Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyposażenie eksperymentatorium - część 2: plac zabaw wewnętrzny

Przedmiot:

Wyposażenie eksperymentatorium - część 2: plac zabaw wewnętrzny

Data zamieszczenia: 2019-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: ARBUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Tomaszowska 52, Łaszczówka
22-600 Tomaszów Lubelski
powiat: tomaszowski (lubelski)
602 773 018
arbudy@op.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185405
Województwo: lubelskie
Miasto: Tomaszów Lubelski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Wyposażenie eksperymentatorium - część 2: plac zabaw wewnętrzny"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy obejmująca dostarczenie, montaż i uruchomienie wyposażenia eksperymentatorium, obejmującego plac zabaw wewnętrzny, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa w ramach zadania pn.: "Wyposażenie eksperymentatorium - część 2: plac zabaw wewnętrzny"
realizowanego W RAMACH PROJEKTU ,, Archipelag Roztocze" Działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Program Operacyjny Polska Wschodnia
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy obejmująca dostarczenie, montaż i uruchomienie wyposażenia eksperymentatorium, obejmującego plac zabaw wewnętrzny, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

CPV: 37500000-3

Dokument nr: 1185405, 2c/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 17-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Termin składania ofert - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2019 do godziny 9:00
1) w formie pisemnej na adres:
ul. Tomaszowska 52, Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski,
pocztą, kurierem lub osobiście.
Decyduje data wpływu - oferty wysyłane pocztą lub kurierem bez względu na operatora powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia i godziny wskazanej powyżej.
(za datę złożenia oferty uznaje się wówczas datę potwierdzonego odbioru listu/przesyłki w terminie wyznaczonym na składanie ofert - oferty wysłane w terminie ale bez potwierdzonego w tym terminie odbioru listu/przesyłki nie będą rozpatrywane)
Oferty należy składać w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna powinny być opieczętowane pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego,
Ponadto Koperta wewnętrzna powinna być dodatkowo opatrzona napisem: ,,Oferta na dostawę w ramach zadania pn.: "Wyposażenie eksperymentatorium - część 2: plac zabaw wewnętrzny", Nr postępowania 2c/2019 - nie otwierać przed upływem terminu składania ofert"
LUB
2) poprzez wiadomość e-mail, na adres: arbudy@op.pl
- w postaci dołączonych do wiadomości załączników zawierających skany dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami zapytania

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: tomaszowski Miejscowość: Budy Dzierążyńskie
Harmonogram realizacji zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 08.08.2019

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Warunki zmiany umowy
1. Dokonanie istotnych zmian postanowień umowy może nastąpić za obustronną zgodą, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
1) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy - przedłużenie terminu wykonania, w przypadkach:
a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków - o okres trwania tych okoliczności;
b) gdy wystąpią zdarzenia losowe uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w szczególności: działanie siły wyższej, klęska, akt terroru, katastrofa - o okres trwania tych okoliczności;
2) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadkach:
a) zmiany obowiązującej stawki VAT; w tej sytuacji do kwoty netto zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów (zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie dostaw wykonanych po dacie podpisania aneksu);
3) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla realizacji przedmiotu zamówienia.
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) Formularz oferty - wzór - załącznik nr 2 do zapytania - wypełnione przez Wykonawcę
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - wzór - załącznik nr 3 do zapytania - wypełnione przez Wykonawcę
3) Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 4 do zapytania - wypełnione przez Wykonawcę
4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy- jeżeli dotyczy.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokonana oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższym:
Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto* - waga 97%,
2) Okres gwarancji ** - waga 3%
* - ocenie będzie podlegała cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;
** - ocenie będzie podlegał okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Szczegółowy opis kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji - patrz załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykluczenia
Wykluczenia
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.
Wykluczenia
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy znajdujący się w stanie upadłości lub likwidacji na moment składania oferty.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.
Wykluczenia
Zamawiający Informuje, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty, które pozostają z Zamawiającym - ARBUDY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz pozostałymi partnerami realizującymi projekt w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą wraz z ofertą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ARBUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Tomaszowska 52
22-600 Łaszczówka
lubelskie , tomaszowski
Numer telefonu
602773018
NIP
9212031369
Tytuł projektu
"Archipelag Roztocze"
Numer projektu
POPW.01.03.02-06-0003/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
HENRYK DOLANOWSKI
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
602 773 018

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.