Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4088z ostatnich 7 dni
17193z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka kiosków i straganów na placu targowym

Przedmiot:

Rozbiórka kiosków i straganów na placu targowym

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ul. Garncarska 4
32-500 Chrzanów
powiat: chrzanowski
tel. (32) 623-31-91 fax. (32) 623-00-58
mzzk@chrzanow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Rozbiórka kiosków i straganów na placu targowym przy
ul Kusocińskiego w Chrzanowie "
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: rozbiórkę kiosków i straganów na placu targowym przy
ul. Kusocińskiego w Chrzanowie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do zaproszenia

CPV: 45111100-9, 45111220-6

Dokument nr: L.dz. M22K/3430/ZP/19

Otwarcie ofert: 5.4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14.06.2019r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego,
ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, III piętro, świetlica.

Składanie ofert:
5. Miejsce, forma i termin złożenia oferty:
5.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla zadania.
5.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opisanej w następujący sposób:
Nazwa (firma) wykonawcy
Adres Wykonawcy
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4
,,Rozbiórka kiosków i straganów na placu targowym przy
ul. Kusocińskiego w Chrzanowie"
Nie otwierać przed dniem 14.06.2019r. do godz. 10:10.
5.3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Garncarskiej 4, 32-500 Chrzanów,
sekretariat - pokój nr 34 II p. w terminie do dnia 14.06.2019r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2.2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 29.06.2019r.

Wymagania:
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy przedłożyć z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnione przez Wykonawcę Formularz
ofertowy, sporządzony według załącznika nr 2 do zaproszenia w formie oryginału;
b) Uprawnienia budowlane osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem
wydanym przez właściwą Izbę Zawodową;
c) Podpisany projekt umowy /fakultatywnie/. Wzór umowy zawiera załącznik nr 3 do zaproszenia.
d) Pełnomocnictwo dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli oferta
będzie podpisana przez pełnomocnika.
Dokumenty wymienione w piet 3 (z wyłączeniem lit a oraz d) mogą być przedstawione w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie
z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym lub przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Każda zapisana strona dokumentu winna być opatrzona klauzulą:
za zgodność z oryginałem oraz podpisem osób uprawnionych.
takiej samej liczby punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, Zamawiający może przeprowadzić
negocjacje z wybranymi przez siebie wykonawcami lub wykonawcą.
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania wykonawców którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną
w kryterium - cena brutto, oraz uzasadnieniem wyboru, jak również wskazaniem braków
i błędów w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 3, zostanie przekazana
wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
12. Z wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej,
według załączonego projektu.
13. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin MZZK w Chrzanowie dot.
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
4. Osoby do kontaktu oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
4,1. Upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
w kwestii procedury postępowania: Grażyna Wożniak - podinspektor ds. zamówień publicznych
i organizacji w kwestii przedmiotu zamówienia: Bożena Ryńca - Kierownik Działu Organizacyjnego,
Jolanta Mazur - Inspektor MZZK ds. targowiska
tel. /32/ 6233191 w godz. poniedziałek 7:00-17:00,wtorek -- czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-13:00
adres: siedziba MZZK, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
4.2. Dopuszcza się możliwość porozumiewania w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu, przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami
i oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej przed upływem terminu, o którym mowa w pkt
5 zaproszenia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.