Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowia pomieszczeń budynku

Przedmiot:

Przebudowia pomieszczeń budynku

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W LEŚNEJ
Rynek 19
59-820 Leśna
powiat: lubański
Tel: 75 721 12 39, Fax: 75 724 23 68, tel. 75 724 20 56
sekretariat@lesna.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Leśna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 5a, dz. nr 781/142, 659/25, Obręb 0001 Leśna na potrzeby Klubu Seniora w ramach rządowego programu Senior+ zgodnie z zakresem i w sposób wskazany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Zakres planowanych prac do wykonania:
- demontaż staiych urządzeń sanitarnych i elektrycznych w zapleczu,
- demontaż starych grzejników,
- demontaż starej stolarki drzwiowej,
- wyburzenie części ścianek działowych,
- wykonanie nowych lekkich ścianek działowych z płyt GK,
- uzupełnieni murowanych ścianek działowych,
- wymiana paneli podłogowych na sali głównej,
- wykonanie nowych posadzek z paneli podłogowych i płytek ceramicznych,
- montaż rekuperatorów ściennych i wentylatorów osiowych,
- wykonanie nowych tynków,
- wykonanie okładzin części ścian płytkami ceramicznymi,
- prace malarskie,
- montaż nowej wewnętrznej stolarki drzwiowej,
- wykonanie pochylni w sali głównej,
- wykonanie nowej instalacji wod-kan, co. na zapleczu i urządzeń sanitarnych,
- modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej,
- wykonanie nowej sieci okablowania strukturalnego.
UWAGA
1. Wykonawca na własny koszt musi zapewnić kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej .
2. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy, zapewnić na terenie budowy oraz ulicach przyległych do placu budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, należny ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu robót budowlanych uporządkować teren i przywrócić go do stanu sprzed inwestycji.
3. Zaleca się aby W7ykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało negocjacji w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wizja lokalna przeprowadzona będzie na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty.
5. Przedmiar robót załączony do zapytania ofertowego należy odczytywać w powiązaniu z zapytaniem ofertowym, umową, Projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i ze sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do specyfikacji technicznej i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia.
6. Ilości robót podane w przedmiarze robót są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie projektu budowlanego i zostały podane dla potrzeb jednolitej wyceny robót przez wszystkich Wykonawców. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji.
7. Opisy pozycji w przedmiarze robót są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować opisu przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do warunków umowy oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru, w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że roboty musza być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek zamawiającego oraz stosownych przepisów.
8. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych w zakresie:
a) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe) - minimalnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
b) parametrów bezpieczeństwa użytkowania - minimalnych określonych odrębnymi przepisami. Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Dokument nr: RI.7011.6.JG.2019

Składanie ofert:
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godz. 12.00 w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Leśnej, ul. Rynek 19, 59-820 Leśna lub faksem - na nr 75 724 23 68 lub elektronicznie: sekretariat@lesna.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.09.2019 r.

Wymagania:
UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego
6. Informacje uzupełniające:
a) Oferta musi zawierać nazwę zadania, którego dotyczy (oferta cenowa w załączeniu).
b) Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
c) Oferta musi obejmować całość zamówienia.
d) Wzór umowy na wykonanie zamówienia w załączeniu.
e) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania, a po upływie terminu zmiana ceny możliwa jest w trybie negocjacji, jeżeli takie będą prowadzone.
f) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Na wniosek nadawcy zostaje odesłana, a w przypadku braku takiego wniosku w terminie 14 dni od zawiadomienia o przyczynie nierozpatrywania oferty, zostaje zniszczona.
g) Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
h) Złożenie oferty najkorzystniejszej cenowo nie gwarantuje zawarcia umowy z Zamawiającym.
i) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w załączeniu.

Kontakt:
4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
o Monika Pawlińska - Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych ul. Elizy Orzeszkowej 1 lb, 59-820 Leśna, tel. 75 724 20 56, m.pawlinska@lesna.pl
(imię i nazwisko, stanowisko, adres - pokój, telefon, fax.)
@Joanna Galka - Referent ds. Inwestycji, ul. Elizy Orzeszkowej 1 lb, 59-820 Leśna, tel. 75 724 20 56, j.galka@lesna.pl
(imię i nazwisko, stanowisko, adres - pokój, telefon, fax.)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.