Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4090z ostatnich 7 dni
17196z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Interwencyjna wymiana kręgów studni rewizyjnej kanalizacji

Przedmiot:

Interwencyjna wymiana kręgów studni rewizyjnej kanalizacji

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU
ul.Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
telefon 647-72-00, fax 820-17-09
zdm@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
interwencyjna wymiana kręgów studni rewizyjnej kanalizacji ul. Słoneczna 54a
Opis przedmiotu zamówienia:
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zadania:
interwencyjna wymiana kręgu, zwężki i włazu studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej, która zlokalizowana jest przy ulicy Słonecznej 54a
Ogólnie w zakres zadania wchodzi:
- oznakowanie miejsca prowadzonych robót wraz z ewent. utrudnieniami w ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (DZ.U.02.170.1393) - uzgodnienie sposobu oznakowania awarii z Miejskim Inżynierem Ruchu.
- wykonanie niezbędnych wykopów wraz z zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej znajdującej się w pobliżu zakresu wykopu;
- wykonanie demontażu istniejącego włazu i uszkodzonych zwężki oraz kręgu bezpośrednio pod zwężką;
- pełne oczyszczenie studni rewizyjnej z zalegającego w niej osadu
- wykonanie montażu w ich miejsce fabrycznie nowych o tożsamej średnicy elementów w postaci kręgu studni oraz zwężki studni o wysokościach poszczególnych elementów umożliwiających osadzenie włazu typu ciężkiego w obudowie betonowej na poziomie nawierzchni jezdni;
- montaż włazu typu ciężkiego w obudowie betonowej oraz wyregulowanie go wysokościowo do istniejącej nawierzchni;
- wykonanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wraz z jego wymianą oraz przeprowadzeniem badań poprawności zagęszczenia, które zostaną przekazane Zleceniodawcy;
- prawidłowe wyprofilowanie kinety kanału deszczowego w niniejszej studni
- odtworzenie nawierzchni jezdni uszkodzonej w trakcie prac;
- udzielenie zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji trwałości wykonanej naprawy.
- wszelkie prace instalacyjne muszą zostać wykonane zgodnie z wymogami określonymi w aktualnych wytycznych opracowanych przez AQUANET S.A. pn;" Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy";
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie

Dokument nr: UI.KD.341. 8..2019

Otwarcie ofert: Data, godzina otwarcia ofert:
2019-06-13 12:00

Specyfikacja:
Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.zdm.poznan.pl

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w/u:
Wydział Organizacyjny - Kancelaria Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Termin składania ofert:
2019-06-13 8:00

Wymagania:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do siedmiu dni roboczych od udzielenia zamówienia.
WARUNKI UCZESTNICTWA Informacje dotyczące sytuacji
W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi.
Do oferty należy załączyć:
wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną usługę, której przedmiotem były naprawy (bądź wymiany) elementu składowego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (bądź jej odcinka) o łącznej wartości 30 000,00 PLN;
3) aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, o kodach 20 03 04,20 03 06 odpadów o kodzie 13 05 03;
Pouczenie
Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją ,,nie otwierać przed 2019-06-13 12:00- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego". Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis ,,nie otwierać przed 2019-06-13 12:00- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego". Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Kontakt:
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji:
Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej Mirosław Czyżewski , tel.: 61 64 77 220
e-mail: mczyzewski@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.