Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja rowów melioracyjnych

Przedmiot:

Konserwacja rowów melioracyjnych

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
Tel. 22 789 70 60 Fax 22 789 70 11, tel. 22 789 70 60 wew. 112
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Celestynów, w tym:
1) Mechaniczne czyszczenie rowów wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku;
2) Wymiana załamanych przepustów;
3) Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi betonowymi jednostka.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Celestynów.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących czynności:
1) Mechaniczne czyszczenie rowów wraz z wywozem urobku, w tym jednostka: 1m bieżący wykonanego rowu.
Zadanie polega na oczyszczeniu rowów przydrożnych o przekroju trapezowym, głębokości od 50 do 70 cm, szerokości dna 40 cm i pochyleniu skarp 1:1,5 ze spadkiem podłużnym dna umożliwiającym należyte funkcjonowanie rowu.
W ramach tej pozycji należy wykonać:
? usunięcie ewentualnych krzewów i drzew z trasy rowu:
- w przypadku nie przekroczenia 80cm obwodu w podstawie pnia na wysokości 5cm (topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty)
- w przypadku nie przekroczenia 65cm obwodu w podstawie pnia na wysokości 5cm (kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego)
- w przypadku pozostałych gatunków drzew 50cm
? mechaniczne wykonanie oczyszczenia ze wstępnym uformowaniem skarp;
? uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp 1:1,5, przy uwzględnieniu miejscowych warunków;
? ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;
? regulację pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu. Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować ewentualne odpady zgodnie z obowiązującymi.
Urobek uzyskany z wykonania rowu należy, zagospodarować we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wywóz i zagospodarowanie urobku we własnym zakresie należy również skalkulować w cenie jednostkowej.
2) Wymiana załamanego przepustu: jednostka 1mb ułożonego przepustu, w tym: przepusty drogowe betonowe o średnicy O:
a) 400
b) 500
c) 600
d) 800
e) 1000
oraz przepusty drogowe PEHD o średnicy O:
f) 200
g) 300
h) 400
i) 500
j) 600
k) 800
l) 1000
W ramach tej pozycji należy wykonać:
? wykonanie wykopu z ew. rozbiórką nawierzchni i podbudowy;
? usunięcie uszkodzonych rur przepustowych;
? ułożenie nowych rur przepustowych (materiał wykonawcy) lub oczyszczonych rur rozbiórkowych (materiał Zamawiającego);
? uszczelnienie spoin między kręgami;
? wykonanie pokrywy z tłucznia frakcji od 0/32 grubości po zagęszczeniu 10 cm lub warstwy asfaltowej na podbudowie z tłucznia w celu przywrócenia pierwotnej nawierzchni drogi;
? porządkowanie terenu robót, wywiezienie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy;
3) Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi betonowymi jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni.
W ramach tej pozycji należy wykonać:
? wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją pochylenia skarp;
? wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, grubość po zagęszczeniu 10 cm;
? ułożenie ażurowych płyt betonowych;
? uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
Przedmiot umowy wykonywany będzie w częściach określonych każdorazowo przez koordynatora zamawiającego w zleceniu częściowym.
Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zlecenia częściowego w ciągu 2 dni licząc od daty telefonicznego bądź e - mailowego wezwania Wykonawcy, przez koordynatora zamawiającego, do przystąpienia do realizacji zlecenia. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin wykonania zlecenia.
3. Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania usługi dostarcza Wykonawca na swój koszt. Wszystkie usługi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi tym zakresie przepisami, z zasadami sztuki melioracyjnej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Usługi będą realizowane sukcesywnie na pisemne lub elektroniczne zlecenie Zamawiającego w zależności od konieczności i potrzeb Zamawiającego. Zlecenia częściowe obejmować będą zakres, miejsce wykonania i termin rozpoczęcia i zakończenia usług. Wszystkie odpady (gałęzie, odpady, ściętą roślinność, gruz, muł itp.) powstałe w wyniku wykonywania usług są własnością Wykonawcy (koszty wszelkich działań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) ,ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( dz. U. z 2018 r. poz. 789 z późn. zm.). Zabezpieczenie terenu prac na czas wykonania usługi zgodnie z wymaganymi przepisami oraz pokrycia kosztów z tym związanych, obciążają Wykonawcę. W przypadku przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej, gdy ww. znaki znajdują się na terenie realizowanych prac, obciążają Wykonawcę. Usługi wykonywane będą na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego i według cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym, które są niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, przy czym wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty usług zabezpieczonej w budżecie na rok 2019.

Składanie ofert:
16. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć do dnia 13.06.2019 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Celestynowie. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie: ,,Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Celestynów" oraz nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę wykonawcy).

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od dnia podpisania umowy do 15.12.2019 r.

Wymagania:
IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 - formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena jednostkowa brutto.
3. Cena jednostkowa określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W cenie zaproponowanej przez Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 1) należy uwzględnić także koszty poniesione w celu prawidłowego wykonania umowy.
7. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
9. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Wykonawcą i Zamawiającego.
10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem kosztorysowym. Wartość faktycznie wykonanych usług zależeć będzie od rzeczywistych potrzeb. Środki, jakimi dysponuje Zamawiający na realizację zamówienia zostaną określone w umowie i będą stanowiły maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy.
11. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
12. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
13. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
14. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
15. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.
17. W przypadku niekompletności oferty bądź rażąco niskiej ceny Zamawiający wezwie w powyższym zakresie Wykonawcę najwyżej ocenionej oferty.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
19. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda załączenia do oferty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę w zakresie wskazanym w opisie tj. konserwacji i czyszczeniu rowów/przepustów o wartości min. 15.000,00 zł brutto;
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie (np. referencje, protokoły odbioru).

