Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Gen. Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
tel. 74 847 88 78, tel. 74 887 05 10
latka-r@mzbwalbrzych.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac
budowlanych polegających na rewitalizacji budynku przy ul. Marii Konopnickiej nr 10
w Wałbrzychu, w ramach projektu: Rewitalizacja budynków przy ul. Marii Konopnickiej nr
8, ul. Marii Konopnickiej nr 9, ul. Marii Konopnickiej nr 10 w Wałbrzychu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura
spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie
6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części
wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025
1. Zakres prac: Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem budynku
KOD i NAZWA KODÓW CPV:
71000000-8
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne, kontrolne.
Okres gwarancji: nie dotyczy
Termin związania ofertą: 90 dni

CPV: 71000000-8

Dokument nr: 168/III/2019

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
17.05.2019 r., godz. 11:00

Składanie ofert:
Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
Termin składania ofert:
17.05.2019 r., do godz. 10:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany
jest wykonać w terminie od daty zawarcia umowy do 30 dni od daty zakończenia
realizacji robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót
budowlanych: 14.06.2019r

Wymagania:
Sposób przygotowania i złożenia oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wraz
z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą
w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta
winna być zaadresowana na adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
w Wałbrzychu, ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych oraz opisana: Pełnieniefunkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac budowlanych
polegających na rewitalizacji budynku przy ul. Marii Konopnickiej nr 10
w Wałbrzychu.
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru musi posiadać uprawnienia w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby pełniącej funkcję
inspektora nadzoru tj. decyzję o nadaniu uprawnień, aktualne zaświadczenie o przynależności
do izby zawodowej.
UWAGA !!!
Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy pełniącego nadzór inwestorski:
1. Zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami), w szczególności:
o reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;
o sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
o sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich
do użytkowania;
o potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na
żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
2. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową.
3. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego
procesu budowlanego oraz wyceny robót.
4. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót
a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających
wpływ na zmianę kosztów budowy,
5. Kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu
inwestycji,
6. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
7. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących
realizacji przedmiotowej budowy,
8. Przygotowanie oraz przedłożenie Zleceniodawcy protokołów z końcowego odbioru
robót.
9. Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego robót oraz komisjach odbiorów
gwarancyjnych.Załączniki:
1) Formularz ofertowy- załącznik nr 1
2) Wzór umowy- załącznik nr 2,
3) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 3.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Marlena Inglot (tel. 74 887 05 10), Remigiusz Łatka (tel. 74 847 88 78),
e-mail: inglot-m@mzbwalbrzych.pl, latka-r@mzbwalbrzych.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.