Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi zarządzania merytorycznego oraz finansowego -Menadżer Projektu

Przedmiot:

Wykonanie usługi zarządzania merytorycznego oraz finansowego -Menadżer Projektu

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów
powiat: lubartowski
Centrala - 81 855-20-41, (81) 855 20 41, 604 274 363
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubartów
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: Menedżera projektu ,,Poprawa jakości o dostępności świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lubartowie poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego" oraz wykonanie programu funkcjonalno użytkowego.
Znak snrawy: SZP/ PP /13 /2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, zaprasza do złożenia oferty, na:
Wykonanie usługi zarządzania merytorycznego oraz finansowego -Menadżer Projektu ,,Poprawa jakości o dostępności świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lubartowie poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego" oraz wykonanie programu funkcjonalno użytkowego.
Dofinansowanie w ramach:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Dokument nr: SZP/ PP /13 /2019

Otwarcie ofert: VII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów -Sala konferencyjna w dniu 14.06.2019r., o godzinie 14:15.
2. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2019r. do godz. 14.00
VI. Miejsce i termin składania ofert.
a. oferty należy składać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów do dnia 14.06.2019r. do godziny 14:00 w Sekretariacie.

Wymagania:
I. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty
1. Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie poprawnie wypełnionej i podpisanej oferty w wyznaczonym terminie.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem),
b) posiadają wiedzę i doświadczenie, przez co Zamawiający rozumie posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji i zarządzaniu projektami dofinansowanymi w ramach Funduszu Europejskiego - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Menadżera projektu obejmującej zarządzanie i rozliczanie projektu inwestycyjnego na rzecz placówki służby zdrowia, zawierającego roboty budowlane na obiekcie kubaturowym o minimalnej wartości całkowitej projektu w wysokości brutto 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych),
c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przez co Zamawiający rozumie:
o posiadanie przez Wykonawcę zasobów ludzkich o niezbędnych do zarządzania projektem kwalifikacjach zawodowych,
o znajomość regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych, polityki społecznej UE,
o znajomość przepisów prawnych i zagadnień związanych z przepisami UE,
o posiadanie wiedzy i umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami promocji i zarządzania informacją,
o umiejętność prowadzenia konferencji, spotkań,
o posiadanie zdolności organizacyjnych,
o osobę kierownika zespołu/project manager - minimum 1 osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące pełnienie funkcji kierowniczej (koordynacyjnej) przy realizacji w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednego ukończonego projektu (kontraktu) na rzecz placówki służby zdrowia, o wartości całkowitej projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN, obejmującego zakresem prace budowlane w ramach obiektu kubaturowego,
o osobę specjalisty ds. rozliczeń - minimum 1 osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE obejmujące udział w rozliczaniu co najmniej 3 projektów współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych, w tym 1 projekt inwestycyjny (obejmujący roboty budowlane) o wartości całkowitej (brutto) projektu minimum 5 000 000,00 PLN,
o osobę specjalisty ds. zamówień publicznych - minimum 1 osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu PZP na rzecz inwestycji celu publicznego, obejmujące co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
w oparciu o PZP, w tym co najmniej 1 postępowanie dotyczące robót budowlanych.
II. Sytuacja finansowo - ekonomiczna wykonawcy
1. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
III. Zakres obowiązków Manager Project m. in.:
1. Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w terminie umożliwiającym złożenie wniosku w odpowiedzi na wezwanie Ministerstwa Zdrowia do złożenia pełnej dokumentacji projektowej (nie później niż 7 dni przed upływem terminu złożenia dokumentacji aplikacyjnej wskazanym w wezwaniu Min. Zdrowia do złożenia pełnej dokumentacji aplikacyjnej -orientacyjny termin do 31 lipca 2019 r.)
2. Sporządzenie programu funkcjonalno użytkowego do dnia 20 lipca 2019
3. Rozliczanie projektu obowiązkowo w systemie SL2014:
- postęp rzeczowy,
- postęp rzeczowy realizacji projektu,
- wskaźnik produktu,
- wskaźnik rezultatu,
- problemy napotkane w trakcie realizacji projektu,
- postęp finansowy,
- nadzór nad harmonogramem,
- rozliczanie zaliczek,
- rozliczanie wniosków o płatności (w tym zaliczek),
- nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków,
- weryfikacja i zapewnienie poprawności dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,
- informowanie Zamawiającego na piśmie o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizowanego projektu,
- inne niewymienione zadania, mające wpływ na prawidłową realizację, rozliczenie, rezultaty i zakończenie projektu, rozliczenie płatności końcowej,
- przystąpienie do realizacji zamówienia z dniem podpisania umowy,
- zakończenie realizacji zamówienia - do dnia rzeczowego i finansowego zakończenia inwestycji - okres realizacji projektu - zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji określono na II kwartał 2022 r., z możliwością przedłużenia terminu realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą na uzasadniony wniosek Beneficjenta.
4. Współpraca z Beneficjentem na etapie przygotowania, sporządzania i przekazywania dokumentacji.
5. Współpraca z Opiekunem projektu z ramienia Instytucji Wdrażającej.
6. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu ds. projektu.
b. oferty muszą znajdować się w nieprzezroczystych białych lub szarych kopertach, uniemożliwiających zapoznanie się osób postronnych z ich treścią.
c. na kopercie należy umieścić nazwę podmiotu składającego ofertę oraz napis:
Dotyczy: Menedżera projektu ,,Poprawa jakości o dostępności świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lubartowie poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego" oraz wykonanie programu funkcjonalno użytkowego.
oraz: ,,nie otwierać przed godz. 14.15 w dniu 14.06.2019r."
IX. Wadium i termin związania ofertą.
1. Nie jest wymagane wniesienie wadium.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
IV. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Oferentami.
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
w zakresie prowadzonego postępowania Leszek Jurek (81) 855 20 41 do 47 wew. 351 w zakresie związanym z opisanym projektem Tomasz Kolano 604 274 363

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.