Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pracownik B+R: nurek do badań prototypów

Przedmiot:

Pracownik B+R: nurek do badań prototypów

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie B-4
ul. Zagłoby 7b
35-304 Rzeszów
powiat: Rzeszów
739 032 389
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185059
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pracownik B+R: nurek do badań prototypów
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu ,,Opracowanie technologii wysokosprawnej, wielozadaniowej, podwodnej platformy pływającej wykorzystującej hydroskrzydła", na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia), w charakterze Pracownika B+R: nurka do badań prototypów.
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu ,,Opracowanie technologii wysokosprawnej, wielozadaniowej, podwodnej platformy pływającej wykorzystującej hydroskrzydła", na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia), w charakterze Pracownika B+R: nurka do badań prototypów.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu ,,Opracowanie technologii wysokosprawnej, wielozadaniowej, podwodnej platformy pływającej wykorzystującej hydroskrzydła", na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia), w charakterze Pracownika B+R: nurka do badań prototypów.
Zamawiający dokona wyboru maksymalnie 8 Wykonawców, tj. maksymalnie 8 osób, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów w ustalonych w zapytaniu ofertowym kryteriach oceny ofert. Zasady wyboru Wykonawców i zawierania umów z wybranymi Wykonawcami zostały określone w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 98363000-5

