Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa budki lęgowej

Przedmiot:

Zakup i dostawa budki lęgowej

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Boguszowie-Gorcach Sp. z o.o
ul. Henryka Sienkiewicza 46
58-370 Boguszów-Gorce
powiat: wałbrzyski
74 844-94-12, fax 74 662-29-64, tel. 74 844 9411 wew. 33.
zgm@boguszow.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Boguszów-Gorce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie Ofertowe
dot. Zakupu i dostawy 1 szt. budki lęgowej dla wróbla dla wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Głównej 19 w Boguszowie-Gorcach.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach zaprasza do złożenia oferty na:
zakup i dostawę 1 szt. budki lęgowej dla wróbla
dla wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Głównej 19 w Boguszowie-Gorcach.
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. budki lęgowej dla wróbla dla wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Głównej 19 w Boguszowie-Gorcach.

Dokument nr: TT/ 2672 /2019

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2019r.. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego

Składanie ofert:
5. Termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2019r. Do godziny 11:00
2. Ofertę można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą / kurierem na adres ZGM Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce lub przesłać e-mail na adres zgm@boguszow.com.pl
3. Ofertę należy oznakować w sposób następujący: "Oferta na zakup i dostawę budek lęgowych dla ptaków dla WM przy ul. Głównej 19 w Boguszowie-Gorcach"
4. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.

Miejsce i termin realizacji:
. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie: 1-den miesiąc po podpisaniu umowy
2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce

Wymagania:
2. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - zał. 1 do Zapytania ofertowego
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty
3. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej
1. Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia
2. Cena ofertowa jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT
3. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Kryteria wyboru oferty
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
7. Informacje dodatkowe
A. Wykonawca winien zapoznać się z całością Zapytania Ofertowego.
B. Wszystkie formularze zawarte w Zapytaniu Ofertowym powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek.
C. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
D. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę
F. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz zmiany warunków niniejszego postępowania.
G. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
H. W sytuacjach uzasadnionych zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych rozmów z wykonawcami, jak również negocjacji.

Kontakt:
E. Osobami działającymi w imieniu Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
o Justyna Mazur-Korościk tel. 74 844 9411 wew. 33.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.