Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu ogrodzenia oraz wjazdu do budynku

Przedmiot:

Wykonanie remontu ogrodzenia oraz wjazdu do budynku

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Puławy
ul. Dęblińska 4
24-100 Puławy
powiat: puławski
tel. 81 889 05 22 fax 81 887 41 22
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie remontu ogrodzenia oraz wjazdu do budynku OSP w Kowali"
Przedmiot zamówienia został przez Zamawiającego podzielony na części i obejmuje: Część 1: ,,Wykonanie remontu ogrodzenia przy budynku OSP w Kowali" Zakres robót m.in. obejmuje:
a) wykonanie podmurówki betonowej systemowej;
b) wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych.
Część 2: ,,Wykonanie wjazdu do budynku OSP w Kowali" Zakres robót m.in. obejmuje:
a) wykonanie koryta oraz podbudowy betonowej;
b) ustawienie obrzeży i krawężników betonowych;
c) ułożenie kostki brukowej betonowej.
Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje robót rozbiórkowych, które zostaną uprzednio wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszego Zaproszenia.
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
a) organizację i zagospodarowanie terenu robót,
b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie robót,
c) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.

Dokument nr: IT. 271.N.50.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r.
o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, pok. nr 202.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Puławy (pok. 205), w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. (piątek),
do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
1) Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie robót: do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wymagania:
Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji jakości na wykonane roboty, użyte materiały na okres 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego robót.
2) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość ww. części zamówienia.
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą złożyć wraz z ofertą Wykonawcy w postępowaniu pod rygorem odrzucenia oferty:
- wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy (wg. załączonego wzoru)
- kosztorys ofertowy dla danej części zamówienia;
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP dotyczący Wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
- podpisany wzór umowy (4 strony);
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemnie lub faksem (Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania informacji również w formie elektronicznej, jeżeli w ofercie zostanie podany adres e-mail Wykonawcy).
6) Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert
7) Opis sposobu przygotowywania ofert:
Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami, wskazanymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty) należy składać w zapieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:
Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy OFERTA NA ,,Wykonanie remontu ogrodzenia oraz wjazdu do budynku OSP w Kowali" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok. ,,NIE OTWIERAĆ PRZED 14.06.2019 r., GODZ. 1000"
9) Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej (pod rygorem odrzucenia oferty): Wykonawca na podstawie załączonych przedmiarów robót sporządzi kosztorys ofertowy -załącznik do oferty dla danej części zamówienia oferowanej przez niego do realizacji, określając ceny na wszystkie elementy zamówienia podane w danym przedmiarze, według następujących zasad:
a) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,
b) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego jest ceną netto,
c) wszystkie wartości pieniężne określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
d) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysu ofertowego według kolejności pozycji załączonego przedmiaru i określenia wartości na wszystkie pozycje występujące w przedmiarze,
e) Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy w taki sposób, że dla każdej pozycji przedmiaru określi cenę jednostkową i wyliczy wartość pozycji wymnażając cenę jednostkową przez ilość jednostek przedmiarowych,
f) zabronione jest sporządzanie kosztorysu metodą kalkulacji szczegółowej,
g) nie należy dokonywać zmian kolejności pozycji załączonego przedmiaru, zmian jednostek lub ilości robót oraz łączyć pozycji przedmiaru.
Cena ofertowa (podana w formularzu oferty) musi uwzględniać doliczony należny podatek VAT.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
- Cena ofertowa obliczona w ww. sposób powinna uwzględniać wskaźniki inflacji oraz wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i dokumentacją niniejszego Zaproszenia, zrealizowania zadania. 11) Opis sposobu poprawiania omyłek w ofertach:
Zamawiający poprawi w tekście oferty (formularz oferty i kosztorys ofertowy):
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacją zamówienia (np. zmiany przedmiarowych ilości i ich konsekwencje rachunkowe, zmiany jednostek miary), niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
Kryterium oceny ofert: Najniższa cena dla danej części zamówienia
13) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia.
15) Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Radosław Kosmala, Anna Wadas - tel. (081) 889-05-22, fax.: (081) 887-41-22 w godz. 7.30 - 15.30 (pn. - pt.).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.