Dokument nr: 1185059, 2/ZO/WPPN_K/2019

Otwarcie ofert: . Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (ul. Zagłoby 7B, 35-304 Rzeszów) w dniu 22.05.2019 r. o godz. 09:15.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 22-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać pod adresem: Stowarzyszenie B-4, ul. Zagłoby 7b, 35 - 304 Rzeszów, nie później niż do dnia 22.05.2019 r. do godz. 09:00.
Oferty można składać osobiście lub przesłać na ww. adres przesyłką pocztową lub kurierską.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
a. Nazwą i adresem Zamawiającego (Stowarzyszenie B-4, ul. Zagłoby 7b, 35 - 304 Rzeszów)
b. Nazwą/imię i nazwisko i adresem Wykonawcy
c. Adnotacją ,,Oferta do zapytania ofertowego z dnia 14.05.2019 r. - Pracownik B+R: nurek do badań prototypów. Nie otwierać do dnia 22.05.2019 r. do godziny 09:15."
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu na adres: Stowarzyszenie B-4, ul. Zagłoby 7b, 35 - 304 Rzeszów.
4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługi będą świadczone od momentu podpisania umowy (przewidywany termin podpisania umowy: II połowa maja 2019 r.) do listopada 2020 r. tj. łącznie w okresie pełnych 18 miesięcy kalendarzowych i około 5 dni w miesiącu maju.
Zamawiający zakłada, że we wskazanym powyżej okresie zostanie przeprowadzonych ok. 190 godzin badań z udziałem nurków, co średnio daje ok. 10 godzin na miesiąc. Za godzinę świadczenia usługi uznaje się godzinę zegarową tj. 60 min. Prace badawcze z udziałem nurków prowadzone będą w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Wskazana miesięczna i łączna liczba godzin ma charakter orientacyjny (przewidywany) i może ulec zmianie. Zamawiający zakłada jednoczesny udział min. 2 nurków przy prowadzeniu prac badawczych. Zamawiający nie określa i nie gwarantuje minimalnej ani maksymalnej liczby godzin, jakie będą przypadać na każdego z Wykonawców wybranych w ramach postępowania.
Zasady powierzania usług wybranym Wykonawcom określono w pkt. 6 zapytania ofertowego.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności posiadają aktualne (ważne) uprawnienia do nurkowania tj. posiadają odpowiedni certyfikat lub inny dokument uprawniający do nurkowania na głębokości min. 30 m;
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku będzie odbywała się na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów, tj.: kopii odpowiedniego certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do nurkowania na głębokości min. 30 m.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności posiadają aktualne (ważne) uprawnienia do nurkowania tj. posiadają odpowiedni certyfikat lub inny dokument uprawniający do nurkowania na głębokości min. 30 m;
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku będzie odbywała się na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów, tj.: kopii odpowiedniego certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do nurkowania na głębokości min. 30 m.
Potencjał techniczny
nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności posiadają aktualne (ważne) uprawnienia do nurkowania tj. posiadają odpowiedni certyfikat lub inny dokument uprawniający do nurkowania na głębokości min. 30 m;
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku będzie odbywała się na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów, tj.: kopii odpowiedniego certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do nurkowania na głębokości min. 30 m.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy
Dodatkowe warunki
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- zadeklarują dyspozycyjność w wymiarze min. 10 godzin w miesiącu (kalendarzowym);
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku w oparciu o zasadę spełnia - nie spełnia. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku będzie odbywała się na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Dyspozycyjność Wykonawcy w miesiącu maju 2019 r. będzie liczona proporcjonalnie, odpowiednio do wskazanej w formularzu oferty liczby godzin dyspozycyjności w pełnym miesiącu kalendarzowym.
- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
- obciążenie Wykonawcy wynikające z umowy zawartej z Zamawiającym nie wykluczy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Wykonawcy.
Warunki zmiany umowy
Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
a. okoliczności wynikających ze zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów, wytycznych, umowy o dofinansowanie i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,
b. zmiany okresu realizacji zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych i usprawiedliwionych przez Wykonawcę, w przypadkach gdy:
- powstała konieczność dokonania zmian założeń w zakresie projektu wynikająca ze zmian wprowadzonych w innych elementach projektu badawczego;
- powstały opóźnienia lub niepowodzenia w realizacji innych elementów projektu badawczego, których realizacja ma wpływ na wyniki badań lub uniemożliwia kontynuację umowy;
- prowadzone prace badawcze nie doprowadziły do osiągnięcia zakładanych przez Zamawiającego wyników i kontynuowanie prac jest bezcelowe lub zachodzi konieczność modyfikacji zakresu lub harmonogramu prac;
- wykonania przedmiotu umowy przed terminem umownym;
- zmiany okresu realizacji projektu zaakceptowanej przez Instytucję Pośredniczącą (w tym wydłużenia okresu realizacji projektu), prowadzącej do zmiany okresów realizacji poszczególnych prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu (prace badawcze/eksperymentalne prace rozwojowe), w ramach których swoje usługi świadczy Wykonawca,
c. zmiany terminu i warunków płatności wynagrodzenia Wykonawcy,
d. aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę firmy Zamawiającego, zmianę adresu i/lub siedziby Zamawiającego i/lub adresu zamieszkania Wykonawcy, zmianę formy prawnej Zamawiającego itp.
e. zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy w przypadku konieczności zmiany zakresu prac wynikającej z przebiegu prac, powstałej z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w tym w wyniku wprowadzenia zmian w innych elementach projektu badawczego.
Warunki dokonania istotnych zmian umowy:
a. wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez Strony, pod rygorem nieważności.
b. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy wraz z uzasadnieniem.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu prawidłowego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Złożenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza oferty, zawierającego stawkę godzinową brutto tj. stawkę za godzinę zegarową (60 min) świadczenia usług, wyrażoną w złotych polskich, deklarację dyspozycyjności tj. deklarowaną liczbę godzin nurkowania w miesiącu, deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usług po odwołaniu pierwotnego terminu/miejsca a także zawierającego oświadczenie w przedmiocie posiadania przez Wykonawcę kwalifikacji wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz posiadania uprawnień instruktorskich - wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena wskazana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. Podana cena brutto winna obejmować kwotę brutto + koszt ZUS Zamawiającego, w przypadku Wykonawcy, który obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym (dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Zamawiający zastrzega sobie, że dokona płatności za usługę w kwocie netto (obniżenie podanego wynagrodzenia brutto o koszty obowiązkowych składek ZUS).
