Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa osuszaczy powietrza

Przedmiot:

Dostawa osuszaczy powietrza

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Cieszynie
Ul. Garncarska 8
43-400 Cieszyn
powiat: cieszyński
(033) 479-46-17
Województwo: śląskie
Miasto: Cieszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa osuszaczy powietrza dla Sądu Rejonowego w Cieszynie.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie dla potrzeb Sądu Rejonowego w Cieszynie 10 szt. osuszaczy powietrza.
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem i uruchomieniem w wskazanym pomieszczeniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone osuszacze,
- Wykonawca zapewni bezpłatne usuwanie ewentualnych wad fizycznych uniemożliwiających wykorzystanie osuszaczy zgodnie z ich przeznaczeniem, a ujawnionych w czasie gwarancji,
- w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych wad skutkujących brakiem możliwości wykorzystania dostarczonych osuszaczy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający oczekuje wymiany wadliwych urządzeń na nowe, o takich samych parametrach wolne od wad,

CPV: 39721320-1

Dokument nr: ZO. 9/2019

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę cenową w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na dostawę osuszaczy" należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8 w pok. nr 102 do dnia 14 czerwca 2019r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Dostawa osuszaczy do siedziby Zamawiającego, opisanych w załączniku do zapytania ofertowego, musi nastąpić do dnia 03.07.2019r.

Wymagania:
IV . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim.
2. Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z umocowaniem dla tych osób wynikającym z odpisu lub wyciągu właściwego rejestru, ewidencji działalności gospodarczej albo z umowy.
3. W przypadku złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika, dokument pełnomocnictwa powinien zostać dołączony do oferty.
4. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
V. ZESTAW DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW
Celem potwierdzenia spełnienia warunków oraz umożliwienia oceny, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) certyfikaty, atesty, dokładny opis techniczny wraz z informacją o parametrach urządzenia, inne.
VI. CENA OFERTY
- Cenę oferty należy określić w wysokości brutto (z podatkiem VAT). W ofercie należy podać cenę brutto za 1 szt. osuszacza oraz łączną cenę oferty.
- wyłącznym kryterium wyboru będzie najkorzystniejsza cena - 100% zaoferowana przez Wykonawcę,
- ceną oferty jest całkowity koszt dostawy, wniesienia do siedziby zamawiającego zamawianych osuszaczy.
VII. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do zaproszenia

Kontakt:
III. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
- Łukasz Blobel (033) 479-46-17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.