Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
954z dziś
4930z ostatnich 7 dni
17895z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WSCHOWA
Ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
powiat: wschowski
Tel: 65 540 86 00, fax: 65 540 13 40, tel. 65 540 86 36
waldemar.skrzypczak@gminawschowa.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Wschowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa - 2019".
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem,
transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie
Gminy Wschowa w roku 2019.
Usługa określona jest we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:
Kod CPV: 90650000-8 usługi usuwania azbestu
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z:
a) demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających
azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych usytuowanych na terenie
Gminy Wschowa; szacunkowa ilość została określona przez Zamawiającego
na około 50 Mg;
b) zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest
zgromadzonych na nieruchomościach w obrębie Gminy Wschowa - bez
demontażu; szacunkowa ilość została określona przez Zamawiającego na
około 30 Mg.
Zamawiający informuje, że wskazane powyżej ilości, są wielkościami
szacunkowymi, przyjętymi dla celów porównania ofert / wyboru
najkorzystniejszej oferty i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w
zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało
jakiekolwiek roszczenie z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Wielkość zamówienia uzależniona jest też od ilości zgłoszonych wniosków
mieszkańców gminy napływających do tut. urzędu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny wykonania prac
polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest z właścicielem
nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów
zawierających azbest powinien byćdo godny dla właściciela nieruchomości.
4. Wykonawca sporządza szczegółowy harmonogram prac.
5. Wykonawca dokonuje zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na
zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi
nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu - zgodnie z § 6 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 ) w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz §1 ust. 1
pkt. 4 lit b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. Nr 162 poz. 1089).
6. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu zgłoszenia przystąpienia do prac
oraz szczegółowy harmonogram uwzględniający 7 dniowy okres przypadający od
zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie gminy.
7. W celu potwierdzenia faktycznego wykonania prac, polegających na demontażu i
odbiorze, sporządzony będzie protokół odbioru prac podpisany przez przedstawiciela
Zamawiającego, właściciela budynku oraz Wykonawcę - po zakończeniu prac na
danej posesji, potwierdzający jednocześnie ilość zdemontowanych i odebranych
odpadów zawierających azbest - wg druku stanowiącego załącznik nr 7 do
Formularza ofertowego.
8. Po dokonanych robotach określonych w pkt. 1a i/lub 1 b, wykonawca dostarczy
Zamawiającemu karty przekazania odpadów niebezpiecznych na składowisko,
potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo) wraz z oświadczeniem od kogo
pochodziły wraz z poświadczeniem unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej
partii odpadów (składowisko posiadające Pozwolenie zintegrowane na
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest). Ponadto wystawi oświadczenie,
że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane
prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a
teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.
9. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo
nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku
z prowadzonymi robotami.
10. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z budżetu Gminy Wschowa.
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji przedstawia
projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do Formularza ofertowego.

CPV: 90650000-8

Dokument nr: BG.6232.1.6.2019

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w
Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1, Parter, Biuro Obsługi
Interesanta, do dnia 14 czerwca 2019 r., do godz. 12:00.
a) Wymaga się, by oferta była dostarczona na adres Zamawiającego, w opakowaniu
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, oraz
opisane:
nazwa (firma) wykonawcy
adres wykonawcy
GMINA WSCHOWA
UL. RYNEK 1
67-400 WSCHOWA
OFERTA NA
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa -
2019".
Nie otwierać przed dniem 14 czerwca 2019 r., godz. 12:10
Ofertę, która wpłynie do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z
2018 r., póz. 2188) należy dodatkowo przesłać w drugiej zewnętrznej kopercie
zaadresowanej w sposób następujący: Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek
1 67-400 Wschowa - z dopiskiem ,,Oferta",
b) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w / w opisem ponosi wykonawca.

Miejsce i termin realizacji:
Termin i miejsce wykonania zlecenia:
Termin odebrania wyrobów zawierających azbest: od podpisania umowy do dnia
23.08.2019r. Termin rozliczenia z Zamawiającym: do dnia 30.08.2019r (Załącznik nr
6 - projekt umowy).

