Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych

Przedmiot:

Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
powiat: nowotomyski
Tel. 61 44 26 639 fax. 61 44 22 754
urzad@nowytomysl.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Nowy Tomyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta Nowy Tomyśl
Gmina Nowy Tomyśl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz Regulaminu wydatkowania środków publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1. Przedmiotem zamówienia jest :
w ramach zadania 1- wykonanie konserwacji celem utrzymania sprawności rowów melioracyjnych na terenie miasta Nowy Tomyśl o łącznej długości 2 193,0 mb. Prace polegać będą na: konserwacji rowów melioracyjnych oraz dwukrotnym wykoszenie w ciągu roku skarp tych rowów, usuwaniu zatorów i utrzymaniu w ciągłej sprawności tych urządzań.
W ramach zadania 2 - Wykonanie konserwacji rzeki SZARKA na odcinku km 26 +600 - 29 + 450 na terenie miasta Nowy Tomyśl o łącznej długości 2 850,0 mb.

CPV: 45232452-5, 77312000-0

Dokument nr: ZP.271.039.2019

Otwarcie ofert: X. TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14-06-2019 r. o godz. 08.30
Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
Pokój nr 9

Składanie ofert:
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do dnia : 14-06-2019 r. do godz. 08.15
Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
Pokój nr 28 - Sekretariat Urzędu

Miejsce i termin realizacji:
IV.TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Od dnia podpisania umowy do :
Zadanie nr 1 - konserwacja rowów na terenie miasta Nowy Tomyśl - termin wykonania do 30 listopada 2019r.
Zadanie nr 2- konserwacja rzeki Szarki - termin wykonania do 14 sierpnia 2019r.

Wymagania:
II. OPIS WYMAGAŃ :
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań w przedmiotowym zamówieniu.
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp . Ocena spełniania wymogów oceniana będzie metodą warunku granicznego: spełnia / nie spełnia
2. W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć jeden dokument oświadczenia, podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podpisany przez osobę posiadającą umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
V. WARUNKI PLATNOŚCI
Wymagania dotyczące rozliczeń określono w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego - projekt umowy.
VI. INNE ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY:
Zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERT:
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium nr 1: cena oferty brutto (C)
Wartość punktowa w [%]: 100 %
Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 100 pkt.
Sposób obliczania kryterium ceny:
Cena brutto oferty najtańszej
C= ( ---------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium x 100 %
Cena brutto oferty ocenianej
gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
( wynik działania zaokrąglony zostanie do 2 miejsc po przecinku)
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w powyższym kryterium oceny ofert.
3. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY :
1.Oferta musi być w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku sporządzania oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:
a) Formularz Oferty - według załączonego wzoru (zał. nr 1 do zapytania ofertowego).
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków- według załączonego wzoru ( zał. nr 2 do zapytania ofertowego).
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru Iub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej' wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Oświadczenie - zgodna na przetwarzanie danych osobowych - według załączonego wzoru ( zał. nr 3 do zapytania ofertowego).
3. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w złotych polskich wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich kosztów i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.
4. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres obowiązywania umowy
5.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 28 do dnia 14-06-2019 r. do
godz. 08.15 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
Oferta na
Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta Nowy Tomyśl
nie otwierać przed 14-06-2019r.
do godz. 08.30"
6. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu
ofertowym z zastrzeżeniem pkt. 7
7. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień
dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych
dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
8. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
9. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne
części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
Oferta może zostać uznana za zawierającą rażąco niską cenę w szczególności w sytuacji
kiedy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej
zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
10. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie/faksem lub drogą elektroniczną i zamieści informację na stronie internetowej www.bip.nowytomysl.pl
11. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
13. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
14. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w
osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Przez
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2018r. poz. 419) uznać należy nieujawnione 6
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą , co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofercie podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
17. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
18. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
18.1) Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.
18.2) Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w ppkt 18.1) przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest w szczególności:
a) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) Zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,
c) Dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacja umowy,
d) Przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez uprawnione podmioty.

Kontakt:
XI. OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI :
w sprawach merytorycznych:
imię i nazwisko: Joanna Kurcewicz
Tel. 61 44 26 639
fax. 61 44 22 754
e-mail : j.kurcewicz@nowytomysl.pl
w terminach w godzinach pracy Zamawiającego
w sprawach formalnych:
imię i nazwisko: Anna Małecka
Tel. 602 812 669
fax. 61 44 22 754
e-mail : zamowienia@nowytomysl.pl
w terminach w godzinach pracy Zamawiającego

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.