Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie nadzoru autorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
powiat: miechowski
tel. 041 3830040 w. 19, faks 413 832 378
Województwo: małopolskie
Miasto: Miechów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót objętych dokumentacją projektową Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie - decyzja z dnia 24.02.2016 znak BA.6740.416.2015 ze zmianami oraz dokumentacją wykonawczą
Pełnienie nadzoru autorskiego nad : Zadanie nr 1 ,,Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie" W tym w szczególności: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - Wycinka i karczowanie drzew, prace geodezyjne, roboty ziemne, zagęszczanie podłoża, wywóz ziemi i gruzu. CHODNIKI I UTWARDZENIA -Przebudowa istniejących i budowa nowych ścieżek parkowych o nawierzchniach z kostki granitowej, płyt kamiennych granitowych o zróżnicowanych wymiarach. Plac centralny przewidziany z materiałów wykończeniowych: płyta granitowa chodnikowa, płyty z piaskowca, kostka granitowa, kostka bazaltowa. Nawierzchnie piaskowo żwirowe pod urządzenia sportowe. Wytyczona zostanie trasa dla rowerów i rolek z nawierzchni ścieralnej - żywicy syntetycznej. MAŁA ARCHITEKTURA -Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stoły biesiadne, rzeźby terenowe, fontanny, tablice informacyjne) PLAC ZABAW COSMIC SPLASH -Budowa ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w wieku 0-6 zlokalizowanego w miejscu istniejącego placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej Plac zabaw wykonany w oparciu o nawierzchnie syntetyczne oraz typowe, standaryzowane urządzenia zabawowe, zgodnie z wyszczególnieniem. -PLAC ZABAW GALAXY -Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku + 6 lat z nawierzchniami bezpiecznymi z materiałów amortyzujących upadki (naturalną trawiastą, syntetyczną, piaskową). WYSPA PARKOWA: -podniesienie poziomu wyspy parkowej celem umocnienia i stabilizacji gruntu, odbudowa drewnianego mostu na wyspę parkową, przebudowa linii brzegowej, oczyszczenie dna stawu, budowa siedzisk terenowych betonowych. BOISKA DO TENISA I WIELOFUNKCYJNE -Budowa ogrodzonych boisk do tenisa o nawierzchni syntetycznej oraz strefy ćwiczeń (boisko do nauki) z prefabrykowaną ścianką. Budowa trybun dwurzędowych. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA -Montaż standaryzowanych urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie otwartym, ogólnodostępnym w zachodniej części parku. Montaż tablicy informacyjnej o wym. 200x200 z nadrukiem. PERGOLE PARKOWE -Budowa pergoli parkowych zlokalizowanych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz przy placu centralnym. FONTANNY -Budowa systemu fontann tradycyjnych zlokalizowanych przy głównym trakcie spacerowym oraz fontann przy placu centralnym sterowanych za pomocą urządzeń elektrycznych z możliwością organizacji widowisk wodno-świetlnych. PRZEBUDOWA ISNIEJĄCEJ WIATY (ALTANY PARKOWEJ) -Demontaż, wymiana i naprawa uszkodzonych elementów drewnianych wraz z impregnacją, wykonanie nowych posadzek z kamienia, wykonanie okładziny podbudowy betonowej z kamienia, wykonanie okładziny schodów z kamienia, demontaż istniejących i wykonanie nowych balustrad, wykonanie pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej. BRAMA WEJŚCIOWA I OGRODZENIA -Rozebranie istniejącego ogrodzenia, budowa nowego ogrodzenia murowanego z przęsłami stalowymi prostymi wraz z bramą wejściową od strony północnej i południowej. Budowa ogrodzenia od strony wschodniej i zachodniej prefabrykowanego z siatki stalowej prostokątnej. TOALETY PARKOWE - Montaż samoczyszczących toalet parkowych podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej wraz z pomieszczeniem dla matki z dzieckiem NASADZENIA -Nasadzenia roślin wieloletnich (odmiany pnączy do obsadzania np. ogrodzeń, gatunki drzew i krzewów) odpornych na szkodliwe warunki, odpornych na zanieczyszczenia drogowe oraz zasolenie. Rekultywacja trawników. OŚWIETLENIE I ZASILANIE WODNO-KANALIZACYJNE -Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej -Rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej z przyłączami -Rozbudowa instalacji elektroenergetycznej, przebudowa