Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i dostawa 70 szt. ławek

Przedmiot:

Wykonanie i dostawa 70 szt. ławek

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
powiat: nyski
j.krzywon@www.nysa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
Wykonanie i dostawa 70 szt. ławek.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego na
terenie Nysy 70 szt. ławek.
Ławki powinny być wykonane ze stelażu żeliwnego lakierowanego czarna farbą akrylową. Siedzisko
i oparcie wykonane z drewna iglastego składającego się 6 desek, zaimpregnowane kolorem bezbarwnym
oraz pokryte lakierem w sposób natryskowy w kolorze dębu. Wymiary ławki 180 cm długość, 58 cm
szerokość, wysokość 76 cm. Montaż na prefabrykatach betonowych lub na kostce.

Otwarcie ofert: 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr
226 (II piętro) w dniu 13.06.2019 r. o godzinie 12.15

Składanie ofert:
1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15; Kancelaria
(parter) - do dnia 13.06.2019 r. do godziny 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia : 16.08.2019 r.

Wymagania:
5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
c) zdolności technicznej i zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu
3) wykaz dostaw/usług z dowodami określającymi czy zostały wykonane należycie,*
4) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób.*
7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych i wariantowych .
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te
przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe
kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium
1 Cena ( C ) 100 % 100 punktów
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
Ci
C min
o Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza
na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie
12. Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie
pisemnej.

Kontakt:
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
3. Jacek Krzywoń, Andrzej Lis email: j.krzywon@www.nysa.pl; a.lis@www.nysa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.