Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem i uruchomieniem

Przedmiot:

Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem i uruchomieniem

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
Bolesława Krzywoustego 28
51-165 Wrocław
powiat: Wrocław
71 326 51 60 faks: 71 326 51 61
wat@dolnyslask.witd.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Oferta na ,,Dostawę fabrycznie nowych klimatyzatorów wraz z montażem i uruchomieniem"
2.OPIS PrzedmiotU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych klimatyzatorów wraz z montażem i uruchomieniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.
2.2. Wymagane minimalne parametry techniczne są szczegółowo opisane w załączniki nr 2 (formularz ofertowy) do niniejszego zapytania ofertowego.
2.3. Urządzenia muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i wolne od wad.
2.4. Na urządzenia wykonawca musi udzielić min. 36 miesięcznej gwarancji producenta oraz 10 lat gwarancji producenta na sprężarkę.
2.5. Wykonawcy zainteresowani wizją lokalną w miejscu realizacji zamówienia powinni zgłosić się w dniu 12.06.2019 o godzinie 10.00.
2.6. Zakres prac w zakresie instalacji klimatyzacji obejmuje:
2.
2.5.
2.6.
2.6.1. Dostawa, montaż oraz uruchomienie kompletów klimatyzatorów;
2.6.2. Wykonanie kompletnych instalacji technologicznych, montaż, napełnienie czynnikiem chłodniczym, uruchomienie;
2.6.3. Wykonanie instalacji elektrycznej do 14 klimatyzatorów z głównych rozdzielni na parterze oraz piętrze z osobnym zabezpieczaniem prądowym na każde urządzenie, pozostałe klimatyzatory będą zasilane lokalnie;
2.6.4. Przebicie otworów do rur z czynnikiem chłodniczym, kabli i przewodów skroplin na zewnątrz;
2.6.5. Ułożenie i zamocowanie przewodów wszystkich niezbędnych instalacji, w tym wykonanie: połączeń rurociągów instalacji chłodniczej z rur miedzianych, instalacyjnych przeznaczonych do instalacji chłodniczych na lut twardy, zasilania elektrycznego, sterowania oraz instalacji skroplin;
2.6.6. Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie bez montażu pompek skroplin;
2.6.7. Montaż koryt kablowych PCV maskujących;
2.6.8. Przeprowadzenie prób szczelności i badań instalacji;
2.6.9. Uruchomienie klimatyzatorów, sprawdzenie skuteczności działania, pomiar temperatury, regulacja, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń;
2.6.10. Wykonanie izolacji zimnochronnych na rurach;
2.6.11. Wykonanie wszystkich prac montażowych, prób, regulacji i uruchomienie instalacji zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji techniczno - ruchowej oraz w instrukcjach obsługi urządzeń klimatyzacyjnych, przeszkolenie użytkownika,
2.6.12. Dostarczenie wymaganych aktualnych atestów i certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń,
2.7. Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) usługi związane z dostawą i montażem klimatyzatorów o łącznej wartości co najmniej 2 x 70.000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Kody CPV: 42.50.00.00-1, 45.22.31.00-7, 45.22.38.00-4

CPV: 42.50.00.00-1, 45.22.31.00-7, 45.22.38.00-4

Dokument nr: WAT.272.2.062.097.2019.OP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert 2019-06-14, godz. 11.15

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty

9.1 Oferty należy składać na adres podany w zapytaniu ofertowym w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu . ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław, nie później niż do dnia 14.06.2019 r. do godz.11.00.
9.2 W przesłanej ofercie pocztą, czy przesyłką kurierską decydująca jest data i godzina wpływu do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną zamawiającego, a nie daty jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
9.3 W rozstrzygnięciu zapytania ofertowego wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt.1.

Termin składania ofert: 2019-06-14, godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN realizacji zamówienia

Realizacja terminu dostawy klimatyzatorów oraz montaż nastąpi w terminie do dnia 12.08.2019 roku
Adres dostawy:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
Adres Zamawiającego: 51-165 Wrocław, ul. Krzywoustego 28

Wymagania:
6.wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie wymaganych dokumentów i oświAdczeń:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 2,
- Aktualny certyfikat autoryzacji wydany przez producenta montowanych urządzeń (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
- Certyfikat f-gaz dla przedsiębiorstwa (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
- Certyfikaty f-gaz dla pracowników wykonujących roboty (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
- Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku Gr. 1 dla pracowników wykonujących roboty (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
- Wykaz dostaw i montażu klimatyzatorów - załącznik numer 3 do zapytania. Potwierdzeniem poprawnie wykonanych dostaw będą załączone referencje, faktury itp.
7.OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

