Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Im. św. Jana Pawła II w Łapanowie
Łapanów 32
32-740 Łapanów
powiat: bocheński
ckziulapanow@gmail.com
Województwo: małopolskie
Miasto: Łapanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Kompleksowa modernizacja budynku warsztatów szkolnych wraz z modernizacją
wewnętrznej instalacji elektrycznej w CKZiU w Łapanowie"
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją
zadania: ,,Kompleksowa modernizacja budynku warsztatów szkolnych wraz z
modernizacją wewnętrznej instalacji elektrycznej w CKZiU w Łapanowie".
Zakres robót:
- roboty budowlane
Szczegółowy zakres robót zawiera; Dokumentacja Projektowa oraz STWiORB.
Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko
i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów
technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych
i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych
pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów
określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty
posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak
produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji.
Zakres robót, nad którymi ma być sprawowany nadzór jest określony w zamówieniu
znak: CKZiU.26.5.2019 nr ogłoszenia o zamówieniu 546062-N-2019
z dnia 10.05.2019 r. opublikowanym na stronie
https://bip.malopolska.pl/ckziubochnia,a<1602622,kompleksowa-modemizacia-
budvnku-warsztatow-szkolnych-wraz-z-modemizacia-wewnetrznei-instalacji-ele.html
Zakres uprawnień do nadzorowania musi odpowiadać zakresowi robót budowlanych
wskazanych w zamówieniu na roboty budowlane.
Przewidywana wartość nadzorowanych robót (przedmiot zamówienia objęty postępowaniem
CKZiU.26.5.2019) to ok 95.682,50 zł brutto.
Zakres prac i działań w nadzorze inwestorskim
1. Obowiązki ogólne Inspektora:
a. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w pełnym
zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
b. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;
c. zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej
działalności z wymaganiami Zamawiającego,
d. przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego
e. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami przez osobę
wskazaną tj. inspektora nadzoru robót budowlanych i zapewnienia obecności na
terenie budowy w trakcie wykonywania robót branży właściwej dla inspektora
oraz na każde wezwanie Zamawiającego (pobyt na budowie w terminie do 24h od
powiadomienia przez Zamawiającego).
2. Obowiązki - Etap Budowy:
a. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,
b. nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy,
c. nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą
robót budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do
przepisów Prawa Budowlanego i przepisami z nim związanymi,
d. nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych
z sporządzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) b) dokumentacją projektową oraz
harmonogramem rzeczowo - finansowym zadania;
e. czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót, zaplecza i terenu
budowy, utrzymywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych porządku na
terenie budowy,
f. monitorowanie postępu robót,
g. informowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na
wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie
sposobów ich zapobiegania,
h. wnioskowanie do Zamawiającego wraz z Kierownikiem budowy o konieczności
dokonania zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części oraz na
wykonanie robót zamiennych które uzna za niezbędne dla uzyskania celu
oznaczonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. Przedmiotowy
wniosek należy przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania;
i. wnioskowanie do Zamawiającego wraz z kierownikiem budowy o konieczności
wykonania, zamówień dodatkowych nie określonych w dokumentacji projektowej
w formie protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu,
j. sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlano - instalacyjnych w tym
kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez
przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty
zgłoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem Wykonawcy robót budowlanych
do dziennika budowy,
k. przygotowanie i potwierdzanie gotowości robót do odbiorów częściowych,
odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów,
l. potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych
i odbiorze końcowym,
m. uczestniczenie w posiedzenia powołanych przez Zamawiającego i w naradach
koordynacyjnych,
n. udział w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych
znajdujących się na terenie budowy materiałów, wyrobów budowlanych
i wykonanych robót oraz w inwentaryzacji wykonanych robót, w razie
odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek
ze stron, wg stanu na dzień odstąpienia,
o. uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian skutkujących
wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót
budowlanych,
p. sprawdzanie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót
(projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób
i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.)
q. Potwierdzenia ostatecznego rozliczenie po okresie gwarancyjnym.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: CKZiU.26.6.2019

Otwarcie ofert: b) Otwarcie nastąpi dnia 12 czerwca 2019 r. o godz. 12:15 w sekretariacie pokój 102.

Składanie ofert:
6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy :
a) złożyć lub przesłać w terminie do dnia 12 czerwca 2019 r. do godziny 12:00
a. złożyć w siedzibie zamawiającego tj w sekretariacie pokój 102 szkoły
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub
b. przesłać na adres: ckziulapanow@gmail.com w tytule wiadomości należy
wpisać ,,Oferta na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru - branża
budowlana"

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca będzie pełnić usługę nadzoru przez cały okres realizacji tj. okres od dnia
podpisania umowy do dnia uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu inwestycji pn ,,Kompleksowa modernizacja
budynku warsztatów szkolnych wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji
elektrycznej w CKZiU w Łapanowie". Rozpoczęcie robót planowane jest na 17
czerwiec 2019 r., przewidywany czas zakończenia do sierpień 2019 r.
W przypadku skrócenia, lub wydłużenia okresu realizacji budowy, a także
przesunięcia terminu realizacji, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
a) Kryterium ,,Cena":
Znaczenie kryterium ,,Cena" (C) - 100% (najkorzystniejsza spośród ofert może
otrzymać maksymalnie 100 pkt. w tym kryterium).
Ocenie podlegać będzie całkowity koszt realizacji Zamówienia - uwzględniający
wszelkie niezbędne prace i czynności.
Cena podawana jest przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) ceny w niej podane maja być wyrażone cyfrowo i słownie
2) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń
3) ma obejmować całość zamówienia.
5. Ofertę należy złożyć wraz z:
a) Kopię dokumentów rejestrowych Wykonawcy pełniącego nadzór autorski (wpis
do KRS lub CEIDG) lub podanie adresu strony internetowej na której można
pobrać bezpłatnie dokument
b) kopię uprawnień budowlanych i kopię wpisu do Izby Zawodowej Wykonawca
jest zobowiązany załączyć do umowy.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą lub
pocztą kurierską liczy się data ich fizycznego dostarczenia do siedziby
Zamawiającego.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy którego oferta będzie
najkorzystniejsza do uzupełnienia wymaganych dokumentów oraz do wyjaśnienia
treści złożonej oferty.

Kontakt:
7. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:
Maria Migdał - Kierownik gospodarczy

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.