Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
512z dziś
4030z ostatnich 7 dni
14009z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie klimatyzacji (dostawa i montaż) w pomieszczeniach biurowych

Przedmiot:

Wykonanie klimatyzacji (dostawa i montaż) w pomieszczeniach biurowych

Data zamieszczenia: 2019-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o
ul. Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 523 481 600, faks 523 481 607
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie klimatyzacji (dostawa i montaż) w pomieszczeniach biurowych przy ul. Paderewskiego 15 w Bydgoszczy
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących dostawę i montaż klimatyzacji w 13 pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku biurowym przy ul. Paderewskiego 15 w Bydgoszczy (siedziba Zamawiającego) wraz z robotami towarzyszącymi branży budowlanej i instalacyjnej (sanitarnej i elektrycznej) oraz świadczenie obsługi serwisowej, w tym przeglądy okresowe, w całym okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1) montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych 2) montaż klimatyzatorów zewnętrznych typu multisplit (zamawiający dopuszcza maksymalnie 4 sztuki) na elewacji budynku, nad dachem parterowej części budynku wraz z konstrukcją wsporczą w miejscach uzgodnionych ze służbami technicznymi zamawiającego. 3) wstępną propozycję lokalizacji klimatyzatorów wewnętrznych w poszczególnych pomieszczeniach wraz z wymaganym zapotrzebowaniem na moc chłodniczą określa załącznik nr 6 do SIWZ. Docelową lokalizację urządzeń wewnętrznych należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. 4) wykonanie instalacji i podłączeń, w tym zasilania elektrycznego, mediów chłodzących i skroplin (instalacji kanalizacyjnej). Instalację elektryczną należy wykonać w niezależnym peszlu ochronnym dla wszystkich przewodów. Instalację chłodniczą wykonać w systemowej izolacji termicznej. Instalację prowadzić w systemowych korytach z uwzględnieniem systemowych kształtek, kolan, zaślepek i maskownic 5) wykonanie zasilania instalacją 3-fazową podtynkową z RG do rozdzielni klimatyzatorów 6) wykonanie głównej rozdzielni klimatyzatorów podtynkowej wraz z montażem niezbędnego osprzętu elektrycznego zgodnie z przepisami i Polskimi Normami, w tym ochronnik przepięciowy klasy drugiej, wyłącznik różnicowo-prądowy oraz zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe typu S. Zastosować osprzęt modułowy tej samej serii jednego producenta. 7) wykonanie zabezpieczenia przeciw wyładowaniu atmosferycznemu w zestawie (agregatach zewnętrznych) umieszczonym na dachu zgodnie z przepisami i Polskimi Normami. Na budynku brak instalacji odgromowej. 8) świadczenie obsługi serwisowej w okresie udzielonej przez wykonawcę rękojmi/gwarancji - jednak nie krótszym niż 3 lata (termin minimalny) od daty odbioru instalacji klimatyzacji przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta urządzeń. 9) wykonanie dokumentacji powykonawczej klimatyzacji i zasilania elektrycznego obejmującej m. in.: * rzuty z zaznaczeniem lokalizacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych wraz z opisem, zaznaczeniem trasy instalacji chłodniczej, elektrycznej i skroplin * schemat podrozdzielni elektrycznej z opisem * wymagane protokoły, pomiary instalacji chłodniczej, elektrycznej i odgromowej * dokumenty techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi i gwarancje wykonanych urządzeń z opisem * karty urządzeń zgodnie z wymaganiami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych i rozporządzeń wykonawczych * wymagane dokumenty odbiorowe zgodnie z wytycznymi inspektorów nadzoru zamawiającego 10) przeprowadzenie szkolenia z użytkowania urządzeń klimatyzacyjnych dla wszystkich użytkowników wraz z protokołem szkolenia

CPV: 45000000-7,39717200-3,45300000-0,45331220-4,45310000-3

Dokument nr: 543862-N-2019, 43/PA/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.adm.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Administracja Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o. Dział Zamówień Publicznych ul. Gdańska 30/5, 85-006 Bydgoszcz (2 piętro, pokój nr 2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-22, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 55
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zgodnie z art.29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Przedsiębiorca (wykonawca) prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane, jest obowiązany posiadać: CERTYFIKAT dla przedsiębiorców, o którym mowa odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2015/206 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że : a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej: jedno zamówienie obejmujące wykonanie instalacji klimatyzacji (w tym dostawa i montaż urządzeń) na kwotę nie mniejszą niż 40.000 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). b) dysponuje osobami posiadającymi wymagane (wskazane poniżej) uprawnienia i kwalifikacje tj: - co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją (na stanowisku eksploatacji) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu rządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, o napięciu nie wyższym niż 1kV (Grupa 1) - co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. - co najmniej jedną osobą posiadającą tzw. certyfikat dla personelu, o którym mowa w art.20 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015r., poz. 881), która będzie wykonywała czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji i serwisowania urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) ważny certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez Urząd Nadzoru Technicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać - inne dokumenty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wykaz ten składa przynajmniej jeden z wykonawców. Wzór wykazu zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia, w trybie art.26 ust.2 uPzp. UWAGA: jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia, w trybie art.26 ust.2 uPzp
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) opis techniczny oferowanego urządzenia (klimatyzatora) np. karta katalogowa, folder techniczny) - potwierdzający, że oferowane urządzenia posiadają właściwości i parametry nie gorsze niż wymagane i opisane przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji. Na kartach katalogowych (opisach technicznych) należy jednoznacznie wyróżnić oferowane urządzenia, ich cechy, właściwości i parametry techniczne, a w szczególności wartości współczynników SEER i SCOP. UWAGA: oferowane parametry urządzeń muszą zastać jednoznacznie potwierdzone w złożonych przez Wykonawcę dokumentach (materiałach informacyjnych producenta urządzeń). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie ,,oświadczenia procenta" jako potwierdzenie deklarowanych w ofercie parametrów, w przypadku ich braku w oficjalnych dokumentach informacyjnych producenta (katalogu lub folderze).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do Grupy Kapitałowej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt.23) ustawy : 1) wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.3 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru Zamawiającego (podstawa prawna: art. 24 ust.11 uPzp). UWAGA: wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.1) zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej BIP ADM w dokumentacji tego postępowania wraz z informacją z otwarcia ofert. Oświadczenie składa każdy z wykonawców. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Pozostałe dokumenty składane przez wykonawcę wraz z ofertą: 1) formularz cenowy , zgodny ze wzorem Zamawiającego, składany obligatoryjnie wraz z ofertą. Brak w ofercie formularza cenowego skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art.89 ust.2 i ust.6, gdyż nie jest to dokument, który podlega uzupełnieniu przez Wykonawcę na wezwanie w trybie art.26 ust.3 ustawy Pzp. 2) w przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - wówczas składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w oryginale). 3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy złożyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt.11.10. ust.1. SIWZ (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) 4) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii). Pełnomocnictwo złożone w oryginale powinno być podpisane w sposób umożliwiający Zamawiającemu identyfikację osoby składającej podpis. 5) w przypadku oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów o równoważnych parametrach technicznych należy dodatkowo złożyć wraz z ofertą: oświadczenie, że złożył ofertę równoważną oraz wykaz zmian, zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów równoważnych Informacje dodatkowe: oświadczenia dotyczące ,,innych podmiotów", na których zasoby powołuje się wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu : Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt.7.1. SIWZ 7.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1 i pkt.3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). 7.6.1. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.6.2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1 i pkt.3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena dostawy, montażu urządzeń i uruchomienia instalacji 60,00
Cena jednego przeglądu technicznego 10,00
Termin gwarancji 30,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.