Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw

Przedmiot:

Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw

Data zamieszczenia: 2019-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lubasz
ul. ul. B. Chrobrego 37
64-720 Lubasz
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
tel. 67 255 60 12, faks 67 255 64 62
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Lubasz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w Gminie Lubasz - Zadanie 1. Budowa miasteczka ruchu drogowego w Lubaszu
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wybudowaniu miasteczka ruchu drogowego. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace: Miasteczko ruchu drogowego: Lokalizacja: Miasteczko ruchu drogowego zaprojektowano w Lubaszu na działce 653/11 przy ul. Szkolnej w Lubaszu na terenie przyszkolnym. Teren ten nie jest utwardzony, pokryty częściowo jest zielenią niską i trawą, jest on płaski, a wody opadowe przenikają do niższych warstw ponieważ ma strukturę przepuszczalną. Zakres robót: Szczegółowy zakres robót wynika z dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót, który obejmuje: -jezdnie, - chodniki, - skrzyżowanie z ruchem okrężnym, - skrzyżowanie trójwlotowe (dróg równorzędnych oraz z drogą podporządkowaną) w tym dwa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, - jezdnia do wykonywania tzw. ,,ósemek", - fragment drogi gruntowej o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego, - przejazd kolejowy, - miejsca postojowe, - miejsca wypoczynku, - plac szkoleniowy, - pobocze umocnione, - zieleń, - budynek gospodarczy wraz z wiatą edukacyjną, - zagospodarowanie terenów niezabudowanych przez humusowanie i zasiew trawy, - wykonanie małej architektury :ławki, kosze na śmieci wiata edukacyjna - budynek gospodarczy, - oznakowanie poziome i pionowe, - sygnalizacja świetlna, - oświetlenie terenu, - instalacja fotowoltaiczna, - przed rozpoczęciem wykonywania robót wymagane jest opracowanie planu BiOZ. Prace w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlany (zał. nr 1 do zaproszenia do negocjacji) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. nr 2 do zaproszenia do negocjacji). 2.Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). W szczególności: 1)Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty budowlane wykonywane przez robotników na podstawie dokumentacji projektowej - wykonanie nawierzchni bitumicznej. 2)W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3)W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: . oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Pierwsze oświadczenie zostanie złożone Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy, kolejne zgodnie z zapisami zawartymi powyżej. 4)z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 3.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4.Zamawiający zastrzega, że następujące kluczowe części zamówienia muszą zostać wykonane osobiście przez Wykonawcę: nie ustala się kluczowych części zamówienia. 5.Jeżeli w jakiejkolwiek części zaproszeniu do negocjacji lub w jej załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia, należy przyjąć, że są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie minimalnych wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Dokument nr: 550118868-N-2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dniu 06.03.2019 r. o godz. 103o w siedzibie Urzędu Gminy w Lubaszu, ul. B. Chrobrego 37, sala 04 nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym pn. Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w Gminie Lubasz. W ramach postępowania można było składać oferty na następujące zadania: Zadanie 1. Budowa miasteczka ruchu drogowego w Lubaszu; Zadanie 2. Budowa placów zabaw w Gminie Lubasz. Złożono następujące oferty: Oferta nr 1: Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina - oferta złożona na Zadanie 2 Oferta nr 2: Argon Klaudiusz Półtorak ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl - oferta złożona na Zadanie 2 Oferta nr 3: "ROYAL PLAY" Łukasz Piotrowski ul. Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna - oferta złożona na Zadanie 2 Nie została złożona oferta na Zadanie nr 1. W dniu 07.03.2019 r. roku Komisja przetargowa zawnioskowała zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 regulaminu komisji przetargowej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lubasz 15.2019 z dnia 18.02.2019 roku do kierownika Zamawiającego - Wójta Gminy Lubasz o unieważnienie w części postępowania pn. Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w Gminie Lubasz - w zakresie Zadania 1. Budowa miasteczka ruchu drogowego w Lubaszu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). W dniu 07.03.2019 r. Wójt Gminy Lubasz unieważnił w części postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w Gminie Lubasz - w zakresie Zadania 1. Budowa miasteczka ruchu drogowego w Lubaszu, gdyż - zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie złożono do tej części postępowania żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Wobec powyższego, że postępowanie przetargowe, które ogłoszono zostało w części unieważnione z uwagi na brak ofert, Gmina Lubasz jest uprawniona do udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem jest: Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w Gminie Lubasz - Zadanie 1. Budowa miasteczka ruchu drogowego w Lubaszu. Zaproszono do negocjacji w trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Wykonawcę -Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, Śmieszkowo,ul. Wodna 5B, 64-700 Czarnków.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie, , Śmieszkowo,ul. Wodna 5B, 64-700, Czarnków, kraj/woj. wielkopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.