Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Malowanie korytarzy wraz z przebudową i budową wewnętrznej instalacji hydrantowej

Przedmiot:

Malowanie korytarzy wraz z przebudową i budową wewnętrznej instalacji hydrantowej

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Szczucin
ul. Wolności 3
33-230 Szczucin
powiat: dąbrowski
tel. (14) 643 62 78, faks (14) 643 64 90
Województwo: małopolskie
Miasto: Szczucin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Malowanie korytarzy wraz z przebudową i budową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szczucinie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych związanych z wykonaniem malowania ciągów komunikacyjnych w tzw. starym budynku Szkoły Podstawowej w Szczucinie. Budynek Szkoły Podstawowej w Szczucinie zlokalizowany jest w północnej części msc. Szczucin na działce ewidencyjnej nr 333/1, położonej przy ul. Kościuszki 30 (droga krajowa nr 73 relacji Kielce - Tarnów). Kompleks szkolny składa się zasadniczo z czterech połączonych ze sobą brył budynków: szkoły podstawowej, byłe gimnazjum (tzw. stary budynek szkolny), sali gimnastycznej oraz budynku garażowego. Z uwagi na przeprowadzone roboty termomodernizacyjne obiektu szkolnego (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), w ramach których wykonano część prac odtworzeniowych - obróbka szpalet okiennych i drzwiowych oraz wymiana parapetów okiennych wraz z częściowym malowaniem, przyległych do wymienianych elementów stolarki, części ścian a w szczególności wykonane w miesiącach luty - marzec 2018 r. prace remontowe instalacji elektrycznej, których wykonanie wymagało znaczącej ingerencji w dotychczasowe powłoki malarskie i tynkowe ciągów komunikacyjnych w budynku, celem umożliwienia dalszego korzystania z obiektu przez młodzież szkolną należy wykonać pilne prace remontowe. Należy dodać również, że przedmiotowe części budynku (wewnętrzne ciągi komunikacyjne) nie były podawane bieżącej konserwacji na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat co w naturalny sposób wpływa na istniejący, niewłaściwy stan powierzchni sufitów oraz ścian. W celu zapewnienia właściwych warunków do korzystania z obiektu przez młodzież szkolną zaplanowano : a) częściowe wykonanie kasetonowych sufitów podwieszanych na korytarzach parteru, I piętra i II piętra - zabudowa istniejących przewodów elektrycznych poprowadzonych w stalowych korytkach kablowych. Powyższe podyktowane jest wymogiem Zamawiającego związanym z wykonaną przebudową instalacji elektrycznej, w ramach której główne linie zasilające poprowadzone zostały korytarzami w metalowych korytkach instalacyjnych pod sufitami poszczególnych kondygnacji. Celem zapewnienia właściwej estetyki pomieszczeń jak również ewentualnego, okresowego dostępu do przewodów elektrycznych wykonane podwieszane sufity typu kasetonowego muszą charakteryzować się możliwością okresowego demontażu bez uszkadzania elementów wypełniających. Dla spełnienia tego warunku oraz w nawiązaniu do istniejących wysokości poszczególnych kondygnacji, które wynoszą na parterze - 3,11 m a na I oraz II piętrze ~3,20 m zaplanowano wykonanie na poszczególnych kondygnacjach sufitów podwieszanych typu kasetonowego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm wraz z wypełnieniem płytami mineralnymi o wymiarach ~60 x 60 cm oraz grubości minimum 19 mm (płyty typu: modułowe, mineralne malowane z mikroperforacją, o powierzchni pokrytej delikatnym piaskowaniem - kolor biały) z krawędziami umożliwiającymi montaż płyt do rusztu w technologii "od dołu". Konstrukcja rusztu do sufitu - o szerokości 24 mm, kolor - biały (system składający się z widocznych, biało polakierowanych metalowych profili głównych i poprzecznych z wieszakami do szybkiego montażu). b) w części pozostałej sufitów na korytarzach parteru, I piętra i II piętra oraz na klatce schodowej (pod tarasem) wykonanie okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża - z uwzględnieniem zabudowy dwóch warstw płyt gipsowo - kartonowych (płyt gk). W wykonywanych okładzinach sufitów z płyt gk należy zabudować istniejące lampy oświetleniowe oraz oprawy oświetlenia ewakuacyjnego w ilościach występujących obecnie. Nie przewiduje się zwiększania ilości poszczególnych opraw. Dodatkowo należy dokonać obudowy płytami gipsowo - kartonowymi istniejących przewodów kanalizacyjnych oraz podciągów (belek) żelbetowych wraz z zabudowaną instalacją elektryczną. c) wykonanie prac malarskich pozostałych sufitów klatek schodowych oraz ścian korytarzy i klatek schodowych wraz z wymianą cokołów przyściennych oraz pracami towarzyszącymi. Z uwagi na stosunkowo długi okres braku wykonywania prac remontowych oraz istniejący stan tynków i powłok malarskich zaplanowano wykonanie częściowego skucia tynków (w miejscach ich znacznego uszkodzenia) oraz ich odtworzenia a dla pozostałych części podłoża - zeskrobanie oraz zmycie starych powłok malarskich, dwukrotne zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym, wykonanie gładzi (wraz z wyrównaniem powierzchni ścian i sufitów) oraz wykonanie prac malarskich. Zgodnie z wymogami Administratora obiektu należy wykonać lamperie wykonane z farby olejnej na wysokość ~2,10 m, natomiast do wykonania powłok malarskich ścian powyżej lamperii oraz sufitów nad klatkami schodowymi należy używać farb typu lateksowego (do wnętrz o podwyższonej odporności na szorowanie). W ramach robót towarzyszących należy wykonać m.in.: a) demontaż wewnętrznych okien na parterze wraz z montażem w ich miejsce witryn dwudrzwiowych wykonanych z atestowanego szkła bezpiecznego oraz zainstalowaniem instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie witryn, b) demontaż wewnętrznych drewnianych drzwi w hol-u parteru oraz przy zejściu do części piwnicznej oraz montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych wraz naświetlami, kolor stolarki RAL 9006; z przeszkleniem stałym - góra oraz wypełnieniem panelowym - dół. Pakiet szybowy wypełnienia drzwi - szkło bezpieczne. Pozostałe minimalne parametry dostarczanej stolarki drzwiowej podaje przedmiar robót, c) wymianę istniejących cokołów przy posadzkowych; na korytarzach parteru oraz I piętra cokoły przy posadzkowe należy wykonać z płytek wys. ~ 20 cm układanych na kleju bez przecinania płytek. Zamawiający zaleca wykonanie cokolików z płytek o długości przekraczającej 85 cm oraz min. gr.8 mm. Natomiast na korytarzu II piętra cokoły przy posadzkowe należy wykonać poprzez montaż listew przypodłogowych cokołowych, wykonanych z drewna bezsęcznego - dąb, o wymiarach min. 11,7*1,9 cm wraz z wykończeniem z użyciem frezów ozdobnych; listwy posiadające innowacyjny profil listwy umożliwiający bardzo łatwy, szybki i pewny montaż listwy do ściany za pomocą wkrętów montażowych, które w prosty sposób można zamaskować dodatkową listwą), d) demontaż oraz montaż uprzednio zdemontowanych grzejników instalacji c.o. wraz z pracami malarskimi orurowania grzejników, e) demontaż istniejących kratek wentylacyjnych wraz z odgruzowaniem i udrożnieniem przewodów wentylacyjnych oraz montaż nowych kratek wentylacyjnych, f) demontaż oraz późniejszy montaż wyłączników instalacyjnych, g) wykonania oznakowania ewakuacyjnego, h) malowanie balustrad schodowych oraz krat. Dodatkowo, w ramach przewidzianych robót Zamawiający wymagał będzie wykonania części prac związanych z wyposażeniem budynków szkolnych w instalację hydrantową - zgodnie z opracowaną dokumnetacją techniczną dotyczącą ,,Zmiany sposobu uzytkowania części budynku szkolnego w związku z budową i przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynkach Szkoły Podstawowej w Szczucinie". Zakres ten obejmował będzie w szczególności: - częściowy demontaż istniejącej instalacji p-poż. w tzw. starej części budynku Szkoły oraz na sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym (hydranty ścienne wraz z skrzynkami hydrantowymi (szt. 4), wraz z demontażem rurociągu stalowego dł. 72 m o średnicy 40 - 50 mm oraz rurociągu stalowego dł. 3,5 m o średnicy 15 mm - 20 mm, - przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego, - wykonanie niezbędnych przebić, przekuć oraz wykuć - wykonanie nowej instalacji hydrantowej (z rur stalowych podwójnie ocynkowanych typu Ecp-s TWT-2) wraz z podłączeniem do płuczek ustępowych w zapleczu sali gimnastycznej oraz montażem zaworu pierwszeństwa - montaż szafek hydrantowych w ilości 12 szt, - wykonanienie próby szczelności - wykonanie izolacji termicznej wykonanych rurociągów, - wykonanie obudowy wykonanej instalacji hydrantowej z płyt gk oraz prac wykończeniowych związanych z uzupełnianiem uszkodzonych przy wykonywaniu instalacji hydrantowej tynków oraz ich malowaniem. Zakres robót związanych z wykonaniem instalacji hydrantowej nie obejmuje wykonania prac związanych z przebudową części szatniowej na hydrfornię oraz dostawy i montażu zestawu hydroforowego z jego zasilaniem. Szczegółowe ilości robót, ich zakres jak również ewentualne wymogi Zamawiającego podane są w przedmiarach robót - Załącznik Nr 4 oraz naniesione na załącznikach graficznych - Załącznik Nr 5 - Dokumentacja rysunkowa w formie elektronicznej. UWAGA: Zamawiający informuje, że wszystkie ewentualne podane w załączonym przedmiarze robót opisy nazw własnych materiałów (wyrobów), wyposażenia w sprzęt w żaden sposób nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004r. ,,Prawo zamówień publicznych", a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów (wyrobów), wyposażenia równoważnego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób), wyposażenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez projektanta spoczywa na wykonawcy. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Załączniku Nr 4: Przedmiar robót Realizacja robót winna odbywać się zgodnie z opracowanym przedmiarem robt (Załącznik Nr 4) oraz dokumentacją rysunkową (Załącznik Nr 5), które zostały opracowane: a) w zakresie malowania korytarzy przez Firmę: Nadzory, Usługi Projektowe i Geodezyjne, Jan Rajtar mającą siedzibę: 33-230 Szczucin ul. Sadowa 1 b) w zakresie przebudowy i budowy wewnętrznej instalacji hydrantowej przez Biuro Projektowe i Obsługi Inwestycji Budownictwa Paweł Walas, Wola Wadowska 72 A, 39-308 Wadowice Górne. Dokumenty te są załącznikami do niniejszej SIWZ. - Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP; - Roboty mogą być wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej; - Używane materiały budowlane muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz akceptację Inwestora; - Wszystkie problemy i wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym. UWAGA! Wszystkie roboty powinny być odebrane przez inspektora nadzoru z potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. Materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty i kryteria techniczne dopuszczone do stosowania - zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity Dz.U.2019.266). Wykonawca, podczas realizacji zamówienia, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i p.poż. Zamawiający zastrzega, że wszelkie roboty mogą być prowadzone wyłącznie na terenie odgrodzonym, uniemożliwiającym dostęp osobom nie związanym z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności dzieciom i młodzieży szkolnej

