Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja sieci ciepłowniczej

Przedmiot:

Modernizacja sieci ciepłowniczej

Data zamieszczenia: 2019-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o
ul. J.W.Goethego 3
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel. 32 7880 342, tel. kom. 695-321-206, tel. 32 7880-341, tel. kom. 601-484-220.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183224
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja sieci ciepłowniczej (przebudowa z kanałowej na preizolowaną) na terenie miasta Zabrze. Wymiana odcinka magistrali południowej. Sieć ciepłownicza o średnicy 2xDN300- wzdłuż ul. Klonowej w Zabrzu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje przebudowę sieci ciepłowniczej kanałowej wysokoparametrowej wraz z przepięciami istniejących odgałęzień w Zabrzu wzdłuż ul. Klonowej od komory ciepłowniczej K0 (punkt A) do komory K3(punkt B). Przedmiotowa sieć wykonana będzie z rur preizolowanych pojedynczych z izolacją o standardowej grubości, średnica modernizowanej sieci ciepłowniczej wynosi 2xDN300 wraz z przepięciami przyłączy w zakresie średnic od 2xDN80 do 2xDN200. realizację przebudowy sieci ciepłowniczej przewidziano w etapach w ciągu 3 lat tj. w roku 2019, 2020, 2021.
Proponowany podział wykonania zadania na etapy wykonalności:
ETAP I
Sieć ciepłownicza 2xDN300 od odgałęzienia O5 do komory K3 (Punkt B) wraz z wykonaniem przepięć odgałęzień.
Uwaga:
Sieć ciepłownicza 2xDN300 od komory K3 (punkt B) do odgałęzienia O7 i od odgałęzienia O5 do zaworów sekcyjnych wraz z przepięciem odgałęzień wykonać w ciągu 10 dni, tak aby zachować dostawę ciepła na cele c.w.u. dla odbiorców. W tej części etapu należy przewidzieć przerwę w dostawie ciepłej wody użytkowej dla węzłów cieplnych: ul. Roosevelta 2, ul. Roosevelta 32, ul. Roosevelta 40, Reymonta 7. W razie gdyby przerwa w dostawie ciepła na cele ciepłej wody użytkowej miałaby być dłuższa, wykonawca na własny koszt zapewni odbiorcom alternatywne źródła ciepła na cele ciepłej wody użytkowej
ETAP II
Sieć ciepłownicza 2xDN300 od odgałęzienia O5 do załomu Z9 wraz z wykonaniem przepięć. W tym etapie wykonawca na własny koszt zapewni na czas wykonywania robót ciągłość dostawy ciepłej wody użytkowej na potrzeby Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Reymonta 52
ETAP III
Sieć ciepłownicza 2xDN300 od komory KO (punkt A) do załomu Z9. W tej części etapu należy przewidzieć przerwę w dostawie ciepłej wody użytkowej dla Hali MOSiR ul. Matejki 6, max 10 dni lub zapewnić na koszt wykonawcy alternatywne źródło ciepła na cele c.w.u. w przypadku przerwy dłuższej niż 10 dni.
Inwestor dopuszcza zmianę kolejności wykonania poszczególnych etapów.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci ciepłowniczej (przebudowa z kanałowej na preizolowaną) na terenie miasta Zabrze. Wymiana odcinka magistrali południowej. Sieć ciepłownicza o średnicy 2xDN300- wzdłuż ul. Klonowej w Zabrzu
Przedmiot zamówienia został opisany w załączonym zapytaniu ofertowym oraz w komplecie dokumentacji projektowej.

CPV: 45230000-8

Dokument nr: 1183224, TRP/200/AM/2019/1069

Otwarcie ofert: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje publiczne otwarcie ofert.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.05.2019r r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego, w Sali szkoleniowej, (parter), w obecności przedstawicieli, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu ofert.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 23-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do dnia 23.05.2019r r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w biurze obsługi interesanta (parter)

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze
Harmonogram realizacji zamówienia
Rozpoczęcie zadania: natychmiast po podpisaniu Umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy
Zakończenie całości zadania: 15.09.2021r.
Część technologiczną umożliwiającą podanie ciepła na cele grzewcze należy zakończyć do:
dla Etapu I 30.08.2019 r
dla Etapu II 31.08.2020 r.
dla Etapu III 31.08.2021r.
Całość robót wykonać w latach 2019,2020,2021 z wykonaniem zakresu rzeczowo - finansowego proporcjonalnie, tj. po ok 1/3 w każdym roku. Przerwy w dostawie ciepła dla odbiorców nie mogą być dłuższe niż 10 dni i przypadać mogą tylko w miesiącu lipcu lub sierpniu, 31.08 jest dniem gotowości do sezonu grzewczego. W związku z tym roboty budowlano - montażowe należy ująć w harmonogramie w taki sposób, aby w ustalonym z ZPEC Sp. z o.o. terminie wykonywać roboty związane z wstrzymaniem dostawy ciepła, a odcinki sieci nie związane z dostawą ciepła można wykonywać poza terminem postoju. W razie konieczności prowadzenia prac, które spowodują przerwę w dostawie ciepła na cele c.w.u. dłuższą niż 10 dni, wykonawca zapewni alternatywne źródło ciepła dla tych odbiorców.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Potencjał techniczny
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Dodatkowe warunki
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Spis dołączony do załączonego zapytania ofertowego

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
X. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZANIA PUNKTACJI
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria.
Kryterium oceny jest cena (brutto).
CENA - 100 %
Oceny ofert dokona komisja powołana przez Zamawiającego. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
Kryterium ceny - kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Oferenta na wzorze formularza oferty, według zał. nr 1 oraz formularza cenowego, złożonego według zał. nr 2. Cena wykonania przedmiotu zamówienia w obu formularzach nie może różnić się pomiędzy sobą.
Cena będzie obliczana na podstawie wzoru:
Cn x 100
p = Cb
gdzie:
p - otrzymane punkty
Cn - Cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb - Cena badanej oferty
Oferent, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 100 punktów, inni Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do ww. wzoru.
Stosowana punktacja 0 - 100 pkt. za kryterium.
Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Wykluczenia
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
Adres
Johanna Goethego 3
41-800 Zabrze
śląskie , Zabrze
NIP
6480001295
Tytuł projektu
Modernizacja sieci ciepłowniczej w Zabrzu - przebudowa sieci z kanałowej na preizolowaną.
Numer projektu
POIS.01.07.02-00-0009/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Metelska, w razie jej nieobecności Stefan Hajduk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Metelska, tel. 32 7880 342, tel. kom. 695-321-206, Stefan Hajduk, tel. 32 7880-341, tel. kom. 601-484-220.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.