Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont stołówki szkolnej

Przedmiot:

Remont stołówki szkolnej

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
ul. Strażacka 25
15-687 Białystok
powiat: Białystok
Telefon: (085) 653 17 79 kom. 793 838 072
zsps1@um.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NA REMONT STOŁÓWKI SZKOLNEJ
TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest remont stołówki szkolnej (powierzchnia 70 m2 )
a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe
o Zdjęcie wykładziny PCV
o Rozbiórka ozdobnych ścianek i ozdobnych nadbudówek na suficie ( z płyty gipsowo
kartonowej)
o Demontaż parapetów szt 3
o Demontaż kaloryferów szt 4
o Demontaż drzwi z futryną
o Wywóz materiałów z rozbiórki
b) Roboty budowlane, montażowe i wykończeniowe
o Na istniejącym podłożu wylanie warstwy samopoziomującej i ułożenie wykładziny PCV z
wywinięciem na ścianę na wysokość ok 10 cm (przeznaczonej do obiektów przemysłowych
o podwyższonej odporności na ścieranie ( 70 m 2)
o Ułożenie glazury na ścianach do wysokości 1,6 m (ok 45 m2)
o Wymiana instalacji elektrycznej + wykonanie gniazd podtynkowych szt 3(z zabezpieczeniem
przed dostępem dla dzieci)
o Montaż oświetlenia 11 punktów (lampy LED)- o natężeniu zgodnym z obowiązującymi
przepisami
o Montaż oświetlenia ewakuacyjnego (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
o Zabudowa rozdzielni
o Szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu (ok 100 m2)
o Montaż parapetów szt 3 o długości 2,60 i głębokości 25 cm (rodzaj do uzgodnienia z
zamawiającym)
o Montaż kaloryferów szt. 3 (metalowe dł. ok 1,10)
o Wykonanie kanału wentylacyjnego z wentylatorem kanałowym (wielkość i moc
dostosowana do wielkości i specyfiki pomieszczenia)
o Wykonanie zabudowy wnęki po zdemontowanym kaloryferze (wymiary 2,50 m /0,85 m)
o Wymiana drzwi do pomieszczenia administracyjnego (PCV)
o Wymiana pleksy w doświetlach zmywalni (wymiary ok 4,10/1,00)
o Montaż zaciemniających rolet w oknach szt 15 (z prowadnicami bocznymi)
o Montaż czujnika dymu, czadu ( dwutlenku węgla) i gazu
o Doprowadzenie ujścia wody zimnej z zaworem kulowym z najbliższego punktu
Wykonawca będzie dokonywał uzgodnień z zamawiającym co do wzorów i kolorystyki użytych
materiałów.

Dokument nr: ZSP1.26.2.2019

Składanie ofert:
11. Termin składania ofert: 14.06.2019 godzina 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
12. Termin realizacji do 30,07.2019

Wymagania:
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie zapewniającej pełną
czytelność jej treści
2. Oferta powinna być sporządzona na podstawie formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Wykonawca sporządzi i dołączy do oferty kosztorys ofertowy -Załącznikiem nr 2 do
zapytania ofertowego.
4. Do oferty powinno być dołączone Oświadczenie tj. Załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
5. Do oferty należy dołączyć podpisany i zaparafowany projekt umowy.
6. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
7. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika- do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
9. Sposoby dostarczenia oferty:
o Forma pisemna
Dostarczyć w zamkniętej kopercie z opisem ,,Remont stołówki szkolnej w ZSP1", Z
nazwą i adresem Wykonawcy do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Białymstoku przy ul Strażackiej 25.
10. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena musi być wyrażona w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
wyrażone w liczbach i słownie.
2. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, dostawy,
obciążeń publicznoprawnych i nie może ulec zmianie
V. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty jedynie spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu z przyczyn formalnych.
2. Kryteria oceny stanowi:
1) Cena oferty brutto 70%
2) Gwarancja 30%
3. Sposób oceniania oferty w poszczególnych kryteriach:
1) Cena oferty brutto wyliczona będzie według następującego wzoru:
Oferta o najniższej cenie brutto
C = ------------------------------- X waga kryterium tj. 70%
Cena brutto oferty badanej
Gdzie :C -wartość punktowa badanej oferty
2) Kryterium gwarancja:
36 miesięcy - 10 pkt.
48 miesięcy - 20 pkt
60 miesięcy - 30 pkt
Do obliczenia ostatecznej ceny oferty zastosowany będzie wzór:
0=C +G
Gdzie O- ostateczna cena danej oferty,
C- wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,
G- wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium gwarancja,.
4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów
w danej części spełniająca wymagania zapytania ofertowego
5. Jeśli cena wybranej oferty w danej części przekroczy kwotę jaką dysponuje
Zamawiający, dopuszcza się możliwość podjęcia negocjacji ceny.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KTÓRE WYKONAWCA
PRZYSTĘPUJĄCY DO NIEGO MUSI POSIADAĆ.
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Weryfikowane będzie na
podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty (Załącznik nr 2).
2. Wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
a) Weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza
oferty ( Załącznik nr 2 )
3. Potencjał techniczny i osobowy.
a) Weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza
oferty ( Załącznik nr 2).
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.
Weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty
(Załącznik nr 2).

5. Wyklucza się z udziału w postępowaniu Wykonawców powiązanych osobowo
i kapitałowo z Zamawiającym.
VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi droga
e -mailową Wykonawców, którzy złożyli oferty i dodatkowo zamieści informację
na swojej stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę
firmy lub imię i nazwisko, Wykonawcy, którego ofertę wybrano, podając także
punktacje wszystkich ofert.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z
Zamawiającym możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w
postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w
przypadku, gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Dopuszcza się zmianę
warunków umowy w sytuacji wystąpienia siły wyższej w zakresie niezbędnym do
jej usunięcia.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to
konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
2. Oferty które nie będą spełniały wymogów formalnych zostaną odrzucone
3. Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione w każdym czasie bez podania
przyczyny.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza negocjacje ceny po wyborze najkorzystniejszej oferty
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzjelenia wyłonionemu Wykonawcy w
okresie 3 lat od udzjelenia zamówienia podstawowego, zamówienia
uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia
określonego w umowie z Wykonawcą o ile zamówienie to dotyczy tego samego
rodzaju dostawy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z
Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w szczególności,
jeśli cena oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia, a w przypadku fiaska negocjacji do odstąpienia od
podpisania

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.