Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
4922z ostatnich 7 dni
17887z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa elementów do pieca łukowego

Przedmiot:

Dostawa elementów do pieca łukowego

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel: 58 347 25 87 Fax: 58 347 28 21
zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Osłony wewnętrzne, szklane do pracy wewnątrz komory pieca łukowego MAM-1 Buchler - 5 szt.
2. Elektrody stożkowe z uchwytem do pieca łukowego MAM-1 Buchler - 2 szt.

Dokument nr: ZZ/84/019/D/19

Składanie ofert:
5. Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 13.06.2019 r. do godziny 08:30, na adres: Politechnika
Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza
11/12, Gmach Główny, pok. 103 c lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej na adres:
zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl z podaniem w tytule maila ZZ/84/019/D/19. Oferty złożone
w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać
podpis osoby składającej ofertę. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
ogłoszenia drogą elektroniczną na e-mail: zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zamówienia.

Wymagania:
3. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia częściowego (partiami), tj. w terminie późniejszym, niż
jest wymagany.
4. Oferta powinna zawierać:
a) Przedmiot dostawy (nazwę, model, typ itp.),
b) Cenę oferty brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do
realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, kosztu transportu do siedziby Zamawiającego,
6. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100%.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie
wymagania specyfikacji zawartej w pkt 1.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyn.
9. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi
oferty a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze
złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto nie
łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.
10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk
o inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest pan Paweł Baniel (kontakt):
iod@pg.edu.pl, tel. +48 58 348 66 291
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę elementów do pieca
łukowego dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, nr ZZ/84/019/D/19 prowadzonym
w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2018 r., póz. 1986 z późn. zm.);
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. póz. 1579,2018), dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.