Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4088z ostatnich 7 dni
17193z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn....

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Korfantowie
ul. Rynek 4
48-317 Korfantów
powiat: nyski
tel.: (77) 43 43 820 fax: (77) 43 43 817
inwestycje@korfantow.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Korfantów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Przechód", a także w okresie rękojmi i gwarancji. 1.2 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: inspektorem nadzoru z uprawnieniami w specjalności branży drogowej i sanitarnej. 2. Zakres rzeczowy zadania, nad którym będzie sprawowany nadzór inwestorski, wynikać będzie z SIWZ, dokumentacji budowlanej oraz Umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych i obejmuje m. in.: 2.1 Roboty drogowe w zakresie: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nr 106604 O w miejscowości Przechód dz. nr 993 oraz na dz. nr 979, 483/3, 509, 981, 992, 994 - na odcinku o długości ok. 449,0 mb (od drogi powiatowej Nr 1206 O do skrzyżowania z drogą wewnętrzną dz. nr 992) w zakresie: - roboty rozbiórkowe nawierzchni wjazdów na pow. 361m2; - roboty rozbiórkowe ścieków z elementów betonowych o długości 96mb; - wykonanie podbudowy nawierzchni wjazdów; - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem; - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej jako warstwa wyrównawcza o gr. 3cm; - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej warstwa ścieralna o gr.4cm; - ułożenie krawężników betonowych wystających 15x30 na podsypce cementowo - piaskowej -o długości 356m - najazdowe; - ułożenie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej o długości 166m -zatopione na wjazdach; - wykonanie ścieku z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo - piaskowej o dł. 356m; - humusowanie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm; - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 2.2 Budowa kanalizacji deszczowej w zakresie: - wykonanie sieci kanalizacji burzowej z rur PVC 0300 o długości 152m; - wykonanie kanalizacji burzowej z rur PVC 0200 o długości 24m; - wykonanie studni kanalizacyjnej systemowej PVC 800 - szt. 4; - wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o 01500 - szt. 1 ; - wykonanie studzienek ściekowych ulicznych o 0500 z osadnikiem bez syfonu - szt. 3; - wykonanie wylotu kanalizacji burzowej do rzeki; - wykonanie studni chłonnych z kręgów 01500 - szt. 2. Szczegółowy zakres robót zleconych wykonawcy robót określony został w: o dokumentacji projektowej, o specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, o przedmiarze robót, o SIWZ. 3. WYKONAWCA w ramach umowy zobowiązany jest m.in. do: 1) kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.); 2) WYKONAWCA reprezentuje interesy ZAMAWIAJĄCEGO na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacjami budowlanymi, STWiOR, obowiązującymi przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami sztuki i wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy na wykonanie robót budowlanych; 3) WYKONAWCA wypełnia obowiązki mu powierzone i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje; 4) dostosowanie godzin pracy do wykonawcy robót budowlanych; 5) monitorowanie postępów w realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacjami budowlanymi oraz dokumentami przetargowymi na roboty budowlane; 6) nadzór nad realizacją ewentualnych robót nie ujętych w dokumentacjach budowlanych, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, a które są konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji inwestycji; 7) bieżące nadzorowanie wykonywanych robót, analizy rozwiązań projektowych i zgłaszanie ewentualnych uwag; 8) sprawdzanie i potwierdzanie zgodności parametrów technicznych montowanych materiałów i urządzeń z obowiązującymi normami, przepisami i wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, tj. zgodnie z dokumentacjami projektowymi i SIWZ; 9) sprawdzenia w przypadku zastosowania materiałów zamiennych, czy zastosowane materiały nie odbiegają od parametrów technicznych materiałów przewidzianych pierwotnie do zabudowania; 10) prowadzenie z wykonawcą robót odbiorów częściowych i końcowych uwzględniając zapisy ujęte w umowie zawartej pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM i wykonawcą robót budowlanych; 11) uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM, wykonawcą robót i autorem