Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
954z dziś
4930z ostatnich 7 dni
17895z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie nowego pokrycia dachowego hali sportowej

Przedmiot:

Wykonanie nowego pokrycia dachowego hali sportowej

Data zamieszczenia: 2019-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Brudzeń Duży
ul. Toruńska 2
09-414 Brudzeń Duży
powiat: płocki
tel. 24 260 40 81, fax. 24 260 40 23
ug_brudzen@interia.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Brudzeń Duży
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie nowego pokrycia dachowego hali sportowej w szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym
Przedmiot zamówienia: ,,Wykonanie nowego pokrycia dachowego hali sportowej w szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym,, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty netto 30 000 EURO
2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu na budynku hali sportowej przy Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym, ul. Szkolna 15, 09-414 Brudzeń Duży

Stan obecny : dach o spadku 4,5° ograniczony attykami od strony wschodniej, północnej i zachodniej, z rynną od strony południowej, konstrukcja stalowa, pokrycie dachu płytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym

Zakres robót : demontaż rynien i rur spustowych, montaż łat, montaż blachy trapezowej, obróbka blacharska. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym dostępnym do wglądu u Zamawiającego oraz ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem. (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót). Zaleca się wykonanie wizji lokalnej w celu dokładniejszej oceny zakresu robót, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

Dokument nr: RGR.ZP.271. 11.2019

Otwarcie ofert: 7. Termin otwarcia ofert : Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.06.2019 r. o godz. 11:30.

Składanie ofert:
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży w sekretariacie do dnia 14.06.2019 r. do godz. 10:00 z dopiskiem ,,Wykonanie nowego pokrycia dachowego hali sportowej w szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym,,

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin : zadanie należy wykonać w terminie od podpisania umowy do 31.08.2019 r.

Miejsce: Hala sportowa przy Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym, ul. Szkolna 15, 09-414 Brudzeń Duży

Wymagania:
4. Okres gwarancji : Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia od bezusterkowego odbioru końcowego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert bez jej otwierania.

6. Ocena ofert: Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, podana w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny ofertowej - 100%
8. Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym

9. Warunki płatności : Cena ofertowa (cena brutto) jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (wraz z materiałem, robocizną i sprzętem) z uwzględnieniem podatku VAT.

Uwagi:
11. Zgodnie z art..4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) przepisów tej ustawy nie stosuje się do niniejszego zamówienia.

12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający - Gmina Brudzeń Duży,

§ inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Pan/Pani Edyta Wasilewska kontakt: adres e-mail, telefon/ * iod@instytut.info.pl , tel. 534 974 902;

§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym dla zadania pn. ,,Wykonanie nowego pokrycia dachowego hali sportowej w szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym".

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§ posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Kontakt:
10. Osoba wyznaczona do kontaktu : Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Rolnictwa Paweł Krzemiński w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14.00 Tel 24 260 40 81 wew. 43

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.