2. Złożenia kopii certyfikatu/ów lub innego/ych dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadanie uprawnień do nurkowania na głębokości min. 30 m, zawierającej/ych klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na każdej stronie dokumentu/ów wraz z datą i czytelnym podpisem Wykonawcy.
3. Jeśli dotyczy - złożenia kopii certyfikatu, dyplomu lub innego dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadanie uprawnień instruktorskich, zawierającej/ych klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na każdej stronie dokumentu/ów wraz z datą i czytelnym podpisem Wykonawcy.
4. Jeśli dotyczy - złożenia kopii dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadanie uprawnień nurkowych pozwalających na bezpieczne dla środowiska poruszanie się w ekosystemach wodnych, zawierającej/ych klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na każdej stronie dokumentu/ów wraz z datą i czytelnym podpisem Wykonawcy.
5. Złożenia wypełnionego i podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Złożenia innych dokumentów, których wymóg złożenia wynika z niniejszego zapytania ofertowego (jeśli dotyczy).
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu, których oferty nie zostały odrzucone, będą podlegać ocenie we wskazanych poniżej kryteriach oceny ofert.
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert - oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt:
A. Cena (maksymalnie 60 pkt)
B. Posiadanie uprawnień instruktorskich (maksymalnie 15 pkt).
C. Dyspozycyjność (maksymalnie 15 pkt)
D. Deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi (10 pkt)
Kryterium: Cena
Kryterium ceny, rozumiane jako wskazana w formularzu oferty stawka godzinowa brutto za świadczenie usług w charakterze nurka do badań prototypów na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem:
[stawka godzinowa brutto za świadczenie usług w charakterze nurka do badań prototypów wskazana w ofercie z najniższą ceną ÷ stawka godzinowa brutto za świadczenie usług w charakterze nurka do badań prototypów wskazana w ofercie ocenianej] x 60 pkt.
Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Kryterium: Posiadanie uprawnień instruktorskich
W ramach kryterium posiadanie uprawnień instruktorskich punktowane będzie posiadanie przez Wykonawcę uprawnień nurkowych instruktorskich (dowolnej specjalizacji), zgodnie z poniższymi zasadami:
Posiadanie uprawnień instruktorskich (dowolnej specjalizacji) - 15 pkt
Brak uprawnień instruktorskich (dowolnej specjalizacji) - 0 pkt
Spełnienie ww. kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów, potwierdzających posiadane uprawnienia instruktorskie (np. kopia certyfikatu, dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień). W razie braku załączenia do oferty wymaganych dokumentów, ww. kryterium uznane zostanie za niespełnione - Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Kryterium: Dyspozycyjność
W ramach kryterium dyspozycyjność, ocenie podlegać będzie zadeklarowana przez Wykonawcę w formularzu oferty liczba godzin świadczenia usługi w miesiącu (kalendarzowym).
Liczbę godzin należy podać w pełnych godzinach zegarowych.
Dyspozycyjność osoby realizującej zamówienie będzie oceniana zgodnie z następującymi zasadami:
Dyspozycyjność (w miesiącu kalendarzowym) wynikająca z formularza oferty Liczba punktów
10 godzin 0 punktów
powyżej 10 do 15 godzin 10 punktów
16 i więcej godzin 15 punktów
W razie braku wskazania przez Wykonawcę deklarowanej liczby godzin świadczenia usługi w miesiącu albo wskazania mniej niż 10 godzin, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niespełniająca wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
Kryterium: Deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi
W ramach kryterium deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi, ocenie podlegać będzie zadeklarowany przez Wykonawcę czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi po odwołaniu przez Zamawiającego pierwotnie wyznaczonego terminu/miejsca świadczenia usługi, przed nadejściem terminu świadczenia usługi, liczony od dnia następującego po dniu wysłania przez Zamawiającego wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej (sms) na adres e- mail lub numer wskazany w umowie zawartej z Wykonawcą do dnia, w którym usługa powinna zostać wykonana. Jeżeli dzień następujący po dniu wysłania przez Zamawiającego zawiadomienia przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, bieg terminu pozostałego do dnia, w którym usługa powinna zostać wykonana, rozpoczyna się od dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi należy wskazać w pełnych dniach roboczych.
Deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi będzie oceniany zgodnie z następującymi zasadami:
Deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi wynikający z formularza oferty liczony od dnia następującego po dniu wysłania zawiadomienia do dnia, w którym usługa powinna zostać wykonana Liczba punktów
10 dni roboczych 0 punktów
Od 5 do 9 dni roboczych 5 punktów
Poniżej 5 dni roboczych 10 punktów
W razie braku wskazania przez Wykonawcę czasu na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi albo wskazania czasu dłuższego niż 10 dni roboczych, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niespełniająca wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
Ostateczna liczba punktów obliczana będzie dla każdej z ofert zgodnie z wzorem:
P = A (pkt) + B (pkt) + C (pkt) + D (pkt)
gdzie:
P - liczba punktów badanej oferty
A - liczba punktów przyznanych w kryterium cena
B- liczba punktów przyznanych w kryterium posiadanie uprawnień instruktorskich
C - liczba punktów przyznanych w kryterium dyspozycyjność
D - liczba punktów przyznanych w kryterium deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi
Wykluczenia
Złożenie oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub brak spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. 5 zapytania ofertowego, będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
STOWARZYSZENIE B4
Adres
Zagłoby 7b
35-304 Rzeszów
podkarpackie , Rzeszów
Numer telefonu
693596033
NIP
8131644630
Tytuł projektu
Opracowanie technologii wysokosprawnej, wielozadaniowej, podwodnej platformy pływającej wykorzystującej hydroskrzydła
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-1193/17-00
Inne źródła finansowania
nie dotyczy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Monika Puc
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
739 032 389

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.