Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż lamp oświetleniowych

Przedmiot:

Montaż lamp oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Puławy
ul. Dęblińska 4
24-100 Puławy
powiat: puławski
tel. 81 889 05 21 fax 81 887 41 21
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Puławy

1. Zamawiający - Gmina Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy zaprasza do złożenia oferty na: ,,Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Puławy" w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw Kochanów, Zarzecze, Sosnów, Gołąb I i Gołąb II na 2019 rok.
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 1) Opis przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ I. Sołectwo Kochanów: Montaż lamp oświetleniowych na drodze
w Kochanowie działka nr 265.
Zakres robót (materiały zapewnia Wykonawca) obejmuje:
- wykonanie dokumentacji technicznej wg warunków wydanych przez PGE Dystrybucja S.A., będących załącznikiem do niniejszego Zaproszenia,
- montaż 6 opraw ledowych na istniejących słupach nr 2,4, 6, 8,10 i 11/1 zasilanych z ST Kochanów ST-1 nr 30216.
CZĘŚĆ tl. Sołectwo Zarzecze: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach.
Zakres robót (materiały zapewnia Wykonawca) obejmuje montaż 14 opraw ledowych na słupach:
- nr 18, 20, 22, 23 i 20/2 zasilanych z ST Zarzecze 3 nr 31686;
- nr 2/3, 5,10, 26, 28 i 30 zasilanych z ST Zarzecze 1 nr 30598;
- nr 4, 8 i 10 zasilanych z ST Zarzecze 2 nr 31123.
CZĘŚĆ III. Sołectwo Sosnów: Montaż oprawy oświetleniowej wraz z żarówką na słupie nr 23.
Zakres robót (materiały zapewnia Wykonawca) obejmuje montaż 1 oprawy ledowej. CZĘŚĆ IV. Sołectwo Gołąb I i Gołąb II: Zamontowanie dwóch lamp oświetlających plac rekreacyjny dla dorosłych i dzieci na budynku GOK w Gołębiu.
Zakres robót (materiały zapewnia Wykonawca) obejmuje montaż 2 opraw ledowych na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu, ul. Folwarki 1, zasilanych z instalacji budynku GOK, z niezależnym włącznikiem światła.
Na użyte materiały Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu 36-miesięczną gwarancję na wykonane roboty, użyte materiały i zamontowane urządzenia oraz przekazać do odbioru końcowego dokumentację powykonawczą zawierającą deklarację zgodności, atesty, certyfikaty, itp. zamontowanych elementów. Wykonawca winien we własnym zakresie dobrać moc montowanych opraw w zależności od miejsca i charakteru obiektu, na którym ma być posadowiona. Natężenie winno spełniać wymogi norm oświetleniowych dla danej kategorii drogi.
Załącznikiem do niniejszego Zaproszenia jest mapa poglądowa z zaznaczoną lokalizacją ww. miejsc montażu.
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresach objętych proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
a) organizację i zagospodarowanie terenu prowadzonych robót,
b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie przeprowadzanych robót,
c) zgłoszenie do PGE Dystrybucja S.A wykonanych robót,
d) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu,
e) ewentualnie inne niewymienione prace konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

Dokument nr: IT.271.51.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 13 czerwca o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, pok. nr 201.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Puławy (pok. nr 205), w terminie do dnia 13 czerwca 2019 r. (czwartek), do godz. 11.00

Miejsce i termin realizacji:
2) Termin wykonania zamówienia: trzy miesiące od daty podpisania umowy.

Wymagania:
3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą złożyć wraz z ofertą Wykonawcy w postępowaniu pod rygorem odrzucenia oferty:
- wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy (wg. załączonego wzoru),
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej RP dotyczący Wykonawcy - jeżeli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
- podpisany wzór umowy (4 strony),
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
6) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemnie lub faksem (Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania informacji również w formie elektronicznej, jeśli w ofercie zostanie podany adres e-mail Wykonawcy).
7) Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8) Opis sposobu przygotowania ofert:
Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami, wskazanymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty) należy składać w zapieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:
Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy OFERTA NA:
,,UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY PUŁAWY" ,,NIE OTWIERAĆ PRZED 13.06.2019 r., GODZ. 1100"
10) Opis sposobu obliczania ceny ofertowej (pod rygorem odrzucenia oferty): Wykonawca na podstawie załączonych map lokalizacyjnych oraz ilości opraw do zamontowania poda cenę ryczałtową za każdą części zamówienia.
Cena ofertowa (podana w formularzu oferty) musi uwzględniać doliczony należny podatek VAT. Cena ofertowa obliczona w ww. sposób powinna uwzględniać wskaźniki inflacji oraz wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i dokumentacją niniejszego Zaproszenia, zrealizowania zadania.
11) Opis sposobu poprawiania omyłek w ofertach:
Zamawiający poprawi w tekście oferty (formularz oferty i kosztorys ofertowy):
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacją zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
Kryterium ofert: Najniższa cena łączna za wykonanie całości zamówienia.
13) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia.
15) Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Agnieszka Chudzik - bezpośrednio w Urzędzie Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, pok. 201, telefonicznie: 81 889 05 21, fax: 81 887 41 21, wgodz. 7:30-15:30 (pn. -pt).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.