Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
954z dziś
4930z ostatnich 7 dni
17895z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie placów zabaw o konstrukcji metalowej oraz siłowni zewnętrznych

Przedmiot:

Wykonanie placów zabaw o konstrukcji metalowej oraz siłowni zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
tel.fax: 071/3140200/3140204, tel 071/ 3140213, 071/ 3140215
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie placów zabaw o konstrukcji metalowej
oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Ostrowina, Spalice, Nowa Ligota,
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych pn. Wykonanie placów zabaw
o konstrukcji metalowej oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Ostrowina, Spalice, Nowa
Ligota, Piszkawa, Nieciszów gm. Oleśnica w zakresie : sprzedaży, dostawy i montażu urządzeń
zabawowych i rekreacyjnych o konstrukcji stalowej i siłowni zewnętrznej
1) Ostrowina
LP
WYRÓB
ILOŚĆ
1 Wyciąg górny + wyciskanie siedząc 1
2 Orbitrek 1
3 Wioślarz 1
4 Prasa nożna 1
5 Twister + ski trener 1
6 Regulamin siłowni 12) Spalice
LP
1
2
3
4
5
6
WYRÓB
Urządzenie typu biegacz
ILOŚĆ
1
Urządzenie typu twister + wahadło
Urządzenie do wiosłowania
Ławka do ćwiczenia mięśni ud
Urządzenie typu narciarz biegowy (orbitrek)
Regulamin siłowni
1
1
1
1
1
3) Nowa Ligota
LP
1
WYRÓB
Huśtawka wahadłowa pojedyncza - bocianie gniazdo
ILOŚĆ
1
4) Piszkawa
LP
1
WYRÓB
Zestaw zabawowy dwuwieżowy
ILOŚĆ
1
5) Nieciszów
LP
1
WYRÓB
Zestaw zabawowy dwuwieżowy
ILOŚĆ
1
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania elementów drewnianych.

Dokument nr: BI.7031.3.18.2019

Składanie ofert:
VIII. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia
14.06.2019 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub
przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem ,, Oferta -Wykonanie placów
zabaw o konstrukcji metalowej oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Ostrowina, Spalice,
Nowa Ligota, Piszkawa, Nieciszów gm. Oleśnica" oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 19.07.2019 r.VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena .
4. Umowa zostanie zawarta w terminie 10 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego, które należy
dołączyć do oferty ( załącznik nr 1) :
1. Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 2.
2. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót (odrębne dla każdej
miejscowości).- załącznik nr 3
3. Oświadczenie - załącznik nr 4.
4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
5. Rysunki, lub karty katalogowe ( w kolorze) wraz z opisem, aprobaty lub karty
techniczne za zgodność z PN - dla każdej miejscowości oddzielnie .
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia
3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.

Kontakt:
1. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI
tel 071/ 3140213 - Karolina Morawińska, 071/ 3140215 - Paweł Łobacz

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.