Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowe posadzek

Przedmiot:

Roboty remontowe posadzek

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22A
05-130 Zegrze Południowe
powiat: legionowski
tel. 261 885 543, faks 227 822 134
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zegrze Południowe
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty remontowe posadzek w bibliotece i czytelni w budynku nr 28
Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają Załączniki nr 2 i 2a do Zaproszenia (Ślepy kosztorys). Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca w trakcie przygotowania i realizacji zamówienia jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy - Prawo budowlane. b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). c) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z załączonymi przedmiarami, stanowiącymi Załączniki nr 2 i 2a do Zaproszenia. d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej - zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 6 do Zaproszenia). Wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót szczegółowo opisanych w Przedmiarze robót - Załącznik nr 2 i 2a do Zaproszenia. Wymagania dotyczące gwarancji rękojmi: a) Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu umowy na okres wskazany w ofercie, nie krótszy jednak niż 36 miesięcy liczonych od daty odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez uwag. b) Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez Podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca zawierając umowę z Podwykonawcą zobowiązany jest do ujęcia w umowie zapisu, iż Podwykonawca odpowiada solidarnie z Wykonawcą wobec Zamawiającego za przedmiot zamówienia, który Podwykonawca ma wykonać dla Zamawiającego. c) Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat od terminu podpisania protokołu końcowego robót. d) Zamawiający jest uprawniony do wykonywania praw z tytułu udzielonej gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny one posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Zaproszenia

CPV: 45430000-0

Dokument nr: 550099700-N-2019, ZP-15-19-DTO

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W uprzednio prowadzonym postępowaniu (nr referencyjny: ZP-8-19-DTO) w trybie przetargu nieograniczonego, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zostały złożone żadne oferty.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Andrzej Komosiński, biuro@komosinski.eu, ul. Kniaziewicza 11, 37-620, Horyniec-Zdrój, kraj/woj. Polska

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.