia: 2019-04-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k
ul. Akacjowa 1
87-123 Głogowo
powiat: toruński
tel. +48 600 074 355
m.lis@wwekochem.com
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Głogowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa (do siedziby
Zamawiającego) oraz uruchomienie układu sterowania wytłaczarki WJ 32. Układ sterowania jest
niezbędny do zbudowania prototypu wytłaczarki w ramach zestandaryzowanego modelu produkcji.
Prototyp wytłaczarki jest opracowywany przez Zamawiającego w wyniku prowadzenia własnych
eksperymentalnych prac rozwojowych.
Kod CPV: 31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący.
Specyfikacja techniczna układu sterowania:
Wytłaczarka WJ 32 Parametry techniczne
Zabudowa układu sterowania - Obudowa według przesłanych rysunków (zamontowana na
maszynie)
- Klasa izolacji IP 54;
- Szafa z przewietrzeniem wymuszonym;
- Wyłącznik główny;
- Wyłącznik bezpieczeństwa;
- System sterowania delta 7" DOP100
Układ plastyfikujący - 3 strefy
? Strefa 1 P=1,3 kW U= 230V grzanie
? Strefa 2 P=1,3 kW U= 230V grzanie / chłodzenie
? Strefa 3 P=1,3 kW U=230V grzanie/ chłodzenie
Typ wentylatora WBS6a (ilość 2szt.)
Moc: 0,08 kW
Napięcie zasilania: 230V
Prąd znamionowy: 0,35 A
- 4 strefy dodatkowa
Strefa 1 P= 2 kW 230V
Strefa 2 P= 2 kW 230V
Strefa 3 P= 2 kW 230V
Strefa 4 P= 2kW 230V
- Czujnik ciśnienia masy Sand PT4626B (dodatkowa
sygnalizacja przekroczenia ciśnienia -Alarm 2)
Sterowanie grzejnikami wykonywane przez SSR Ariko
SY2525D
Wymagania dla poszczególnych stref grzewczych:
- Zasilanie;
- Zabezpieczenie stref grzejnych;
- Zabezpieczenie wentylatorów strefy grzejnych termicznie
jak i zwarciowo;
- Włączniki włączające poszczególne strefy grzewcze
- Zabezpieczenie od niedogrzania maszyny
Napęd ślimaka Silnik 5,5kW (z możliwością pracy przy 60Hz ) z obcym
chłodzeniem ;
Wymagane:
- Zasilanie 3x400kW;
- Falownik z panelem Vacon 100
- Filtr RFI
- Zabezpieczenie obwodu zasilającego falownik;
- Zabezpieczenie silnika obcego chłodzenia
Dozownik koloru - Zasilanie co najmniej 230V 500W (zabezpieczenie B10A )
- Wyjście analogowe 0-10V (sterownik lub falownika
- Sygnał startu 24V DC
Czujnik poziomu Ultradźwiękowy 24VDC wyjście 4-20mA

Dokument nr: 01/04/2019

Składanie ofert:
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
a) Oferty należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, napisanej pismem
komputerowym na formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego),
Oferty pocztą tradycyjną/kurierem lub osobiście należy złożyć na adres siedziby firmy:
WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k
ul Akacjowa 1,
87-123 Głogowo
W dni robocze, w godzinach pracy biura (od 8:00 do 16:00)
Na kopercie (poza nazwą Zamawiającego i adresem) należy umieścić następujące
sformułowanie: ,,OFERTA UKŁAD STEROWANIA".
Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Oferty w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać na adres:
m.lis@wwekochem.com
W tytule wiadomości należy wpisać: ,,OFERTA UKŁAD STEROWANIA
b) Termin składania ofert cenowych w ramach rozeznania rynku : do dnia 16.04.2019r.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI PRZEMDIOTU ZAMÓWIENIA
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia (dostawy do Siedziby Zamawiającego
oraz uruchomienia) to 15.05.2019r.

Wymagania:
c) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.
d) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających,
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych,
f) W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko
Zamawiającemu.
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie są
powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie Oświadczenia o braku powiązań
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
7. INFORMACJE NA TEMAT CENY
a) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
przede wszystkim: koszt zaprojektowania układu sterowania, wykonania, dostawy oraz
uruchomienia (w siedzibie Zamawiającego)
b) Jeśli oferta będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz
zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, co do której Oferent nie złoży wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. DODATKOWE INFORMACJE
a) Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy niewykluczonemu z udziału w
postępowaniu, którego oferta jest zgodna z treścią rozeznania rynku oraz zachowuje cenę
rynkową dla danego zamówienia.
b) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć
wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
c) Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości
realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -
Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Kontakt:
Osoba wyznaczona do kontaktu:
Monika Lis - Kierownik Działu Maszyn
e-mail: m.lis@wwekochem.com
tel. +48 600 074 355

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.