Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konsultacje akustyczne

Przedmiot:

Konsultacje akustyczne

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu
ul. Plac Wolności 1
50-071 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 343 85 28, faks 71 330 52 12
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konsultacje akustyczne związane z instalacją organów piszczałkowych w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

CPV: 71313200-7

Dokument nr: 550116313-N-2019, FZP.261.ZWR19.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 1) lit. a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt. 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 1986 ze zmianami). Uzasadnienie faktyczne: Sala koncertowa Narodowego Forum Muzyki posiada wiele rozwiązań o najwyższych standardach technicznych umożliwiających słuchanie muzyki nagłośnionej i nienagłośnionej oraz zapewniających niezakłócony i sprawny przebieg koncertów. Nadrzędną funkcją Obiektu jest zapewnienie właściwego środowiska akustycznego, które spełniając najwyższe wymagania techniczne i realizacyjne, umożliwia prezentację najwybitniejszych utworów muzycznych, ale też dzieł należących do innych dziedzin sztuki, na najwyższym poziomie artystycznym możliwym do osiągnięcia przy obecnym stanie zaawansowania technologicznego. Konsekwentna realizacja przyjętych założeń wymagała zaangażowania konsultanta akustycznego już na etapie opracowania wytycznych i założeń do konkursu architektonicznego Obiektu. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne to Artec Consultants Inc. odpowiedzialny za świadczenie usług doradczych i projektowych z zakresu akustyki na poszczególnych etapach realizacji obiektu (tj. etap przed-projektowy, etap szkicowania projektowego, etap rozwinięty projektowania, etap programowania inwestycji budowlanej, etap budowy obiektu, etap poinwestycyjny), od początku współpracy z projektantem nadzorował projekty wykonawcze począwszy od systemów akustycznych, po dobór odpowiednich materiałów budowlanych, wykończeniowych oraz urządzeń pod kątem uzyskania jak najlepszych warunków akustycznych w Obiekcie. Wykonawca ten odpowiedzialny był między innymi za określenie akustycznych celów projektu, opracowanie wstępnego programu przestrzennego i funkcjonalnego budowli oraz wstępnej kalkulacji kosztów projektu i wyposażenia, wstępne zdefiniowanie kluczowej przestrzeni przyległej, aby zapewnić właściwą komunikację, efektywność i wygodę dla publiczności i artystów, konsulting przy formułowaniu założeń do konkursu architektonicznego oraz przygotowania wstępnego projektu, wykonanie studium izolacji dźwiękowej oraz studium kontroli hałasu dla sprzętu, współpracę z architektami, wykonanie dokumentacji systemu akustycznego, współpracę z firmą realizującą roboty budowlane w trakcie, w tym nadzór nad wykonaniem akustyki i innych systemów zgodnie z projektem, konsulting akustyczny w zakresie dostrojenia sali, konsulting dla administracji zarządzającej obiektem. W ramach poszczególnych etapów zespół ARTEC Consultants Inc. poprzez zespół projektowy pod kierownictwem Tateo Nakajimy realizował projekt budowy NFM. Opracował wstępny projekt Obiektu wraz z wytycznymi dotyczącymi funkcjonalności oraz akustyki. Stosowane rozwiązania oparte zostały na wieloletnich doświadczeniach firmy Artec Consultants Inc., a także na praktykach inżynierskich związanych z wyciszaniem budynków i pomieszczeń. W projekcie zastosowano liczne nowoczesne rozwiązania zapewniające najwyższy standard organizowanych w obiekcie wydarzeń. Regulowane systemy akustyczne umożliwią dowolne kształtowanie środowiska akustycznego odpowiedniego dla wszelkich rodzajów muzyki od recitali wokalnych i muzycznych, przez muzykę kameralną po jazz i lekki pop. Artec Consultants Inc. zaprojektował obiekt o unikalnej technologii gwarantującej najlepszą jakość warunków akustycznych. Pan Tateo Nakajima był autorem wszystkich założeń koncepcyjnych w zakresie całej akustyki obiektu w tym technologii scenicznej budynku NFM. Brał on udział zarówno w procesie rozstrzygania konkursu architektonicznego i koncepcyjnego, jak i późniejszego etapu projektowania i częściowo również na etapie budowy Obiektu. Żadna inna osoba na świecie nie wprowadzała wcześniej do projektów sal koncertowych kryterium zachowania hałasów tła z wykorzystaniem wskaźników tłumienia akustycznego NRC, z zastosowaniem stref budynku o bardzo wysokiej absorpcji na poziomie N1 oraz sterowaniem czasem pogłosu za pomocą ruchomych Canopy - sufitów akustycznych, komór pogłosowych z ruchomymi skrzelami do sterowania akustyką sali Koncertowej oraz kurtyn akustycznych, które zostały wprowadzone do koncepcji założeń, rozwiązań konstrukcyjnych oraz technicznych NFM. Tak zwana wartość NRC (,,Noice Reduction Coefficient") była jedną z pierwszych jedno liczbowych wartości, w której próbowano zawrzeć całość informacji ukrytych w krzywej pochłaniania (absorpcji) dźwięku. Wartość ta obliczana jest w oparciu o amerykański standard ASTM C 423 jako średnia wartości absorpcji dla częstotliwości 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz i 2000 Hz z zaokrągleniem do 0,05. Wyznaczenie ważonego wskaźnika pochłaniania dźwięku ?w dokonywane jest w oparciu o normę EN ISO 11654. Współczynniki pochłaniania dźwięku (?s) zmierzone zgodnie z EN ISO 354 przeliczane są dla