Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie podjazdu do Parku

Przedmiot:

Wykonanie podjazdu do Parku

Data zamieszczenia: 2019-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 647 72 00, fax 61 820 17 09
zdm@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania
Wykonanie podjazdu do Parku Marcinkowskiego od strony przejścia podziemnego pod ul. Matyi i ul. Towarowej w Poznaniu
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozebraniu istniejących schodów skarpowych oraz części alejki parkowej w celu wpasowania w tą przestrzeń pochylni o zakładanym nachyleniu 5%. Po wykonaniu rozbiórek należy wykonać roboty ziemne z wywiezieniem nadmiaru gruntu i korytowanie na odpowiednią głębokość. Po wykonaniu robót ziemnych należy ułożyć warstwy podbudowy i wykonać nawierzchnię z kostki brukowej bez fazowej o grubości 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej.
Prace należy wykonać według projektu budowlano wykonawczego załączonego do ogłoszenia.

Zakres robót objętych zamówieniem:
Zakres robót budowlanych znajduje się w załączniku do zamówienia. Zamówienie zostanie rozliczone zgodnie z obmiarem powykonawczym po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i wykonaniu dokumentacji powykonawczej.
Elementy z rozbiórki schodów należy złożyć w magazynie ZDM Poznań przy ulicy Energetycznej 4.

Wszystkie materiały wykorzystywane podczas remontu muru oporowego muszą spełniać POLSKIE NORMY BUDOWLANE, a przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić nadzorowi Karty Techniczne poszczególnych materiałów.
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia w miejscu wykonywania robót budowlanych tablicy informacyjnej o prowadzonym remoncie wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej http://zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach.
Przed przystąpieniem do robót należy złożyć wnioski o zajecie pasa drogowego w ZDM oraz zgłosić prowadzenie robót budowlanych w Zarządzie Zieleni Miejskiej.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

Dokument nr: TO.342.194.2.2019

Otwarcie ofert: Data i godzina otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi 20.05.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Wydziału Utrzymania Obiektów Inżynierskich

Składanie ofert:
Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym oraz informacją ,,nie otwierać przed 20.05.2019 godz. 12:00- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" lub przesłać pocztą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Termin składania ofert
Oferty należy złożyć w terminie 17.05.2019r. godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
28 czerwca 2019r.

Wymagania:
Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego do wykonania zadania (wskazanie osoby nadzorującej prowadzenie robót, posiadających uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności drogowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane). Do ofert należy dołączyć wykaz brygady roboczej w składzie co najmniej 3 osobowym, która będzie realizowała zadanie. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób nadzorujących wykonanie robót budowlanych (uprawnienia budowlane z potwierdzeniem opłacenia składek w Polskiej Izbie Inżynierów). Wykonawca powinien się wykazać doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego podobnego zadania, wykonanego dla poznańskich jednostek miejskich w przeciągu 3 ostatnich lat o wartości co najmniej 30 000 zł netto, wykonanych prawidłowo pod względem technicznym i terminowo. Firmy, które realizowały zadania dla ZDM Poznań w przeciągu 3 ostatnich lat i nie wywiązały się z ich realizacji w terminie umownym lub nie uregulowały kwestii formalnych lub finansowych w terminie zostaną wykluczone z postępowania. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie i zapoznaniu się z aktualnym stanem schodów i alejki parkowej w miejscu przeprowadzenia robót budowlanych. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena.
Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego
TO.342.194.2.2019
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert
Krzysztof Wiese

Kontakt:
Nazwa komórki, osoba do kontaktu
Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-96-46;
Krzysztof Wiese; kwiese@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.