Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja obiektów-zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku

Przedmiot:

Modernizacja obiektów-zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Witolda Budryka
ul. ul. ks. Marcina Strzody 4
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. 322 314 369, faks 322 314 369
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja obiektów-zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku szkoły
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku, docieplenie części cokołowej oraz wykonanie robót towarzyszących. Zakres rzeczowy robót - na rysunku, stanowiącym oddzielny załącznik do zaproszenia do negocjacji pokazujący w sposób poglądowy ww. zakres robót Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny: - pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w wysokości ryczałtowej 500 złotych brutto - wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem w związku z realizacją robót. Zabezpieczenie podłóg, posadzek winno być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia i zapewniającego właściwą ochronę podłóg, posadzek przez cały okres robót - zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku z realizacją robót - na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe - opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia, - przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzędowe przewidziane przepisami, decyzjami, pismami - pokryje wszelkie koszty wymagane przez: urzędy, instytucje, właścicieli sieci uzbrojenia terenu, pokryje koszty nadzoru właścicieli uzbrojenia terenu, itp. - będzie prowadził roboty budowlane z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich, a ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca usunie we własnym zakresie i na swój koszt. - zapewni odpowiednie warunki dla wykonawstwa robót, odpowiednie zabezpieczenia techniczno-materiałowe z uwzględnieniem wpływu warunków pogodowych na wykonawstwo robót i pokryje koszty z tym związane - zorganizuje własne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, w tym przenośne toalety - wykona na swój koszt postanowienia decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę - doprowadzi teren do stanu pierwotnego, np. odtworzenie nawierzchni, obsianie trawą, itp. - wykona ogrodzenie/wygrodzenie tymczasowe terenu robót (z odpowiednim oznakowaniem robót), zapewni całodobowe zabezpieczenie terenu robót Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach: - zakres robót-rysunek poglądowy - oddzielny załącznik do zaproszenia do negocjacji - przedmiar robót - oddzielny załącznik do zaproszenia do negocjacji - pozwolenia na budowę - oddzielny załącznik do zaproszenia do negocjacji - dokumentacja projektowa - oddzielny załącznik do zaproszenia do negocjacji - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oddzielny załącznik do zaproszenia do negocjacji Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót, Wymagany okres rękojmi: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga aby zaoferowany termin gwarancji i rękojmi był taki sam. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Inne wymagania: a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie, b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych c) wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 20.00 e) praca w soboty, lub inne dni wolne od pracy wymaga zgody zamawiającego f) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówki. g) głośne prace mogą być wykonywane w takim czasie, aby nie utrudniać funkcjonowania placówki - termin wykonywania tych prac wykonawca winien uzgodnić z placówką przed rozpoczęciem tych prac

Dokument nr: 550119982-N-2019, SP28.21.1.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych(ogłoszenie nr 616379-N-2018 z dnia 2018-09-13 r. przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
DOMTON Andrzej Wnuk , , ul. Wrzosowa 3, 44-144, Żernica, kraj/woj. śląskie

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.