Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
4931z ostatnich 7 dni
17896z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2019-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kożuchów
ul. Rynek 1 a
67-120 Kożuchów
powiat: nowosolski
tel. 068 355 59 67, 068 355 59 71
zamowienia@kozuchow.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Kożuchów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kożuchów"
3. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie:
1) Demontażu, zabezpieczenia, załadunku i transportu falistych płyt azbestowo cementowych
z dachów budynków położonych na terenie Gminy Kożuchów.
2) Zabezpieczenia, załadunku i transportu falistych płyt azbestowo cementowych złożonych luzem
na działkach położonych na terenie Gminy Kożuchów wraz z ich unieszkodliwieniem na
przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych.
3) Wyroby zawierające azbest na terenie Gminy Kożuchów znajdują się w większości przypadków
na terenach prywatnych. Stanowią przede wszystkim zadaszenia budynków gospodarczych
oraz mieszkalnych, zdarza się także, że są one składowane luzem na podwórzach. Gmina
Kożuchów koordynuje usunięcie, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest
z obiektów należących do mieszkańców gminy. W tym celu zostały złożone wnioski
mieszkańców o udział w projekcie dofinansowania demontażu, transportu i utylizacji wyrobów
zawierających azbest. Z zebranych wniosków wynika, że do projektu zgłoszono 2 201 m2
wyrobów zawierających azbest, przeznaczonych do utylizacji w tym: do rozbiórki 1 795 m2
i rozebranych 406 m2 (wykaz nieruchomości z których ma być usunięty azbest stanowi-
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
4) Podane ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest objęte przedmiotem zamówienia,
określone zostały na podstawie wniosków właścicieli nieruchomości - wartości te w czasie
trwania umowy mogą ulec zmianie.
5) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w/w usług zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., póz. 701 ze zm.), w tym m. in. zgłosi zamiar przeprowadzenia
prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi
pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni
przed rozpoczęciem prac.
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim
działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zadania.
7) Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia
planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8) Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót oraz uporządkowanie
nieruchomości po zakończeniu prac.
9) Przy demontażu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest Wykonawca prac zobowiązany jest
do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz postępowania z wyrobami
zawierającymi azbest. Wykonawca świadczący usługi polegające na transporcie odpadów
obowiązany jest posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest, wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby Wykonawcy.
Z czynności demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest należy spisać protokół
odbioru pomiędzy właścicielem nieruchomości, Zamawiającym, a Wykonawcą (załącznik nr 2
do zapytania ofertowego), stwierdzający:
a) ilość zdemontowanych i usuniętych wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości;
b) ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości;
c) prawidłowe wykonanie prac związanych z demontażem i usuwaniem wyrobów
zawierających azbest oraz, że teren został oczyszczony z pyłu azbestowego z zachowaniem
właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, w przypadku stwierdzenia wad
w wykonawstwie robót wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie określonym
w protokole.

CPV: 90.65.00.00-8

Dokument nr: FI.271.1.7.2019

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godziny 10:00.
2. Ofertę należy przesiać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1 a,
67-120 Kożuchów lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@kozuchow.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Wymagany termin realizacji umowy: do 30.07.2019 roku

Wymagania:
III. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty:
1. Formularz cenowy zawierający cenę i ceny jednostkowe - załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego.
2. Kserokopię zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
niebezpiecznych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U,
z 2019 roku, poz. 701 ze zm.)
3. Kserokopię umowy z wysypiskiem odpadów niebezpiecznych na odbiór odpadów.
IV. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100%
V. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
1. W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wszystkie koszty związane z realizacją usługi,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
2. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim przedstawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.
VII. Podpisanie umowy.
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie zawarta umowa zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
UWAGA: Zamawiający informuje, iż podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż 29 czerwca
2019 r.

Kontakt:
VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. W sprawach merytorycznych Maria Rudkiewicz - nr tel.: 068 355 59 67
2. W sprawach procedury Dorota Greń - nr tel.: 068 355 59 71

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.