Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania

Przedmiot:

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE
ul. Armii Krajowej 2/4
05-800 Pruszków
powiat: pruszkowski
tel. 22 758 60 54/55 fax 22 728 71 38
zamowienia@szpitalnawrzesnie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pruszków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na:
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa i modernizacja
Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - Etap II
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania: ,,Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - Etap II".
2. Przedmiot zadania obejmuje:
1) Niski parter budynku. Zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie pomieszczeń na niskim
parterze, tj. Centralnej Sterylizatorni, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Badań
Endoskopowych oraz Baru (tylko budowa, bez wyposażenia)
z pomieszczeniami
technologicznymi oraz wyposażenie w nowy sprzęt i przeniesienie już istniejącego u
Zamawiającego sprzętu do wybudowanych nowych pomieszczeń wg PFU
2) Budowę parteru budynku zgodnie z dokumentacją projektową i pozostawienie jako ,,open
space" przyszłego oddziału 20 łóżkowego z wymaganym zapleczem, na poziomie parteru.
3) Wybudowanie I piętra i wyposażenie bloku operacyjnego, bloku porodowego z salą cięć
cesarskich wraz z wymaganym zapleczem, na poziomie I piętra
4) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich badań i uzgodnień dla
likwidacji istniejącej studni głębinowej oraz wybudowanie nowego ujęcia wody dla awaryjnego
zabezpieczenia szpitala w wodę
5) Wymianę węzła cieplnego, spełniającego warunki i wymagania określone w obowiązujących
przepisach dla zwiększonej powierzchni użytkowej
3. Przedmiot zadania obejmuje jak wyżej, a w tym również:
1) Przeniesienie (usuniecie starej i wykonanie nowej) studni awaryjnej, głębinowej zgodnie z
obowiązującym prawem (wodnym, budowlanym i wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi)
wraz z uzupełnieniem wszystkich instalacji dla zasilania istniejącego szpitala oraz
nowobudowanego budynku, roboty obejmują wszelkie roboty towarzyszące zadaniu, a ponad to
docelowo na niskim parterze nowobudowanego budynku należy dostarczyć, zamontować i
uruchomić stację uzdatniania wody dla całego szpitala dla źródła awaryjnego wody - nowej
studni. Całość zadania musi posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i badania
wody dla studni głębinowej zasilania awaryjnego w wodę pitną dla szpitala Dokumentacja
istniejącej studni jest do wglądu u zamawiającego. Wykonawca w ramach przedmiotu
zamówienia zobowiązany jest wykonać dokumentację dla nowej studni, która ma spełniać
wszelkie wymagania formalno-prawne
2) dokonanie remontu węzła cieplnego około 1MW, projekt dostarczy biuro projektowe WK
Architekci
3) wymiana
instalacji
przewodu
sterującego
uruchamiającego
samostart
agregatu
prądotwórczego, przebudowa, zakup i montaż zasilania podstawowego i gwarantowanego dla
obiektów szpitalnych z montażem systemu informującego sms o stanie agregatu
prądotwórczego z samostartem i układem SZR wraz z pracami towarzyszącymi w zakresierobót budowlano - montażowych oraz pozostałych robót towarzyszących Wykonawca w
ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać dokumentację
wymienione czynności należy wykonać przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia o
którym mowa w ust. 2.
4. Przedmiot zadania obejmuje również:
W trakcie realizacji robot:
1) Przekazywanie wykonawcy robot dokumentacji projektowej i protokolarne wprowadzenie na teren
budowy.
2) Sprawowanie kontroli zgodności realizowania robot z dokumentacją projektową, obowiązującymi
przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor Nadzoru jest
zobowiązany do kontrolowania budowy w sposób zapewniający prawidłowy nadzór, nie rzadziej
jednak niż raz w tygodniu, uwzględniając narady koordynacyjne.
3) Sprawdzenie jakości wykonania robot, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie
zastosowaniu wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
4) Kontrola i odbiór robot budowlanych ulegających zakryciu.
5) Prowadzenie wpisów do dziennika budowy.
6) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, bieżące kontrolowanie rozliczenia budowy.
7) Dołożenie starań minimalizujących wpływ prowadzonych prac na funkcjonujące w sąsiedztwie
oddziały szpitalne.
8) Współpraca z nadzorem autorskim pełnionym na podstawie umowy zawartej przez
Zamawiającego.
9) Nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawców na placu budowy przepisów p. poz i bhp. oraz
egzekwowanie od nich utrzymania ogólnego porządku na budowie.
10) Bieżyce pisemne, nie rzadziej niż cotygodniowe, informowanie Zamawiającego o przebiegu i
stopniu zaawansowania robot.
Na etapie odbioru robot i po dokonaniu odbioru:
11) Przygotowywanie i dokonywanie odbiorów częściowych robot oraz odbioru końcowego z
udziałem Zamawiającego i przyszłych użytkowników. W ramach tych czynności Inspektor
Nadzoru zobowiązuje się do:
a) potwierdzenia gotowości do odbioru, na podstawie zgłoszenia wykonawcy robot w dzienniku
budowy,
b) sprawdzenia kompletności i akceptacji dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przekazanej
przez Wykonawcy przed odbiorem końcowym,
c) udziału w pracach komisji odbioru końcowego inwestycji, przy udziale przedstawicieli
Zamawiającego,
d) udziału w odbiorach inwestycji przez służby zewnętrzne tj. Straż Pożarna, PIP, SANEPID,
PINB,
12) Sprawdzenie i uczestniczenie w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji po wykonawczej
oraz wszystkich dokumentów pozwalających na całkowite zakończenie zadania inwestycyjnego.
13) Przygotowanie (kompletacja) dokumenty niezbędne do zgłoszenia we właściwym organie
administracji publicznej zakończenia budowy i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie
obiektu jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami prawa;
14) Współpraca z Zamawiającym przy sporządzeniu rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji;
15) Współpraca z Zamawiającym w zakresie dotyczącym negocjacji w sprawie roszczeń i sporów
mogących powstać na gruncie umowy z wykonawcy robot budowlanych;
16) Sygnalizowanie na piśmie Zamawiającemu wykonania robot w sposób niezgodny z umową i
projektem.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru w każdej branży będącej przedmiotem
zamówienia w ramach zadania inspektorów branżowych z odpowiednimi uprawnieniami.
6. W ramach przedmiotu zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) Zapoznanie się z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, warunkami
wydanych decyzji i uzgodnień oraz umowę zawartą z Wykonawcą robot budowlanych,
2) Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym wzorów dokumentów obowiązujących w trakcie
realizacji umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, m.in. wzór wniosku materiałowego,
raportu Wykonawcy, raportu Nadzoru,
3) Opiniowanie i przedkładanie Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogramów rzeczowo -
finansowych dla realizacji robot budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz wszelkich
zmian wprowadzanych do tych harmonogramów,
4) Kontrola zgodności z zatwierdzonym harmonogramem przebiegu realizacji przedmiotu umowy z
wykonawcą i informowanie Zamawiającego o stwierdzonych każdorazowo odstępstwach,
5) Udział w naradach technicznych organizowanych przez Wykonawcy lub Zamawiającego oraz
sporządzanie pisemnych protokołów z tych narad,6) Kontrola realizowanych przez wykonawcy robot budowlanych poprzez zapewnienie obecności
inspektorów nadzoru na terenie budowy,
7) Sporządzenie opinii dotyczących wad i usterek w wykonaniu przedmiotu umowy z Wykonawcą,
wraz z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie, i powiadamianie Zamawiającego o usunięciu
stwierdzonych wad i usterek,
8) Sporządzanie raz w miesiącu Raportu opisującego stan zaawansowania robot budowlanych z
podaniem wszystkich problemów, zagrożeń i opóźnień w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego,
9) Opiniowanie i weryfikowanie wniosków Wykonawcy oraz rekomendowanie Zamawiającemu
sposobu rozstrzygniecie wraz z uzasadnieniem,
10) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Budowlane,
11) Uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest
Zamawiający jako inwestor robot budowlanych realizowanych przez Wykonawcę, m.in.
przekazanie Wykonawcy placu budowy, rejestracja dzienników budowy, zgłaszanie rozpoczęcia i
zakończenia robot odpowiednim organom i instytucjom, przygotowanie kompletnych wniosków o
wydanie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie,
12) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robot budowlanych i przekazywanie jej
wraz z Raportem miesięcznym Zamawiającemu,
13) Potwierdzenie poprawności i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz niezbędnych
instrukcji eksploatacji i obsługi, opracowanych przez Wykonawcy,
14) Szybkie reagowanie na wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na wykonanie robot
budowalnych, nie dłuższe niż 24 godziny od chwili ich wystąpienia,

