Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie i konserwacja rowów otwartych

Przedmiot:

Utrzymanie i konserwacja rowów otwartych

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ul. ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
tel. 323 939 379, faks 32 287 22 69
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie i konserwacja rowów otwartych na terenie miasta Piekary Śląskie w 2019 roku - min. czyszczenie krat, przepustów, załadunek, odwóz i utylizacja zanieczyszczeń stałych

CPV: 98390000-3

Dokument nr: 550092614-N-2019, BZP.271-27/IG/19

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki (zamówienie in-house), jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzenia sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. spełnia powyższe wymogi. Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Działalność ZGK Sp. z o.o. jest ograniczona terytorialnie - spółka realizuje tylko zadania na terenie Gminy Piekary Śląskie. W Spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Gmina jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich. Działalność spółki służy prowadzeniu gospodarki komunalnej w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym gospodarowania odpadami i magazynowania odpadów, organizacji selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych, likwidacji dzikich wysypisk, prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piekarach Śląskich oraz innych takich jak: utrzymanie i konserwacja rowów otwartych, letniego i zimowego utrzymania dróg, ulic, placów i chodników, utrzymania szaletów miejskich, prowadzenia parkingów. Gmina Piekary Śląskie jako organ założycielski ma możliwość wywierania wpływu oraz prowadzi kontrolę działalności spółki między innymi poprzez powołaną Radę Nadzorczą, której członkowie powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników - w tym przypadku przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. Ze względu na to, że gmina kontroluje działalność spółki, wypracowany zysk jest przeznaczony na rozwój firmy co w konsekwencji powoduje pomnażanie majątku gminy. Gmina Piekary Śląskie ma dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami ZGK Sp. z o.o. Spółka nie może działać sprzecznie z interesem Gminy sprawującej nadzór i kontrolę nad spółką. ZGK Sp. z o.o. świadczy usługi użyteczności publicznej i wykonuje kluczowe części przedmiotowego zadania samodzielnie. Spółka jest od dawna związana z Gminą Piekary Śląskie. Na jej terenie posiada siedzibę, całe zaplecze sprzętowe. W roku 1976 w wyniku połączenia Służby Drogowej tj. Zakładu Pomocniczego Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich z Terenowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Piekarach Śląskich powstał Miejski Zarząd Ulic i Mostów, który istniał do 30.06.1991 r. Następnie od 01.07.1991 r. MZUiM w Piekarach Śląskich połączył się z częścią Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich i powstał Zakład Gospodarki Komunalnej w Piekarach Śląskich, (zakład budżetowy) który z dniem 01.04.1994 r. przekształcił się w spółkę prawa handlowego tj. ZGK Sp. z o.o. Uchwałą Nr V/37/07 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/273/93 Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, powierzono spółce między innymi likwidację ,,dzikich wysypisk", oczyszczanie miasta przez zamiatanie ulic, chodników, placów, przystanków, dworca autobusowego oraz zbieranie odpadów z poboczy dróg, opróżnianie koszy ulicznych, parkowych, na przystankach autobusowych i na dworcu autobusowym, bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni w mieście, utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego oraz ustawienie toalet przenośnych, utrzymanie w czystości urządzeń oraz mycie nawierzchni całego placu przy ul. K. Miarki, uporządkowanie miejsc po kolizjach drogowych, utrzymanie i konserwację urządzeń kanalizacyjnych - odbiorniki wód deszczowych, utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników przez zbieranie i pozbywanie się błota, lodu i śniegu, a w przypadku występowania długotrwałych temperatur dodatnich do oczyszczania miasta. Powołana spółka wypełniając zapisy ustawy o samorządzie gminnym realizuje zadania użyteczności publicznej mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wśród tych potrzeb znajduje się między innymi utrzymanie i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych rowów otwartych w gminie będące przedmiotem niniejszego zamówienia, co mieści się wśród zadań wskazanych w powyższej ustawie. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wykonuje zadania będące przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z uchwałami Rady Miasta Piekary i od wielu lat ZGK Sp. z o.o. osobiście świadczy usługi na rzecz Piekar Śląskich co przekłada się na: - dobrą znajomość topografii oraz charakteru Miasta, - posiadanie wykwalifikowanej kadry, - posiadanie bazy transportowej o powierzchni ok. 15 tys. m2 na terenie Miasta, - odpowiednie zasoby sprzętowe do wykonywania zadania. Długoletnia działalność spółki na terenie Piekar Śląskich nie zakłóca konkurencji na sąsiednich rynkach. ZGK Sp. z o. o. nie oddziałuje na rynki miast sąsiednich, nie konkuruje z firmami prowadzącymi działalność na rynku sąsiednim. Działalność ZGK Sp. z o. o. zapewnia wykonywanie usług w sposób ciągły i bezproblemowy. Siedziba Spółki, baza sprzętowa znajdują się na terenie miasta. Gwarantuje to sprawne działanie i łatwą dostępność dla mieszkańców. Gmina Piekary Śląskie jako jedyny wspólnik w spółce odgrywa decydującą rolę w zakresie celów strategicznych, obszarów działalności co znajduje potwierdzenie w tekście jednolitym aktu założycielskiego spółki (tekst jednolity Aktu założycielskiego - umowy spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Piekarach Śląskich opracowany na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników podjętych w formie aktów notarialnych: Rep. A nr 1745/2002, Rep. A nr 5262/2004, Rep. A nr 5527/2004, Rep. A nr 2152/2005, Rep. A nr 6574/2005, Rep. A nr 18026/2009, Rep. A nr 177/2013, Rep. A nr 3022/2013, Rep. A nr 4788/2016) który: a) w §8 i §9 szczegółowo określa przedmiot przedsiębiorstwa spółki, b) w §16 do §29 określa min. Organy Spółki, działanie Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki oraz Gospodarkę Spółki. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. spełnia wszystkie określone prawem wymogi środowiskowe dla wykonania powierzonych zadań tj.: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; b) posiada zezwolenia na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru - zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) oraz posiada zezwolenie na zbieranie odpadów - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21); Spółka swoją działalnością spełnia również czynnik społeczny poprzez zatrudnienie około 70% pracowników będących mieszkańcami Piekar Śląskich. Przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny potwierdza wybór postępowania zamówienia publicznego z wolnej ręki i wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce w trybie z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.