Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
4922z ostatnich 7 dni
17887z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utylizacja płyt azbestowo-cementowych

Przedmiot:

Utylizacja płyt azbestowo-cementowych

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Maciejowicach
ul. Rynek 7
08-480 Maciejowice
powiat: garwoliński
tel. (0 25) 682-57-37, fax 25 683-20-31 wew. 19
inwestycje@maciejowice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Maciejowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Utylizacja płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie Gminy
Maciejowice - etap XI.
Zakres zamówienia:
1. Utylizacja zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie gminy
Maciejowice w ilości 75 Mg.
2. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania, odpowiedniego
zabezpieczenia/opakowania i przygotowania do transportu oraz przetransportowania odpadów do
zakładu unieszkodliwienia.
3. W ramach zadania zostanie zutylizowane 75 Mg płyt azbestowo-cementowych; kod odpadu 17 06
05. (rozliczenie w Mg /wagowe/)
4. Szczegółowy wykaz adresów gospodarstw objętych zamówieniem dostępny do wglądu
w Urzędzie Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice.
5. Przyjmuje się, że 1 nr płyty azbestowej waży 15 kg. Przelicznik ten pozostaje niezmienny
przez cały okres obowiązywania umowy.
6. Zamawiający przewiduje rozliczenie kosztorysowe, na podstawie faktycznie zdemontowanej
i odebranej ilości płyt azbestowo-cementowych.
7. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej 5 dni po podpisaniu umowy przedstawić
Zamawiającemu harmonogram odbioru i utylizacji płyt azbestowo cementowych.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na bieżąco monitorował wagę i ilość odbieranych
wyrobów azbestowych i informował o ewentualnych różnicach.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamówienia, w ramach
posiadanych środków finansowych. Zwiększenie ilości zamówienia nastąpi na podstawie
podpisanego aneksu, po cenach ustalonych w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby punktów odbioru w trakcie realizowania
zamówienia.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 r. w Urzędzie Gminy w Maciejowicach,
ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice o godz. 11;15.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Maciejowicach,
ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice (pokój nr 2) do dnia 14.06.2019 r. do godz. 11;00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia - do 23.08.2019 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.
Klasyfikacja według rodzaju zamówienia: usługi.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:
1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Wykonawca na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty zezwolenie
wydane przez właściwy organ na transport wyrobów zawierających azbest.
2. Posiadają aktualne umowy z podmiotami przyjmującymi m.in. wyroby zawierające azbest do
utylizacji;
Wykonawca na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty umowę zawartą
z podmiotem świadczącym usługi w zakresie utylizacji azbestu.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej dwie utylizacje azbestu
o wadze łącznie nie mniejszej niż 70 ton wraz z referencjami. Każda pozycja
w wykazie usług musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w przestawionych referencjach.
4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Wykonawca na potwierdzenie spełniania tego warunku dołączy do oferty oświadczenie, że
wszyscy pracownicy skierowani do realizacji niniejszego zadania zostali przeszkoleni
w zakresie przepisów bhp i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
posiadają ważne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy przy usuwaniu materiałów
zawierających azbest oraz że w trakcie wykonywania niniejszego zadania będzie
dysponował przenośną wagą.
Dokumenty, o których mowa powyżej, w rozdziale V, należy przedstawić w formie oryginału
lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Ofertę należy sporządzić pisemnie, wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Do oferty Wykonawca dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem, opisane w dziale
V.
4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna zawierać adres
Wykonawcy składającego ofertę, być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać
dopisek o treści:
OFERTA na
Utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie gminy
Maciejowice - etap XI.
Nie otwierać przed 14.06.2019 r. godz. 11;15.
3. Zamawiający po ocenie ofert powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty na piśmie
0 wyborze oferty najkorzystniejszej, niezłożeniu żadnej oferty lub zakończeniu
postępowania bez wyboru żadnej oferty.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1. Cenę oferty należy podać dla każdej pozycji formularza ofertowego tj. cenę jednostkową za
1 Mg oraz cenę za całość zamówienia.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i
stanowi cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN (nowych złotych polskich) z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z
zasadami przybliżeń dziesiętnych.
4. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się
za prawidłową cenę podaną słownie.
IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.
1. W odniesieniu do złożonych ofert dokonana zostanie ocena ofert na podstawie kryterium:
CENA = 100 %,
2. Ocena oferty w kryterium cena wyrażona jest w punktach, które będą liczone
wg. następującego wzoru:
W = Co/C x 100 x waga 100% , gdzie:
W - ilość punktów przyznana za cenę brutto (z VAT) oferowaną za wykonanie przedmiotu
zamówienia w badanej ofercie,
Co - najniższa cena brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród
złożonych ofert,
C - cena brutto (z VAT) oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia w badanej
ofercie.
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium oceny ofert (cena 100%) oraz po
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i przedłożeniu wraz z ofertą dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków.
2. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej: http://bip.maciejowice.pl
3. Od decyzji zamawiającego nie przysługują żadne środki odwoławcze.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy
niniejszego zadania bez wyboru żadnej z ofert.
XI. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wykonawca po zakończeniu usługi przedłoży Zamawiającemu:
- protokoły odbioru odpadów od mieszkańców
- karty przekazania odpadów na składowisko
2. Faktura zostanie zrealizowana na podstawie przedłożonego rozliczenia wykonanych
prac związanych z realizacją zadania, wraz z protokołami odbioru odpadów od
mieszkańców oraz po przedstawieniu karty przekazania odpadów na składowisko
posiadające zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest.
3. Strony ustalają, że kwota należności wynikająca z faktury VAT zostanie przekazana na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia przedstawienia w/w dokumentów.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.