projektów ewentualnych zmian technologii oraz materiałów wykonania elementów robót, robót dodatkowych lub zamiennych; 12) udział w naradach koordynacyjnych; 13) sprawdzanie i odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu); 14) sprawdzanie, weryfikacja i zatwierdzanie obmiarów powykonawczych, kosztorysów powykonawczych/różnicowych za wykonane roboty, uwzględniając zapisy zawarte w dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy robót budowlanych w tym w umowie z wykonawcą robót budowlanych; 15) sprawdzanie i potwierdzanie dokumentów rozliczeniowych inwestycji pod względem merytorycznym i rachunkowym oddzielnie dla robót budowlanych związanych z wykonaniem sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, odbiorów częściowych zawierających zestawienie wartości zrealizowanych prac; 16) sprawdzania jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobiegania zastosowania materiałów budowlanych i urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie; 17) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez wykonawcę robót, 18) prowadzenie stałych konsultacji i fachowego doradztwa dla ZAMAWIAJĄCEGO; 19) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 20) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 21) kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budów i dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót; 22) monitorowanie postępu robót w stosunku do harmonogramu rzeczowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych; 23) sprawdzanie i odbiór robót zanikających - bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy; 24) zawiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczych, sprawdzenia jej, zatwierdzenia w porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM, a także zarządzanie całym procesem przekazania obiektu do użytkowania; 25) uzyskanie od wykonawcy robót budowlanych certyfikatów materiałowych i innych niezbędnych dokumentów związanych z realizowanym zadaniem; 26) udział w odbiorze pogwarancyjnym oraz okresowych przeglądach gwarancyjnych, które winny odbywać się raz w roku przez okres trwania gwarancji/rękojmi: - w każdym roku obowiązywania gwarancji i rękojmi w terminie do 31 maja, - w ostatnim roku obowiązywania gwarancji i rękojmi co najmniej miesiąc przed zakończeniem tego okresu; 27) podczas nieobecności osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru wynikającej z urlopu, przedłużającego się zwolnienia lekarskiego lub innego powodu, WYKONAWCA zapewni czasowe zastępstwo tej osoby na cały czas nieobecności osoby pełniącej nadzór nad przedmiotową inwestycją, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych; 28) po uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM, wykonania wszystkich innych czynności, nie wymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót; 29) weryfikacja i potwierdzanie poprawności wykonania dokumentacji powykonawczej oraz wypełnienia dokumentów przez wykonawcę robót z rozdziałem na pozwolenie na budowę i zgłoszenie, na drukach wymaganych przez właściwe instytucje niezbędne do prawidłowego zakończenia robót; 30) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów, prawidłowej eksploatacji obiektu potwierdzenie gotowości do odbioru; 31) weryfikacja i potwierdzanie poprawności wykonania dokumentacji powykonawczej; 32) sprawdzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy); 33) sprawdzenie i bieżąca kontrola, czy teren robót budowlanych jest ograniczony do powierzchni niezbędnej do wykonania prac budowlanych, w tym kontrola wyznaczonych przez wykonawcę robót budowlanych powierzchni niezbędnych do prowadzenia prac i składowania materiałów na poszczególnych działkach; 34) udział przy szacowaniu ewentualnych strat i szkód wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych. 35) kontrolowanie, sprawdzanie i egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych pisemnych powiadomień właścicieli, mieszkańców lub użytkowników nieruchomości o ograniczeniach w dostępie do poszczególnych posesji, prowadzeniu prac na nieruchomościach, ich zakresie i terminach; 36) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP i p.poż. oraz utrzymania porządku na budowie i drogach dojazdowych; 37) ustalenie i monitorowanie postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacyjnego. W przypadku, gdyby postęp robót nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od wykonawcy robót do obowiązków WYKONAWCY należy pisemne poinformowanie