V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, wymienionych poniżej.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

Najniższa cena jednostkowa za 1 m mechanicznego czyszczenia rowu wraz
z wywiezieniem urobku
Kryterium nr I =------------------------------------------------------------------- x waga kryterium x 20
Cena jednostkowa oferty ocenianej za 1 m mechanicznego czyszczenia rowu wraz
z wywiezieniem urobku

Najniższa cena jednostkowa za 1 mb wymiany przepustu drogowego betonowego
-średnicy O 400
Kryterium nr II a) =------------------------------------------------------------------- x waga kryterium x 5
Cena jednostkowa oferty ocenianej za 1 mb wymiany przepustu drogowego betonowego
-średnicy O 400

Najniższa cena jednostkowa za 1 mb wymiany przepustu drogowego betonowego
-średnicy O 500
Kryterium nr II b) =------------------------------------------------------------------- x waga kryterium x 5
Cena jednostkowa oferty ocenianej za 1 mb wymiany przepustu drogowego betonowego
-średnicy O 500

Najniższa cena jednostkowa za1 mb wymiany przepustu drogowego betonowego
-średnicy O 600
Kryterium nr II c) =------------------------------------------------------------------- x waga kryterium x 5
Cena jednostkowa oferty ocenianej za 1 mb wymiany przepustu drogowego betonowego
-średnicy O 600

Najniższa cena jednostkowa za 1 mb wymiany przepustu drogowego betonowego
-średnicy O 800
Kryterium nr II d) =------------------------------------------------------------------- x waga kryterium x 5
Cena jednostkowa oferty ocenianej za 1 mb wymiany przepustu drogowego betonowego
-średnicy O 800

Najniższa cena jednostkowa za1 mb wymiany przepustu drogowego betonowego
-średnicy O 1000
Kryterium nr II e) =------------------------------------------------------------------- x waga kryterium x 5
Cena jednostkowa oferty ocenianej za 1 mb wymiany przepustu drogowego betonowego
-średnicy O 1000

Najniższa cena jednostkowa za 1 mb wymiany przepustu drogowego PEHD
-średnicy O 200
Kryterium nr II f) =------------------------------------------------------------------- x waga kryterium x 5
Cena jednostkowa oferty ocenianej za 1 mb wymiany przepustu drogowego PEHD o średnicy O 200

Najniższa cena jednostkowa za 1 mb wymiany przepustu drogowego PEHD
-średnicy O 300
Kryterium nr II g) =------------------------------------------------------------------- x waga kryterium x 5
Cena jednostkowa oferty ocenianej za 1 mb wymiany przepustu drogowego PEHD
-średnicy O 300

Najniższa cena jednostkowa za 1 mb wymiany przepustu drogowego PEHD
-średnicy O 400
Kryterium nr II h) =------------------------------------------------------------------- x waga kryterium x 5
Cena jednostkowa oferty ocenianej za 1 mb wymiany przepustu drogowego PEHD
-średnicy O 400

Najniższa cena jednostkowa za 1 mb wymiany przepustu drogowego PEHD
-średnicy O 500
Kryterium nr II i) =------------------------------------------------------------------- x waga kryterium x 5
Cena jednostkowa oferty ocenianej za 1 mb wymiany przepustu drogowego PEHD
-średnicy O 500

Najniższa cena jednostkowa za 1 mb wymiany przepustu drogowego PEHD
-średnicy O 600
Kryterium nr II j) =------------------------------------------------------------------- x waga kryterium x 5
Cena jednostkowa oferty ocenianej za 1 mb wymiany przepustu drogowego PEHD
-średnicy O 600

Najniższa cena jednostkowa za 1 mb wymiany przepustu drogowego PEHD
-średnicy O 800
Kryterium nr II k) =------------------------------------------------------------------- x waga kryterium x 5
Cena jednostkowa oferty ocenianej za 1 mb wymiany przepustu drogowego PEHD
-średnicy O 800

Najniższa cena jednostkowa za 1 mb wymiany przepustu drogowego PEHD
-średnicy O 1000
Kryterium nr II l) =------------------------------------------------------------------- x waga kryterium x 5
Cena jednostkowa oferty ocenianej za 1 mb wymiany przepustu drogowego PEHD
-średnicy O 1000

Najniższa cena jednostkowa za 1 m2 umocnienia wlotu i wylotu przepustu płytami
ażurowymi betonowymi
Kryterium nr III =------------------------------------------------------------------- x waga kryterium x 20
Cena jednostkowa oferty ocenianej za 1 m2 umocnienia wlotu i wylotu przepustu płytami
ażurowymi betonowymi

3. Określenie ilości liczby punktów zostanie na podstawie wzoru:
LP=I+II+III
gdzie:
LP - liczba punktów, którą uzyskała oferta
I - ilość punktów uzyskana w kryterium ,,Kryterium nr I"
II - ilość punktów uzyskana w kryterium ,,Kryterium nr II"
III - ilość punktów uzyskana w kryterium ,,Kryterium nr III"

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca: 100pkt - 100%

Uwagi:
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Celestynów, 05-430 Celestynów, ul. Regucka 3 telefon: 00 48 22 789 70 60, faks: 00 48 22 789 70 11
2. Gmina Celestynów wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: lub na wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego w związku z koniecznością przestrzegania zasady wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych, tj. w celu dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe:
- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
5. Gmina Celestynów nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie wynikać z przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
Artur Paziak e-mail: tel. 22 789 70 60 wew. 112, e-mail:
Monika Radzikowska tel.22 789-70-60 wew. 137, e-mail:
Anna Pacek tel. 22 789-70-60 wew. 114, e-mail:

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.