każdego oktawowego pasma częstotliwości na praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku (?p). Każdy element Obiektu został zaprojektowany pod kątem zdolności pochłaniania (absorpcji) dźwięku i jego właściwości akustycznych w pomieszczeniu, polegających na określeniu stopnia tłumienia dźwięków, a mierzony poprzez odbicie lub absorpcję na podstawie czasu pogłosu. Suma absorpcji i odbić poszczególnych przedmiotów w pomieszczeniu tworzy w zakresie częstotliwości słyszalnych ucha ludzkiego obraz akustyczny pomieszczenia (czas pogłosu), który stwarza wrażenie ,,niesienia" bądź tłumienia dźwięku. W związku z charakterem obiektu projekt uwzględnia maksymalne wyciszenie najbardziej newralgicznych pomieszczeń. Rozwiązanie to ma zniwelować lub maksymalnie ograniczyć niepożądane dźwięki, odgłosy, wibracje, które podczas odbywających się koncertów nie pochodziłyby od artysty. Brak szumów oraz hałasów uznany został za podstawowy warunek doskonałej akustyki przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów takiego wyciszenia na niskim poziomie kosztów. Równoczesne zabudowanie opisanych wyżej systemów jest rozwiązaniem unikatowym na skalę światową. Połączenie systemu ruchomych paneli akustycznych oraz komór akustycznych w jednym obiekcie zastosowane zostało po raz pierwszy, i jak na razie jedyny, właśnie w obiekcie Narodowego Forum Muzyki. Warto również podkreślić, iż Obiekt został zaprojektowany w sposób umożliwiający spełnienie norm dotyczących poziomu pasm oktawowych zgodnie z wymogami m.in. norm ISO R 1996 (1971) w pasmach oktawowych w zakresie od 63 Hz do 8 KHz. Szersze rozwiązania w tym aspekcie zostały przedstawione w rozwiązaniach zastosowanych w poszczególnych salach - koncertowej oraz kameralnych, jak również w rozwiązaniach konstrukcyjnych obiektu. W 2017 i 2018 roku Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) pn. ,,Dostawa i montaż organów piszczałkowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu (Polska)" znak ZP/ PN/43/2017/NFM, w wyniku którego podpisano umowę o nr. NFM/046/580/2018 z Wykonawcą ORGELBAU KLAIS BONN Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co. KG, Kölnstrasse 148, D -53111 Bonn. Z uwagi na fakt, iż montaż elementów w Sali głównej budynku NFM wpływa w zasadniczy sposób na środowisko akustyczne Sali, konieczne jest podjęcie w takim przypadku niezbędnych działań pozwalających na zapobieżeniu degradacji czy też obniżenia istniejących parametrów propagacji dźwięku. Mając na uwadze powyższe, również i w umowie dotyczącej dostawy organów Zamawiający zapewnił sobie prawo do konsultowania, sprawdzania i opiniowania na każdym z etapów realizacji przedmiotu umowy - projektu, budowy i montażu Organów - akustyka Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki, który to obowiązek jest realizowany przez P. Tateo Nakajimę, będącego członkiem zespołu eksperckiego powołanego zarządzeniem Dyrektora NFM do realizacji niniejszej umowy. Wg zapisów w §16 ust.2 Umowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i zastosować się przy realizacji przedmiotu umowy do wszelkich zastrzeżeń i uwag akustyka, dotyczących utrzymania walorów akustycznych przestrzeni Sali Głównej NFM, dobierając w tym celu najbardziej optymalne, szczegółowe rozwiązania techniczne, wypełniające uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez akustyka. Niniejsze konsultacje akustyczne związane z budową i montażem organów piszczałkowych w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki musza być przeprowadzone przez jedynego Wykonawcę - Tateo Nakajimę, który jako specjalista- akustyk jest konsultantem w zakresie akustyki Sali w całym procesie jej powstawania, programowania, projektowania i realizacji inwestycji na każdym jej etapie. Tylko ten wskazany ekspert, który od samego początku uczestniczy w pracach projektowych i budowlanych dla obiektu NFM, a w szczególności Sali głównej NFM jest w stanie rzetelnie, fachowo dokonać ustawień brzmienia Nowego Instrumentu - Organów w tak sposób oby osiągnąć oczekiwany przez Zamawiającego rezultat brzmieniowy, bez skutków ubocznych w postaci naruszenia równowagi istniejącego w Sali Głównej NFM środowiska akustycznego. Od początku powstawania Sali Wykonawca, któremu Zamawiający powierzył realizację przedmiotu objętego niniejszym zamówieniem zarządza zasadami brzmienia i nadaje Sali wyjątkowy i najlepszy z możliwych ton oraz dźwięk. Mając na uwadze powyższe, zaangażowanie Pana Tateo Nkajima do realizacji zadania pn. ,,Konsultacje akustyczne związane z instalacją organów piszczałkowych w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego" oraz powierzenie dostrojenia akustycznego Sali Głównej, przeszkolenia kadry technicznej dla obsługi Sali i świadczenie usług konsultingu dla administracji zarządzającej tym Obiektem na etapie budowy i montażu Organów, jest możliwe z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze wyłącznie poprzez zawarcie umowy z Arup Polska Sp. z o.o. Z uwagi na fakt, iż podmiotem uprawnionym do rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w mieniu i na rzecz Tateo Nkajima jest Arup Polska Sp. z o.o. niniejsze zamówienie może zostać udzielone wyłącznie Arup Polska Sp. z o.o.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Arup Polska Sp. z o.o., , ul. Inflancka 4, 00-189, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.