Zamawiającego o wszelkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane oraz przygotowanie pisemnego wystąpienia do wykonawcy robót budowlanych; 38) uzgodnienie z ZAMAWIAJĄCYM, wykonawcą robót budowlanych i autorem projektu ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych, wprowadzenie materiałów oraz technologii robót zamiennych lub dodatkowych; 39) nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości użytych materiałów i urządzeń; 40) uzgadnianie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji budowlanej; 41) opiniowanie i potwierdzanie zasadności składanych przez wykonawcę robót zapytań do dokumentacji technicznej i projektowej oraz przygotowanie pisemnych wystąpień do wykonawcy robót budowlanych z zajętym stanowiskiem w tych sprawach; 42) egzekwowanie od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej standardu; 43) ocena pracy wykonawcy robót i wnioskowanie o zmianę organizacji prowadzonych prac w przypadku braku oczekiwanego postępu i opóźnień w stosunku do harmonogramu realizacyjnego; 44) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz sprawdzanie prawidłowości i zgodności rozliczeń okresowych oraz ostatecznego rozliczenia robót, w tym ustalenie ewentualnych potrąceń za wady trwałe w uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM; 45) przygotowanie i prowadzenie narad roboczych i koordynacyjnych wraz z ich dokumentowaniem; 46) przygotowywanie dla ZAMAWIAJĄCEGO pisemnych raportów, zgodnie z oczekiwaniami ZAMAWIAJĄCEGO, zawierających wszelkie informacje mające znaczenie dla realizacji inwestycji oraz działalności nadzoru inwestorskiego: a) raporty miesięczne zawierające informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, ocenę wykonawcy robót, ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów - raporty składane ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu miesiąca, b) raportu końcowego z realizacji inwestycji w terminie 3 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych, c) wszelkich raportów wymaganych przez instytucje finansujące; 47) sprawdzanie i potwierdzanie dokumentów rozliczeniowych inwestycji pod względem merytorycznym i rachunkowym; 48) sporządzanie kosztorysów porównawczych mi. in. robót, materiałów zamiennych, jeżeli takie wystąpią; 49) sporządzanie na potrzeby rozliczeń zadania inwestycyjnego m. in. zestawień wydatków, stopnia realizacji inwestycji, harmonogramów; 50) rozliczanie wykonawcy robót budowlanych - weryfikacja protokołów odbioru poszczególnych etapów robót pod względem rzeczowym i finansowym. 4. Informacja dodatkowa: 1) Wartość robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski, wynosi 459.285,58 brutto.

Dokument nr: IKI.V.7013.10.2018.AS

Składanie ofert:
XIII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia ofert, drogą mailową na adres inwestycje@korfantow.pl lub faksem - tel. 77 43 43 817. Dopuszcza się składanie ofert w siedzibie Zamawiającego: Rynek 4, 48 - 317 Korfantów w Sekretariacie, pokój nr 8 lub pocztą tradycyjną, z tym, że pod uwagę będą brane wyłącznie oferty, które znalazły się w siedzibie Zamawiającego do terminu składania ofert.
2) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, wg wzoru załącznika nr 1 do zaproszenia do złożenia ofert.
3) Termin składania ofert ustala się na dzień 14 czerwca 2019 roku do godziny 10:00
Oferty , które wpłyną po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę podczas badania i oceny ofert i nie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
1. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia rozpoczyna się od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
2. Termin wykonania umowy - do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych tj. od dnia oraz na czas obowiązywania rękojmi i gwarancji, tj. 60 m-cy od protokolarnego odbioru końcowego robót.
IV. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym, sporządzonym wg. wzoru załącznika nr 1 do Zaproszenia do złożenia ofert, łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ta obejmuje wszelkie koszty i opłaty ponoszone w związku z należytym wykonaniem umowy, w terminie wskazanym w niniejszym zaproszeniu.
2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN - nie dopuszcza się rozliczenia w walutach obcych.
3. Wykonawca uwzględnia w cenie ofertowej wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym
również koszty towarzyszące, niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT i brutto.
