Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja budynku

Przedmiot:

Modernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie
powiat: bartoszycki
89 761 13 22, fax: 89 761 15 30,
sekretariat@uggorowo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Górowo Iławeckie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Nazwa i opis przedmiotu zamówieniu:
,,Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"
2) Zakres zamówienia
Zamówienie obejmuje :
Modernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim
położonego przy ul. Kościuszki 11, dz. nr 58, obr. nr 3 miasta Górowo Iławeckie.
Zaplanowano remont istniejących podłóg i posadzek, remont schodów wejściowych do
budynku, wymianę części lamp oświetleniowych w pomieszczeniach, prace instalacyjne w
obrębie elektrycznej rozdzielni głównej budynku oraz części gniazd elektrycznych oraz
malowanie ścian i sufitów pomieszczeń budynku.
Przewidziano rozbiórkę istniejącej wykładziny oraz podłogi drewnianej na legarach i
wykonanie nowej betonowej podłogi na gruncie lub na istniejącym stropie wraz z wykończeniem
jej wykładziną typu Tarkett dedykowaną do pomieszczeń biurowych budynków użyteczności
publicznej. W pomieszczeniach gdzie znajduje się podłoga betonowa po wykonaniu robót
rozbiórkowych przewidziano wylewkę samopoziomująca a następnie wykonanie ułożenia
wykładzin typy Tarkett zgrzewanych. Po wykonaniu wszystkich robót należy odmalować ściany i
sufity wszystkich pomieszczeń na parterze i na piętrze oraz sufity w piwnicy, które mogą ulec
zawilgoceniu podczas prac związanych z wykonywaniem posadzek "na mokro".
Przewidziano również remont warstwy wykończeniowej schodów wejściowych do
budynku. Po demontażu istniejących oszczerbionych płytek należy wyrównać i zagruntować
podłoże a następnie ułożyć płytki gresowe mrozoodporne antypoślizgowe.
W zakresie istniejącej w budynku instalacji elektrycznej przewidziano następujące prace:
1. Poprawne połączeni na nowo rozdzielnicy elektrycznej, rozkładając równomiernie na trzy fazy
obwody instalacji odbiorczej oraz opisanie obwodów instalacji odbiorczej.
2. Zainstalowanie w rozdzielnicy rozłącznika izolacyjnego FR 103 100A.
3. Wymiana zabezpieczenia gniazdowego siłowego A193 C32 na S191 C10.
4. Wymiana zabezpieczenia A191 B20 na S191 B16.
5. Uzerowanie gniazda w pomieszczeniu nr 8.
6. Wymiana gniazd bez styku ochronnego na gniazda ze stykiem ochronnym w pomieszczeniu
nr 2 i nr 5.
7. Wykonanie sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania.
8. W pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 i 13 wymiana opraw ze względu na
niewystarczające oświetlenie stanowisk pracy.
Harmonogram robót budowlanych musi zostać skonsultowany oraz zatwierdzony przez Panią
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim Lucynę Marecką ze
względu na konieczność pozostawienie obiektu w użytkowaniu w czasie trwania inwestycji.

Dokument nr: RIZ.271.2.6.2019

Otwarcie ofert: Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 13.06.2019 r. godzina 13.15, Urząd Gminy w
Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. nr 2.

Specyfikacja:
strona internetowa: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt I.1).

Składanie ofert:
Termin składania ofert w postępowaniu: 13.06.2019 r., godzina 13.00.
Oferty można składać:
- poczta na adres Zamawiającego jak w pkt 1.
- w sekretariacie Urzędu,
- faxem na numer 89 76 11 530,
- drogą elektroniczną: sekretariat@uggorowo.pl
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wymagania:
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM:
1. Warunki uczestnictwa. O dopuszczenie do postępowania mogą ubiegać się Wykonawcy
którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia
jeżeli takowe jest wymagane,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie i dysponują odpowiednim zasobem
ludzkim bądź innym podmiotem doświadczonym w zakresie działań specjalistycznych
takich jak np. zgrzewanie i układanie wykładzin obiektowych
c. w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane
d. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.

Uwagi:
W załączeniu :
1) Wzór oferty
2) Projekt umowy
3) Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków RODO
4) Przedmiar modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
WÓJT GMINY
Bożena Olszewska - Świtaj
IV. TRYBY
1) Tryb udzielenia zamówienia: procedura otwarta - rozeznanie cenowe.
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM:
1. Warunki uczestnictwa. O dopuszczenie do postępowania mogą ubiegać się Wykonawcy
którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia
jeżeli takowe jest wymagane,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie i dysponują odpowiednim zasobem
ludzkim bądź innym podmiotem doświadczonym w zakresie działań specjalistycznych
takich jak np. zgrzewanie i układanie wykładzin obiektowych
c. w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane
d. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki
17, 11-220 Górowo Iławeckie; tel. 89 761 13 22, fax. 89 761 15 30, e-mail:
sekretariat@uggorowo.pl, NIP: 7431863005, REGON: 510742913
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-
220 Górowo Iławeckie jest Pan Krzysztof Barański, kontakt: iod@uggorowo.pl, tel.: 89 761
07 88;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr RIZ.271.2.6.2019 - ,,Modernizacja
budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" prowadzonym w trybie rozeznania
cenowego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Gmina Górowo Iławeckie
ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie
tel. 89 761 13 22, fax 89 761 15 30
Górowo Iławeckie, 07.06.2019 r.
RIZ.271.2.6.2019
Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania cenowego
I. ZAMAWIAJĄCY
1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie,

Kontakt:
Do kontaktów:
- Marcin Kaszubat - tel. 89 761 95 69 ,
- sekretariat - tel. 89 761 13 22, fax: 89 761 15 30,
- e-mail: sekretariat@uggorowo.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.