CPV: 71247000-1

Dokument nr: Z0.13.2019

Składanie ofert:
1. Oferty
należy
składać
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
zamowienia@szpitalnawrzesnie.pl
na
adres2. Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2019 r., o godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: okres umowy zawartej z Wykonawcą Zadania

Wymagania:
§ 5
Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie
danego kryterium oceny oferty
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium: cena - znaczenie 100%
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego
wzoru:
C min
X =
x 100 pkt.
C O
gdzie:
X - wartość punktowa ocenianego kryterium
C min - najniższa cena ze złożonych ofert
Co - cena ocenianej oferty
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt w ramach niniejszego kryterium.
§ 6
Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający przewiduje możliwość zamiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w sposób i na
zasadach określonych w Załącznika nr 2 do Zapytania
§ 8
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą, oraz przekazywaniu
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami
2. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej
(pod tym pojęciem Zamawiający rozumie przesłanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia,
dokumentu oraz informacji w formie podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e załącznika do
wiadomości). Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty e-mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 9
Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik
nr 1 do Zapytania.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę sporządza się w języku polskim.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę
lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być
dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.
Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy
lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
§ 10
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu, powinien
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty.
2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny netto
stawki i wartości podatku VAT oraz ceny brutto.
§ 11
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
§ 12
Pozostałe informacje
Zamawiający nie dzieli zamówienia na części.

Uwagi:
§13
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad3.
4.
5.
6.
7.
9.
realizacją zadania pn. Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - Etap II w
formie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o regulamin wewnętrzny";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * ;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.Załącznik Nr 1 do Zapytania

Kontakt:
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami, Zamawiający upoważnia: Grzegorz Bebłowski, e-mail:
zamowienia@szpitalnawrzesnie.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.