5. Jeżeli Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT, powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie w tym zakresie.
6. Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie. W przypadku różnicy między ceną wyrażoną słownie i liczbowo, ważna będzie cena wyrażona liczbowo.
7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). V. Sposób przygotowania oferty.
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu.
2. Wszystkie formularze zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - należy wpisać ,,nie dotyczy".
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
4. Jeżeli jakiś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
5. Oferta winna być sporządzona wg wzoru formularzu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
6. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki.
7. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób.
8. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.
9. Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby uprawnione do podpisywania oferty. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
10. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
a) w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
b) w przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć.
11. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu do składania ofert.
12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie jest Pan Jarosław Szewczyk, tel. 77-4343820, e-meil korfantow@korfantow.pl;
? dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Przechód", prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
? odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
? dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Wykonawca posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VI. Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie najniższej ceny z pośród złożonych i dopuszczonych do
oceny ofert. VII. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. III. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która będzie posiadała najkorzystniejszą cenę oraz spełniać będzie wszystkie postawione wymagania udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia ofert.
4. Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Zasady poprawiania omyłek: Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem do złożenia oferty.
Przez oczywiste omyłki pisarskie należy rozumieć - bezsporne, niebudzace wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.:
1) widoczną mylną pisownie wyrazu,
2) ewidentny błąd gramatyczny,
3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
4) ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada,
5) w przypadku stwierdzenia różnicy między słownym a liczbowym podaniem ceny, będzie to uznane jako błąd pisarski.
Przez oczywiste omyłki rachunkowe należy rozumieć - omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach np.:
1) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,
2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,
3) błędny wynik działania matematycznego wynikającego z dodawania, odejmowania, mnożenia, dzjelenia.
IX. Opis wymagań stawianych Wykonawcy.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. X. Opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonianie zamówienia,
4) posiadają niezbędne środki do realizacji zamówienia,
5) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności,
6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2. Wraz z oferta należy złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty,
2) Aktualny odpis z centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) Wykaz ważniejszych realizacji:
- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 2 zadania w zakresie usług w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej, wg załącznika nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty,
- Wykonawca winien załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie.
4) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej, składając oświadczenie wg wzoru załącznika nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty tj.:
- inspektor nadzoru z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa z doświadczeniem zawodowym min. 5 lat (w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót) w zakresie objętym zamówieniem;
5) Wykonawca wykaże, że osoba/osoby, o których mowa w pkt. 4 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności (oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień)
- wg wzoru załącznika nr 4 zaproszenia do złożenia oferty.
Brak złożonej oferty zgodnie ze wzorem formularza oraz innych dokumentów wymaganych w pkt. XII, czy też brak wszystkich niezbędnych danych wymaganych przez Zamawiającego może stanowić podstawę do odrzucenia oferty i nie brania jej do dalszej oceny.
XI. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Wypełniony formularz ofertowy - wg. wzoru zał. nr 1,
2) Wykaz zrealizowanych usług (doświadczenie zawodowe) - wg wzoru zał. nr 2,
3) Wykaz osób skierowanych do wykonywania zamówienia - wg wzoru zał. nr 3,
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg. wzoru zał. nr 4,
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
1) Zamawiający poinformuje wyłonionego Wykonawcę o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną (e-mailem).
2) Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
3) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze Wzorem Umowy (załącznik nr 7).
4) . Najpóźniej w momencie podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument
potwierdzający posiadanie przez kierownika robót uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń - cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Niezłożenie w/w dokumentów może być traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.
5) W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy lub rezygnacji z wykonywania zamówienia Zamawiający wybiera ofertę, która pozostaje najkorzystniejsza z pośród pozostałych ofert.

Kontakt:
XIV. Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą:
1. W zakresie przedmiotu zamówienia i procedury zamówienia: Agnieszka Steciuk tel. 77 43 43 820 (wew. 43).

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.