Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa odcinka sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa odcinka sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Biskupice
Tomaszkowice 455
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
Telefon: 12 250 68 99, 289 70 70, Fax: 12 250 67 66
ug@biskupice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
budowa odcinka sieci wodociągowej 0 90 mm w Sułowie - wzdłuż drogi dz. nr 288 (za projektowaną świetlicą) od dz. nr 264/1 do dz. nr 119 i dalej do dz. nr 261/2 z sięgaczem 0 90 mm do działek nr 120 i 124 - umożliwiającego zasilanie w wodę działek sąsiednich
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 powołanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 120.38.2018 Wójta Gminy Biskupice z dnia 12 lipca 2018 r.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej 0 90 mm w Sułowie - wzdłuż drogi dz. nr 288 (za projektowaną świetlicą) od dz. nr 264/1 do dz. nr 119 i dalej do dz. nr 261/2 z sięgaczem 0 90 mm do działek nr 120 i 124 - umożliwiającego zasilanie w wodę działek sąsiednich. Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych do wykonania określa projekt budowlany będący załącznikiem do zgłoszenia z dnia 05.10.2018 r. robót nie wymagających pozwolenia na budowę nr BGN.6743.ZB.93.2018, przyjętym przez organ bez sprzeciwu zgodnie z wydanym w dniu 12.10.2018 r. przez Starostę Wielickiego zaświadczeniem nr BGN.6743.ZB.93.2018 wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
Wersje elektroniczne w/w dokumentów oraz wzór umowy jaka zostanie zawarta z Wykonawcą stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: RID.271.3.2019 .RJ

Składanie ofert:
Pisemną ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Biskupice Tomaszkowice 455, pokój nr 4 -1 piętro, w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godziny 14:30.
Kopertę należy opisać:
oferta w zapytaniu ofertowym RID.721.3.2019.RJ Oferta pisemna przesłana pocztą zostanie uznana za złożoną w terminie jeżeli do dnia 14.06.2019 r. do godziny 14:30 zostanie zarejestrowana na dzienniku podawczym urzędu.

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 31.07.2019 r.

Wymagania:
W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty:
- zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Wieliczce w dniu 05.10.2018 r. pod numerem BGN.6743.ZB.93.2018 - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- zaświadczenie z dnia 12.10.2018 r. nr BGN.6743.ZB.93.2018 Starosty Wielickiego
o przyjęciu zgłoszenia jw. bez sprzeciwu - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- projekt budowlany będący załącznikiem do zgłoszenia jw. - oryginał,
- STWiORB - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- Dziennik Budowy Nr 1486/2018 wydany dnia 16.10.2018 r.
W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązku kierowania budową wraz z dołączonym do oświadczenia dokumentem potwierdzającym uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego potwierdzającym wpis na listę członków tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Protokolarne przekazanie placu budowy (frontu robót) Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 5-ch dni roboczych od daty podpisania umowy przez obydwie strony.
4. Warunki wymagane od wykonawcy.
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca posiadający zdolności techniczne i zawodowe oraz pozostający w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalające na wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Wymagane oświadczenia i dokumenty.
Zamawiający uzna spełnienie warunków określonych w p.4 jeżeli Wykonawca złoży na ofercie lub jako oddzielny dokument stosowne oświadczenie.
Oferta powinna zawierać dane jednoznacznie określające Wykonawcę, cenę brutto (razem z naliczonym podatkiem VAT) wykonania przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w p.4. (złożone na ofercie lub jako oddzielny dokument)
Kryteria oceny ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniższą ceną.
(Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie, postępowanie zostanie unieważnione.)

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Roman Jaworek tel. 122897084

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.