Wymagania:
3. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
4. Porozumiewanie się następuje wyłącznie w języku polskim.
5. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (np. korespondencja,
oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacje) odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2019, póz. 123), z zastrzeżeniem pkt. 6,10.
6. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia winny być składane w formie pisemnej w
postaci papierowej w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej,
własnoręcznym podpisem.
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem każdej zapisanej strony winno być
sporządzone w sposób wskazujący na dokonaną czynność, czyli zawierać np. zwrot
,,potwierdzam/ stwierdzono za zgodność z oryginałem" i umożliwiać identyfikację
osoby dokonującej czynności - podpis (imię i nazwisko lub imienna pieczątka z
używaną formą podpisu).
9. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
10. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w postaci papierowej w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów lub oświadczeń, w przypadku, gdy złożona kopia jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
13. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
domniemywa się, iż dokument wysłany przez Zamawiającego na podany przez
Wykonawcę numer faksu/adres e-mail został mu doręczony w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
14. Zamawiający zastrzega, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia bądź informacje
przesłane za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
uważa się za złożone z chwilą, kiedy doszło do drugiej strony w ten sposób, iż mogła
się zapoznać z jego treścią. Przyjmuje się, że Zamawiający mógł zapoznać się z
treścią dokumentów, gdy dotarły one do niego w dzień roboczy, w poniedziałek
pomiędzy godz. 7;00 a 16;00, od wtorku do czwartku pomiędzy godz. 7;00 a 15;00,
natomiast w piątek pomiędzy godz. 7;00 a 14;00.
15. Przesłany faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dokument
winien przedstawiać obraz graficzny oryginału dokumentu.
16. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu/e-maila wnioski, zawiadomienia oraz
inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, zamawiający zwróci
się o ich ponowne przesłanie.
17. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmienić treść Zaproszenia.
18. Dokonaną w ten sposób zmianę Zaproszenia, Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zaproszenie, a jeżeli Zaproszenie do
składania ofert jest udostępniane na stronie internetowej, zostanie zamieszczone na
tej stronie. Jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia
zmian w ofertach.
Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty jakie należy złożyć w niniejszym
postępowaniu.
1. Każdy Wykonawca składa wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy formularz oferty z wykorzystaniem załączonego wzoru stanowiącego
załącznik 1 do Zaproszenia do zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą każdy Wykonawca winieni przedłożyć:
2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej - w
postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
2.2. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres
umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza;
2.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli
dotyczy).
2.4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na wzorze
stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2.5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej
i ekonomicznej.
2.5.1. Uprawnienia
1) Wykonawca zajmujący się demontażem i transportem odpadów
niebezpiecznych musi posiadać:
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki
i transportu odpadów niebezpiecznych na składowisko odpadów
niebezpiecznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.),
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów uwzględniające odpady
zawierające azbest,
c) umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór - unieszkodliwienie
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
2.5.2. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien:
a) posiadać wiedze i doświadczenie - warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie - co najmniej jedną usługę obejmującą łącznie
demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, w ilości min. 50
Mg. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu
dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonym przez
wykonawcę w niniejszym postępowaniu wykazie wykonanych usług - załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego (wykaz usług odpowiadających swoim rodzajem
pracom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ilości Mg oraz
miejsca wykonania) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały
wykonane należycie.
b) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje narzędziami i wyposażeniem zapewniających bezpieczne
prowadzenie prac w zakresie usuwania wyrobów azbestowych oraz wagi (w
zakresie ważenia do 2000 kg) służącej do ważenia odpadów azbestowych
odbieranych z nieruchomości - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
- dysponuje pracownikami (min. 3 osoby), którzy odbyli szkolenia w zakresie
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o którym mowa w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, póz.
1824) oraz osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu
dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonym przez
wykonawcę w niniejszym postępowaniu wykazie wykonanych usług -
załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
c) Znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowa
realizację przedmiotu zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, posiada opłaconą polisę odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 100 000,00 zł. Na potwierdzenie
spełnienia warunku należy przedłożyć potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kopię polisy wraz z dowodami jej opłacenia.
Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów wymaganych w
postępowaniu
Wymagania i zalecenia ogólne:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w
Zaproszeniu.
3. Formularz oferty wraz z załącznikami Wykonawca winien sporządzić ściśle według
postanowień niniejszego Zaproszenia.
4. Do formularza oferty Wykonawca winien dołączyć komplet oświadczeń oraz
dokumentów wymaganych postanowieniami niniejszego Zaproszenia.
5. Przygotowując ofertę i dokumenty wymagane w postępowaniu, wykonawca winien
dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich dokumentów składających się na
Zaproszenie, które należy odczytywać łącznie z ewentualnymi zmianami treści
Zaproszenia wnoszonymi przez zamawiającego.
6. Wymaga się pod rygorem nieważności, by oferta wraz z załącznikami, była
przygotowana
w formie pisemnej, w postaci papierowej, techniką nieścieralną, zapewniającą pełną
czytelność ich treści.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisane przez osobę/osoby upełnomocnioną/e
do reprezentowania wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Brak
własnoręcznego podpisu wykonawcy lub osoby upoważnionej do działania w jego
