Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa siłowni zewnętrznej

Przedmiot:

Budowa siłowni zewnętrznej

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
powiat: nowotomyski
Tel. 61 44 26 641 fax. 61 44 22 754, Tel. 602 812 669 fax. 61 44 22 754
urzad@nowytomysl.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Nowy Tomyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie
Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jastrzębsko Stare Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jastrzębsko Stare Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jastrzębsko Stare
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie miejscowości Jastrzębsko Stare, zgodnie z dokumentacją techniczną. Zadanie finansowane jest z budżetu obywatelskiego.
Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy:
- Zakup, dostawę i montaż urządzeń
* wioślarz - 1 szt.
* biegacz - 1 szt.
* rowerek - 1 szt.
* motyl - 1 szt.
* steper - 1 szt.
* podciąg górny - 1 szt.
* wahadło - 1 szt.
* orbitrek - 1 szt.
* narciarz - 1 szt.
* ławeczka do brzuszków - 1 szt.
* stół do gier (szachy)
* tablica informacyjna - 1 szt.
* kosz na śmieci - 3 szt.
- wykonanie ogrodzenia terenu siłowni
- utwardzenie nawierzchni pod urządzeniami
- nasadzenia roślinne
Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego- Przedmiar robót oraz w załączniku nr 5 - Dokumentacja techniczna.

Dokument nr: ZP.271.040.2019

Otwarcie ofert: X. TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12-06-2019 r. o godz. 08.30
Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
Pokój nr 9

Składanie ofert:
5.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 28 do dnia 12-06-2019 r. do
godz. 08.15 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
Oferta na
Budowa siłowni
zewnętrznej w miejscowości Jastrzębsko Stare
nie otwierać przed 12-06-2019r.
do godz. 08.30"
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do dnia : 12-06-2019 r. do godz. 08.15
Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
Pokój nr 28 - Sekretariat Urzędu

Miejsce i termin realizacji:
IV.TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2019r.

Wymagania:
II. OPIS WYMAGAŃ
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-remontowych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, pożarowymi, aktualną wiedzą techniczną oraz dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 5 do zapytania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania tych przepisów przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z nowych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności.
4. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny w szczególności odpowiadać: Polskim Normom, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu właściwe dokumenty zgodnie z Prawem budowlanym.
5. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów wbudowanych lub wykonania robót, jak również przedstawienia wyników tych badań. Koszty przedmiotowych badań ponosi Strona, której stanowisko nie zostało potwierdzone.
6. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w języku polskim do dnia odbioru końcowego robót.
7.W przypadku sporu pomiędzy Stronami, co do sposobu, jakości, technologii wykonania określonych robót, Strony powołają biegłych, ekspertów itp. celem opracowania stosownych opinii, ekspertyz itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp. ponosi Strona, której stanowisko nie zostało potwierdzone.
8. Wykonawca udziela min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury.
9. Realizacja zamówienia wykonywana będzie w dniach i godzinach pracy ustalonych z Zamawiającym.
10. Wymagania stawiane wykonawcy:
10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
10.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
10.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
10.4. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
10.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
10.6. Wykonawca dokona przekazania Zamawiającemu dokumentów dotyczących zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy posiadający kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.
2. W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
ponadto złożenia następujących dokumentów:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia/ nie spełnia warunku.
V. WARUNKI PLATNOŚCI
1. Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
VI. INNE ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY:
Odbiór
1. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia, po stwierdzeniu jego zgodności z niniejszą umową.
2. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru wszelkie dokumenty związane z przedmiotem odbioru, w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia, itp.
3. Strony sporządzą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru.
4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i braków, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i braków oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych lub niewykonanych. Odbiór wymaga protokolarnego potwierdzenia przez Strony.
6. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przedmiotu umowy przed upływem okresu rękojmi oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,
3) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy,
4) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa ust. 1 i 2.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w ww. terminie do sporządzenia protokołu inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy i obowiązujący,
2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy wykonywanych elementów przedmiotu zamówienia na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.
6. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru części wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy,
2) zapłaty wynagrodzenie za zakres wykonany do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym w protokole
inwentaryzacji wg stawek i cen jednostkowych przyjętych przez Wykonawcę do kalkulacji oferty, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań.
7. Koszty zabezpieczenia przerwanych dostaw przedmiotu zamówienia, potwierdzonych przez Strony umowy, ponosi Strona winna odstąpienia od umowy. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, która spowodowała odstąpienie.
Zmiana postanowień umowy
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę;
2) w stosunku do wartości umowy
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia,
3) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że:
a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych czynności wykraczających poza przedmiot zamówienia, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminową realizację przedmiotu zamówienia;
b) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż zakładano w momencie zawarcia umowy;
c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
e) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
4) w stosunku do osób:
a) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po wcześniejszej pisemnej informacji,
b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
5) w zakresie zmiany np. typu, marki materiałów w przypadku wycofania zaproponowanego w ofercie z produkcji lub rynku pod warunkiem, że będzie to materiał, który spełnia warunki techniczne przedstawione w ofercie cenowej lub będzie lepszy i nie spowoduje to wzrostu ceny oferty.
6) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § ........lub wprowadzenia innych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 12 dotyczących umowy o podwykonawstwo.
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
4. Nie stanowi zmiany umowy :
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego, NIP, REGON),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
Kary umowne
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za:
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w ......... w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § ...... za każdy dzień opóźnienia.
2) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § ........ za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3) odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § ........
2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERT:
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium nr 1: cena oferty brutto (C)
Wartość punktowa w [%]: 100 %
Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 100 pkt.
Sposób obliczania kryterium ceny:
Cena brutto oferty najtańszej
C= ( ---------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium x 100 %
Cena brutto oferty ocenianej
gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
( wynik działania zaokrąglony zostanie do 2 miejsc po przecinku)
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w powyższym kryterium oceny ofert.
3. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY :
1.Oferta musi być w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku sporządzania oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:
a) Formularz Oferty - według załączonego wzoru (zał. nr 1 do zapytania ofertowego).
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków- według załączonego wzoru ( zał. nr 2 do zapytania ofertowego).
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru Iub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej' wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Oświadczenie - zgodna na przetwarzanie danych osobowych - według załączonego wzoru ( zał. nr 3 do zapytania ofertowego).
e) Kosztorys Ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania .
3. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w złotych polskich wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres obowiązywania umowy
6. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym z zastrzeżeniem pkt. 7
7. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
8. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
9. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Oferta może zostać uznana za zawierającą rażąco niską cenę w szczególności w sytuacji kiedy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
10. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie/faksem lub drogą elektroniczną i zamieści informację na stronie internetowej www.bip.nowytomysl.pl
11. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
13. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
14. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę .
15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2018r. poz. 419) uznać należy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą , co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
17. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
18. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
18.1) Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.
18.2) Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w ppkt 18.1) przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest w szczególności:
a) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) Zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,
c) Dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacja umowy,
d) Przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez uprawnione podmioty.

Kontakt:
w sprawach merytorycznych:
imię i nazwisko: Anna Andrzejczak
Tel. 61 44 26 641
fax. 61 44 22 754
e-mail : a.andrzejczak@nowytomysl.pl
w terminach w godzinach pracy Zamawiającego
w sprawach formalnych:
imię i nazwisko: Anna Małecka
Tel. 602 812 669
fax. 61 44 22 754
e-mail : zamowienia@nowytomysl.pl
w terminach w godzinach pracy Zamawiającego

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.