oświetlenia min. oświetlenie fontann, lampy stojące parkowe pojedyncze i podwójne, reflektory boiskowe, reflektory gruntowe, oświetlenie liniowe zewnętrzne przy mostku, oświetlenie solarne w rejonie toalet, słupy oświetleniowe wyposażone w instalacje fotowoltaiczną oraz instalacje do ładowania urządzeń mobilnych. Zadaniem częściowym nr 2 ,,Budowa dwóch placów zabaw w ramach Rewitalizacji Parku Miejskiego w Miechowie" W tym w szczególności: PLAC ZABAW COSMIC SPLASH Budowa ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w wieku 0-6 zlokalizowanego w miejscu istniejącego placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej Plac zabaw wykonany w oparciu o nawierzchnie syntetyczne oraz typowe, standaryzowane urządzenia zabawowe, zgodnie z wyszczególnieniem. PLAC ZABAW GALAXY Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku + 6 lat z nawierzchniami bezpiecznymi z materiałów amortyzujących upadki (naturalną trawiastą, syntetyczną, piaskową). Zadanie nr 3 ,,Przebudowa domu ogrodnika w ramach Rewitalizacji Parku Miejskiego w Miechowie" W tym w szczególności: DOM OGRODNIKA Przebudowa elewacji istniejącego budynku mieszkalnego, odtworzenie gzymsów, wymiana stolarki okiennej, demontaż istniejącego i wykonanie nowego pokrycia dachowego, przemurowanie kominów. Budowa wiaty gospodarczej. III. Zasady realizacji zamówienia, Do podstawowych obowiązków w ramach nadzoru autorskiego należy: - Zakres Nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, ( Dz. U. 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami), a w szczególności w oparciu o przepis art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy. - Interpretacja zastosowanych rozwiązań w dokumentacji projektowej objętej realizacją, - Wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji, - Uzgodnienie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, - Udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji. - W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwracać szczególną uwagę, na jakość wykonywanych robót w dostosowaniu do wymogów wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych oraz obowiązujących norm i normatywów. - Każdy pobyt Projektanta na budowie oraz zalecenia winny być odnotowane w dzienniku budowy. Projektant jest obowiązany sprawdzać prawidłowość wykonania zaleceń. - Za pobyt na budowie uważane jest również wykonywanie czynności Nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takim przypadku za teren pełnienia Nadzoru może być uznana siedziba Zamawiającego, wykonawcy, dostawcy maszyn, urządzeń i wyposażenia itp., a udział projektanta traktuje się na równi z pobytem na budowie. - W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji budowy, a w szczególności: a)Zagrażających w skutkach życia lub zdrowia, b) Istotnych niezgodności z projektem lub zaleceniem Projektanta, Projektant zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcę, właściwy organ administracji państwowej w celu niezwłocznego podjęcia środków zaradczych aż do wstrzymania budowy włącznie. Czynności Nadzoru autorskiego trwać będą przez cały okres realizacji robót, o których mowa w I. Zakończenie sprawowania czynności Nadzoru autorskiego nastąpi w dacie podpisania protokołu odbioru robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru. - Zobowiązuje się Projektanta do stawienia się na budowie na każdorazowe wezwanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru , najpóźniej w terminie dwóch dni od daty otrzymania powiadomienia, w tym również w celu stwierdzenia zgodności realizacji z projektem

Dokument nr: 550116296-N-2019, ZP.271.13.19

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt.1a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z brzmieniem art. 67 ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz 1986 z późn. zm.) - dalej jako ustawa Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, (...) w przypadku: a) usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: (...) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne. Dokumentacja projektowa opracowana została przez Atelier Architektury,Radosław Żubrycki tj. Wykonawcę, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.