imieniu powoduje uznanie oferty za nieważną z powodu niezachowania formy
pisemnej oferty. Podpis winien być złożony w sposób jednoznacznie identyfikujący
osobę podpisująca - składać się co najmniej z imienia i nazwiska lub pieczątki
imiennej z używana forma podpisu.
8. Każdy dokument składany w postępowaniu, w tym oferta musi być czytelny.
9. Treść złożonej oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu musi odpowiadać
treści Zaproszenia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych
przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie załączników i dokumentów
wymaganych w postępowaniu opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że
będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez
Zamawiającego.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców
wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
11. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty)
była ponumerowana kolejnymi numerami.
12. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie, w załącznikach do oferty oraz w
dokumentach wymaganych na późniejszym etapie postępowania muszą być
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując@e ofertę.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wspólne ubieganie się o udzielę nie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, składając jedną
ofertę.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o
umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólna. Ofertę taką podpisują wszyscy
wspólnicy spółki, bądź ustanowiony do reprezentowania pełnomocnik.
4. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną dla jednego z nich lub dla osoby trzeciej,
upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt.
2.3 Działu VI Zaproszenia. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z
umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę
umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z Wykonawców.
5. Oferta wspólna musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między
zamawiającym
a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie
kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
6. Wypełniając formularz ofertowy powołujące się na ,,Wykonawcę"; w miejscu ,,np.
nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienia, a nie tylko pełnomocnika.
7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną
w art. 366 Kodeksu cywilnego i o ile jest wymagane przez zamawiającego, za
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie udzjelenia zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
IX. Tajemnica przedsiębiorstwa
1. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne
są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.419), co do których Wykonawca zastrzega, że nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być one oznaczone
klauzulą ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" i dołączone do oferty.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
,,tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., póz. 419
ze zm.) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie
znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu
utrzymania ich w poufności.
4. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu, ceny oferty,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
ofercie.
5. Jeśli na dalszym etapie postępowania przetargowego (po składaniu ofert) Wykonawca
będzie przekazywał Zamawiającemu informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.) nie zostaną one ujawnione jeśli Wykonawca, nie później
niż w terminie przekazywania tych informacji Zamawiającemu, zastrzeże, że nie mogą
być one udostępniane oraz jednocześnie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu tej ustawy.
W przeciwnym wypadku zastrzeżenie będzie bezskuteczne.
Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Wschowa, Rynekl, 67-400 Wschowa telefon kontaktowy: 65 540 86 00;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pani/Pani Kinga Zduńska
pracownik Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, Radosław Szymaszek
kontakt: adres e-mail inspektor@cbi24.pr;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa - 2019,
Nr BG.6232.1.6.2019, prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest warunkiem uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria oceny ofert:
1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie całego
zakresu przedmiotu zamówienia. Jeżeli nie można dokonać wyboru
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu
ofertowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
3. Cena oferty zaoferowana przez Wykonawcę powinna zawierać wszelkie koszty
bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również: zysk Wykonawcy oraz wszelkie
wymagane przepisami opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty
zastosowane przez Wykonawcę. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacje,
wymagania i warunki podane w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz ewentualne
ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można przewidzieć.
4. W ofercie należy podać cenę netto, podatek od towarów i usług VAT oraz cenę
brutto- z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenia cen w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie
drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest
niższa niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
6. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2018, póz. 2174, ze zm.). Prawidłowe
ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
7. Jeżeli zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany
jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
9. Oferta nie zawierająca ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych za
wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.
10. Zamawiający porówna ceny ofert ustalone w taki sam sposób i za taki sam zakres
zamówienia.
.Poprawianie oczywistych omyłek w treści oferty
1. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się omyłkę widoczną, niezamierzoną
niedokładność, błąd pisarski lub inną podobną usterkę w tekście. Za oczywistą omyłkę
pisarską uznaje się również omyłkę, która nie jest widoczna w treści samego
formularza ofertowego, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści pozostałych
dokumentów, stanowiących zawartość treści oferty.
3. Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy
popełniony przez wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku
działania arytmetycznego, a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie
poszczególnych pozycji, omyłki w przeprowadzeniu rachunków na liczbach
dotyczących obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty.
4. Za oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna w szczególności:
a) błędne zsumowanie w Formularzu oferty wartości netto i kwoty podatku VAT,
b) błędne zsumowanie w Formularzu oferty wartości brutto,
c) omyłki w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar;
5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, w następujący
sposób:
1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby
jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz
cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.
