Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: "Przeglądy ustawowe obiektów mostowych"

Przedmiot:

"Przeglądy ustawowe obiektów mostowych"

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
powiat: Mysłowice
Tel. (+48) 32 317 11 00
drogi@myslowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Przeglądy ustawowe obiektów mostowych" - zadanie gminy,
,,Przeglądy ustawowe obiektów mostowych" - zadanie powiatu.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 34 przeglądów obiektów mostowych na terenie miasta Mysłowice, w tym 8
przeglądów podstawowych, 25 rozszerzonych i 1 przegląd szczegółowy. Wykaz obiektów mostowych do przeglądu (załącznik
nr 2). W ramach przeglądów obiektów mostowych należy wykonać aktualizację książek obiektów mostowych dla
poszczególnych obiektów wraz z aktualizacją danych w programie eDIOM 2012.

Składanie ofert:
2.1. Oferty należy składać w Wydziale Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1,
pok. nr 110B lub za pośrednictwem poczty, w tym elektronicznej (e-mail)
na adres drogi@myslowice.pl.
2.2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2019 r. o godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2.3. Termin wykonania - do 30.09.2019 r.

Wymagania:
Warunki płatności: przedmiot umowy zostanie rozliczony fakturami końcowymi wystawionymi za usługę, osobno dla zadań
gminy i osobno dla zadań powiatu
Termin płatności faktur: do 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentacją rozliczeniową oraz protokołem odbioru
przedmiotu umowy podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego
Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach, określonych w projekcie umowy (załącznik nr 3).
Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalności. Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie w/w uprawnień i przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego na cały okres realizacji przedmiotu umowy.
1. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym
pismem ręcznym).
1.2. Wypełniona karta ofertowa (załącznik nr 1) wraz z kalkulacją zakresu prac do wykonania, z podaniem ceny jednostkowej
przeglądu dla każdego obiektu mostowego oddzielnie (załącznik nr 2) musi być podpisana przez osobę/osoby/
uprawnioną/e/ do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem.
1.3. Oferta powinna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia - wszystkie elementy, wymienione w załączniku nr 2.
2.4. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź poczty elektronicznej o terminie złożenia
decyduje jej wpływ do siedziby Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że:
- złożenie oferty, która nie będzie zawierać istotnych elementów zamówienia bądź oferta zostanie złożona po upływie
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do składania ofert, spowoduje to pozostawienie oferty bez rozpatrzenia,
- powyższe zaproszenie jest adresowane do więcej niż jednego wykonawcy i tym samym nie może być uznane przez
wykonawców za ofertę w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Najkorzystniejsza oferta wybrana na podstawie kryterium - cena 100%, będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy, o ile
cena tejże oferty nie przekroczy środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego
zamówienia.

Kontakt:
W sprawach merytorycznych - proszę o kontakt z p. Januszem Mąką lub p. Eweliną Kubień tel.: (32) 222-13-11, w godzinach
pracy Urzędu Miasta Mysłowice.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.