Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sienno
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
powiat: lipski
tel. (48) 37 86 018, fax. (48) 37 86 134
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sienno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku" - Część 1 ,,Przebudowa budynku w Janowie"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją i przebudową budynku remizy ochotniczej straży pożarnej i świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi.
Budynek położony jest na działce nr 204 położonej w msc. Janów, gmina Sienno. Budynek jest zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej pokrytym eternitem falistym.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:
? Powierzchnia zabudowy: 231,60m2
? Kubatura brutto: 1411,50m3
? Ilość kondygnacji nadziemnych budynku - 1 kondygnacja (parter),

2.1 Zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór, obejmie odcinki :

2.2 Wykonawca wykona również wszelkie inne prace nie objęte dokumentacją a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną tj. dokona organizacji i zabezpieczania terenu budowy, sporządzi dokumentacje powykonawczą.
Termin zakończenia wykonania wszystkich odcinków dróg przewidziano do dnia30.09.2019r.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja przetargowa dostępna na stronie internetowej zamawiającego:

2.3 Zakres działań i czynności inspektora nadzoru:
Do obowiązków inspektora należeć będzie pełny zakres czynności określony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 j.t. z póź zm.), a w szczególności :
a. zorganizowanie i przeprowadzenie w porozumieniu z inwestorem procesu przekazania placu budowy,
b. organizowanie narad, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,
c. uczestnictwo na wniosek Inwestora w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji jak i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym,
d. obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z postępu robót, a w razie pilnej potrzeby na każde wezwanie Inwestora lub wykonawcy robót.
e. bieżące reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i podpisaną umową z Wykonawcą, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
f. wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie i dokumentacji projektowej,
g. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
h. sprawdzenie dokumentacji powykonawczej atestów, gwarancji, certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów budowlanych z kryteriami technicznymi określonymi dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami przed ich zastosowaniem,
h. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,.
i. uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym, kontrolowanie rozliczeń budowy ponadto:
a) weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu rzeczowego faktycznie zrealizowanego z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej,
b) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej w tym dokumentów wymaganych do odbioru.
c) przygotowanie w porozumieniu z Inwestorem i podpisanie końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów,
d) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
e) sporządzanie protokołów konieczności oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Inwestorowi, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. Bez zgody Inwestora Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót uzupełniających czy dodatkowych,
j. wnioskowanie do Inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej - uzyskania zgody projektanta na te zmiany, uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i dotyczących w nim rozwiązań,
k. dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,
l. informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
m. zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności, zapewnienie uprawnionego zastępstwa,
n. uczestnictwo na wniosek inwestora przeglądach gwarancyjnych.

Składanie ofert:
Kompletną ofertę w wersji papierowej należy złożyć lub przesłać na adres Urząd Gminy Sienno ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno do dnia 17.05.2019r. do godz. 12.00.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w wersji elektronicznej.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji:
Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego - od dnia podpisania umowy.
Zakończenie pełnienia nadzoru - do końcowego odbioru robót (planowany termin zakończenia robót - 30.09.2019r.)

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) powinien spełniać następujące kryteria:
1) dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj: posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - do oferty nalży dołączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych.

2) osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia muszą być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego - do oferty należy załączyć kopię zaświadczenia o przynależności do Izby.
3) wykonawca musi prowadzać działalność gospodarczą. Dokument potwierdzający - odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG zostanie przedłożony przed zawarciem umowy.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1) Na ofertę składają się:
- wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego.
- kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby Samorządu Zawodowego.
2) ofertę należ umieścić w kopercie opatrzonej nazwa i adresem zamawiającego, Wykonawcy oraz dopisek:
Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku" - Część 1 ,,Przebudowa budynku w Janowie". Nie otwierać przez 17.05.2019r. godz. 12.15
7. Informacje o formalnościach

1) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w kopii potwierdzonej za zgodność oryginałem.
2) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub części bez podania przyczyn.
5) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się z wykonawcami w formie elektronicznej.
6) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie stanowi zwarcia umowy.
7) Zamawiający zawrze pisemną umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
11) Dane dotyczące niniejszego zapytania zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz stronie w zakładce zamówienia publiczne do 30 000 euro.

Uwagi:
5. Kryterium wyboru
- najniższa cena 100%

1) cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania usługi, w tym wszystkie koszty dojazdów.
2) cena za wykonanie usługi jest cen ryczałtową niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy, Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociaż czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
3) Na formularzu ofertowym należy podać cenę netto i brutto.

Kontakt:
10) Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel. (48) 37 86 018 w. 22.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.