Dokument nr: 550116160-N-2019, IZP.271.1.3.4.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 punkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: ,,Malowanie korytarzy wraz z przebudową i budową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szczucinie". Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 15.05.2019 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie to w tym samym dniu zostało zamieszczone również w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu, wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert był dzień 30 maja 2019 r. do godziny 09:00. Do upływu tego terminu, do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W takiej sytuacji Zamawiający, na podstawie Art. 93 ust. 1 punkt 1) ustawy Pzp unieważnił postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Wobec zaistnienia takiej sytuacji Zamawiający stwierdził, że wystąpiły wszystkie przesłanki wynikające z zapisów art. 67 ust. 1 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwiające wszczęcie nowego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki bowiem: 1. przeprowadzono uprzednio postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, 2. do dnia upływu składania ofert nie zostały złożone żadne oferty, 3. w kolejnym postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki wszczętym w dniu 10.06.2019 r. poprzez przekazanie Wykonawcy zaproszenia do negocjacji, utrzymano wszystkie warunki jakie Zamawiający postawił w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego (zatem pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione). Wobec powyższego udzielenie przedmiotowego zamówienia jest zgodne z przepisami.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Remontowo - Budowlany Stanisław Nowak, , ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200, Dąbrowa Tarnowska, kraj/woj. małopolskie

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.