7.1. Istotne postanowienia umowy, zawierające warunki realizacji zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia, terminów i warunków realizacji, terminów płatności i kar umownych, które zostaną wprowadzone do treści zawierane umowy stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
7.2. Realizacja zamówienia/usługi wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej.
7.3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego dokumentu oraz danych zawartych w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
7.4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach zmiany:
7.4.1. stawki podatku od towarów i usług ,
7.4.2. wysokości m minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podst. art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
7.4.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę umowy. Wykonawca w terminie 7 dni od wystąpienia w/w zmiany będzie mógł zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
7.5. Wszelkie zamiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
7.6. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu bankowego.
7.7. Faktury będą wystawiane i dostarczane na adres ZAMAWIAJĄCEGO - płatnika:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław
NIP 897-16-67-142
8.sposób przygotowania oferty

8.1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej,
8.2. Oferta winna zawierać dokumenty zgodnie z opisanym w pkt. 6 zapytania ofertowego,
8.3. Ofertę należy złożyć przed terminem składania ofert w jednym egzemplarzu i zapakować w sposób uniemożliwiający jej otwarcie przez osoby nieuprawnione, z adnotacją:

8.4. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy,
8.5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem ofert ponosi wykonawca,
8.6. Zamawiający zwróci ofertę bez jej otwierania, złożoną po terminie składania ofert,
8.7. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zabezpieczenia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie,
8.8. Zamawiający pozostawi ofertę bez rozpatrzenia w następujących przypadkach:
a) Treść złożonej oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) Oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e) Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
f) Wykonawca nie dołączył do oferty formularza ofertowego,
8.9. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie ( przez oczywistą omyłkę pisarską zamawiający rozumie omyłkę widoczną bezsporną, niebudzącą wątpliwości, polegającą na niezgodnym z zamierzonym, niewłaściwym bądź mylnym użyciu wyrazu lub jego pisowni, albo też opuszczeniu jakiegoś wyrazu. To każda niedokładność, która nasuwa się każdemu bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań czy ustaleń),
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumie omyłkę polegającą na niezgodnym z zasadami arytmetyki obliczeniami matematycznymi w obliczeniu ceny oferty; zamawiający uznaje, iż wykonawca prawidłowo podał cenę jednostkową dla poszczególnych elementów cenotwórczych oferty),
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona ( poprzez inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty Zamawiający rozumie omyłki, których poprawienie nie ingeruje w sposób istotny w treść oferty, tj. nie powoduje konieczności znacznej ingerencji ze strony zamawiającego w treść złożonej oferty lub nie dotyczy jej istotnych postanowień),
8.10. W toku badania i oceny ofert zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia brakujących oświadczeń i/lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu; uzupełniane dokumenty i oświadczenia winny potwierdzić spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w zapytaniu ofertowym nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert,
8.11. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów cenotwórczych mających wpływ na wartość złożonej oferty,
8.12. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
8.13. W pozostałych przypadkach, przy ocenie złożonych ofert, zamawiający będzie posiłkował się przepisami ustawy kodeks Cywilny. Zamawiający od stosowania powyższych przepisów, gdy wykonane czynności przez Zamawiającego ( np. wezwanie do uzupełnienia dokumentów, poprawa omyłek ) nie wpłynie na wynik prowadzonego postępowania.

10.sposób porozumiewania się z wykonAwcami:

10.1. W niniejszym postepowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą drogą elektroniczną. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu złożenia oferty. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, wnioski, zawiadomienia za pomocą drogi elektronicznej, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10.2. Udzielanie wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zostanie złożony do dnia 12.06.2019 do godziny 15.00, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
Zapytania wyłącznie w formie pisemnej na adresy e-mail:

Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinien powoływać się na numer oferty WAT.272.2.062.097.2019.OP

Uwagi:
5.Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena.
5.1.Zamawiajćy będzie oceniać oferty porównując ceny zaoferowane przez Wykonawców w złożonych ofertach. Porównanie dotyczyć będzie tylko ważnych ofert, tj. takich które zostały złożone Zamawiającemu do upływu terminu wyznaczonego do składania ofert i oferują przedmiot zamówienia opisany w niniejszy zamówieniu .O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych decydować będzie kryterium najniższej ceny.
5.2. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5.3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5.4. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
5.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług , Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przestawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawca lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą przy ul. B. Krzywoustego 28 , kod 51-165 Wrocław;
? Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - tel. 71 320 90 81; e-mail: rodo@dolnyslask.witd.gov.pl,
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
12.ZałącznikI:

12.1. Załącznik nr 1 - Istotne postanowienia umowy.
12.2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
12.3. Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw i montażu klimatyzatorów.
12.4. Załącznik nr 4 - Poglądowe umiejscowienie klimatyzatorów w budynku.
12.5. Załącznik nr 5 - Protokół odbioru.

Kontakt:
Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 -15.30
Postępowanie oznaczone jest numerem WAT.272.2.062.097.2019.OP
Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinien powoływać się na ten numer.
tel.: 71 326 51 60
faks: 71 326 51 61
.Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w godz. 9:00 - 15:00 jest:
1.Oktawian Plaskota - administrator ds. gospodarczych WAT:71/320-90-87, fax-71/326-51-61, email: wat@dolnyslask.witd.gov.pl
2. Czesław Oczkowicz - Naczelnik WAT: 71/320-90-85,fax-71/326-51-61, email: wat@dolnyslask.witd.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.