6. Jako inne omyłki określone w pkt. 1 lit. c) nie powodujące istotnych zmian w treści
oferty, Zamawiający będzie traktował omyłki polegające w szczególności na:
a) rozbieżności ceny ofertowej podanej słownie i ceny podanej liczbą -
Zamawiający przyjmie za właściwą cenę ofertową wynikającą z sumy ceny
netto i kwoty podatku VAT.
7. Zamawiający uzna za niewiążącą ofertę jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny, inne niż
opisane w pkt.2-6 powyżej.
Zmiana lub wycofanie oferty
1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę.
2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym
jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ,,ZMIANA".
3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w
ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane
to powiadomienie należy opatrzyć napisem ,,WYCOFANIE".
4) Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania
oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.
5) Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.
6) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Okres związania ofertą
1. Ustala się, że składający ofertę pozostanie nią związany przez okres 30 dni. Bieg
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą o oznaczony okres.
3. Zgoda oferenta na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na
piśmie i przekazana zamawiającemu zgodnie z formą wskazaną przez
Zamawiającego i zapisami zawartymi w Dziale II Zaproszenia.
XV. Zawarcie umowy
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia
publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione
wymagania, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu:
2.1. Informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do
kontaktów w związku z realizacją umowy.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający
ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
2.2. Jeżeli za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
wykonawców przewidującą:
a) sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich,
b) sposób odpowiedzialności,
c) określenie czasu trwania konsorcjum - czas trwania konsorcjum musi
obejmować okres realizacji przedmiotu zamówienia wraz z okresem
gwarancji i rękojmi,
d) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz
upływu czasu gwarancji i rękojmi,
e) nie dopuszcza się przedłożenia umowy przedwstępnej konsorcjum lub
umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym
Postanowienia końcowe
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada, czy oferta została złożona zgodnie
z treścią niniejszego Zaproszenia i obowiązującymi przepisami prawa oraz spełnia
wymagania Zamawiającego.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących złożonych ofert.
4. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy zostanie uznana za
niewiążącą albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Zamawiający uzna ofertę za niewiążącą, jeżeli w trakcie jej badania i oceny stwierdzi,
że oferta:
a) została złożona niezgodnie z treścią Zaproszenia, z zastrzeżeniem Działu XII;
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny, o których mowa w Dziale XII pkt. 7.;
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. O uznaniu oferty za niewiążącą Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie.
7. Oferta, którą Zamawiający uzna za niewiążącą w myśl ppkt. 5), nie podlega
weryfikacji w zakresie spełnienia kryteriów oceny ofert.
8. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która spełnia wymagania
Zamawiającego i warunki udziału w postępowaniu oraz w sumie uzyska największą
ilość punktów przyznanych w ramach kryterium oceny ofert, o których mowa w Dziale
XI.
10. Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu
podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostaje uznana za niewiążącą.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie złoży
oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Dziale VI, pkt.2 Zapytania lub
oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości zmawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta wykonawcy zostanie uznana za
niewiążącą albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Jeżeli wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona pomimo wezwania, o
którym mowa w pkt 11 nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu i
zostanie wykluczony z postępowania, Zamawiający w takiej sytuacji uprawniony jest
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert, z zastrzeżeniem
pkt. 10.
13. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcy zostaną powiadomieni faksem/e-
mail oraz pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego.
14. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert spełniających wymagania Zamawiającego zawarte w
Zaproszeniu, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, z
zastrzeżeniem pkt. 10.
15. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, lub zostaną uznane przez
Zamawiającego za niewiążące, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem
Gminy Wschowa z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz
przygotowania i złożenia oferty na Zaproszenie.
16. Zgodnie z art.703 KC Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania
bez wybrania którejkolwiek z ofert w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty
spełniająca wymagania Zamawiającego przewyższy kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 17.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji w przypadku,
gdy oferta uznana za najkorzystniejszą spełniająca wymagania Zamawiającego
przekroczy kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
18. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek ze
złożonych ofert.
19. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a) w postępowaniu nie złożono żadnej wiążącej oferty spełniającej wymagania
Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie umowy.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w
razie wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili
skierowania Zaproszenia. W takim przypadku Zamawiający przekaże informację o
unieważnieniu postępowania Wykonawcom do których skierowane zostało
zaproszenie, a gdyby do unieważnienia doszło po złożeniu ofert - poinformuje
każdego z oferentów o tym fakcie.
21. Zamawiający może zamknąć postępowanie na każdym etapie postępowania, bez
podawania przyczyny. Informację o zamknięciu postępowania przekaże
Wykonawcom do których skierowane zostało zaproszenie, a gdyby do zamknięcia
doszło po złożeniu ofert - poinformuje każdego z oferentów o tym fakcie.
22. W przypadku unieważnienia lub zamknięcia postępowania Wykonawcom nie
przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu
otrzymania niniejszego Zaproszenia oraz przygotowania i złożenia oferty na
Zaproszenie.

Kontakt:
Sposób porozumiewania sie
1. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
Fax: 65 540 13 40
e-mail: waldemar.skrzypczak@gminawschowa.pl
agnieszka.fogt@gminawschowa.pl
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są:
Biuro Gospodarki Komunalnej i Środowiska:
Waldemar Skrzypczak tel. 65 540 86 36
Agnieszka Fogt tel. 65 540 86 35

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.