Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
348z dziś
4104z ostatnich 7 dni
16477z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2019-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
powiat: Leszno
Tel.: +48 655298133, Faks: +48 655298133
apawlikowska@leszno.pl
https://platformazakupowa.pl/um_leszno/aukcje
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Leszno
Wadium: 17 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2019 roku

Numer referencyjny: IN.271.05.2019
II.1.2)Główny kod CPV
31520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2019 roku". Zamówienie pn. ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Leszna" jest współfinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kod CPV: 31520000-7, 31527200-8, 45316110-9. Zamówienie obejmuje dostawę oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ilości 455 szt. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości opraw oświetleniowych w przedziale: +/- 6 sztuk. Zakres zamówienia określają zapisy Rozdziału 2 SIWZ oraz załączona dokumentacja techniczna, STWiOR i przedmiar robót (Załącznik nr 9 i 10 do SIWZ). Zamówienia obejmuje także świadczenie usługi konserwacji zmodernizowanych opraw w okresie udzielonej gwarancji jakości, zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego sprzętu oświetleniowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31527200
45316110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Leszno

II.2.4)Opis zamówienia:

,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2019 roku" jest współfinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie zawartej Umowy pożyczki nr 811/U/400/832/2017 z dnia 29.12.2017 r. 2. Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ilości 455 szt. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości opraw oświetleniowych w przedziale: +/- 6 sztuk. Zakres zamówienia określono w Rozdziale 2 SIWZ, wszystkie prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, STWiOR i przedmiarem robót (Załącznik nr 9, 10 do SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje także świadczenie usługi konserwacji zmodernizowanych opraw w okresie udzielonej gwarancji jakości, zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego sprzętu oświetleniowego. Oprawy oświetleniowe muszą być oznakowane znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów elektrycznych i stosowanie systemu zarządzania jakością procesów produkcji, np. certyfikat ENEC PLUS, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją techniczną oraz STWiOR. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę opraw oraz materiałów fabrycznie nowych i nieużywanych oraz nie prototypowych oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej oraz STWiOR) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo w dokumentacji technicznej oraz STWiOR. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, STWiOR oraz w przedmiarze robót, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, jako, że jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ. Przed odbiorem końcowym dopuszcza się dokonanie dwóch odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia, przy czym wartość odbiorów częściowych nie może przekraczać 70 % wartości przedmiotu zamówienia. Do odbioru częściowego należy przedłożyć kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, zawierający informacje, że stan zaawansowania robót nie przekracza 70 % wartości kontraktu. Z dokonanych czynności odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół częściowego odbioru robót, podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności Inspektora Nadzoru, Kierownika Robót, Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę.Wykonawca jest zobowiązany posiadać w trakcie realizacji zamówienia ważną polisę ubezpieczeniową prac na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.:

-- demontaż istniejących opraw oświetlenia ulicznego ze słupa lub wysięgnika, - montaż opraw oświetlenia ulicznego na słupie lub wysięgniku, - usługa konserwacji zmodernizowanych opraw w okresie udzielonej gwarancji jakości.Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja Jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 17 000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje na temat wadium zawarte zostały w Rozdziale 8 SIWZ.

CPV: 31520000

Dokument nr: 212828-2019, IN.271.05.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, POLSKA w dniu 24.6.2019 roku, o godz. 10:30 w pok. nr 31 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus. System www.platformazakupowa.pl będzie automatycznie numerował oferty. Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy oraz adresy Wykonawców i informacje dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Agata Pawlikowska: mzd@leszno.pl, Marcin Olejniczak: mzd@leszno.pl, Bernadeta Szalewska-Konieczna: mzd@leszno.pl.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/um_leszno

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/um_leszno/aukcje

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Leszno

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno
64-100
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Pawlikowska
Tel.: +48 655298133
E-mail: apawlikowska@leszno.pl
Faks: +48 655298133
Kod NUTS: PL417

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.